Kontrastívna analýza originálu a zredigovaného textu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Pri redigovaní textu často dochádza k úpravám, ktoré spočívajú v optimalizácii textu (pozn. optimálny = najprimeranejší vzhľadom na dané podmienky) vzhľadom na podmienky, ktoré sú dané predovšetkým rozsahom, grafickou úpravou, gramatickou a štylistickou normou. Pre jazyk masmédií je typické vyhýbanie sa presnému pomenovaniu skutočnosti uprednostňovaním formulácií, ktorých význam nemá korelát v realite. Ako príklad môžu poslúžiť konštatovania typu „Taliansko sa hnevá", Španielsko je urazené". „Mráz prichádza z Kremľa" a pod.. Kým metaforické vyjadrovanie je v odbornom texte v zásade okrajový jav, ktorý je prejavom ťažkostí pri presnom zachytení skutočnosti, ekonómie vyjadrovania (príkladom môže poslúžiť napr. formulácia typu „Molekula sa snaží dostať do bunky") či vskutku periférnym osviežením emočne neutrálneho textu, novinársky úzus je taký, že prítomnosť podobných formulácií je priam nevyhnutnou podmienkou uverejnenia textu. Ako príčina spomínaného mediálneho úzu sa okrem komerčne motivovaného znižovania intelektuálnej náročnosti textu často uvádza manipulatívnosť fungujúca na základe voľného narábania s jazykom. Problému manipulatívneho používania jazyka sa venoval napr. Petr Fidelius, Victor Klemperer, George Lakoff. Z diel našich autorov možno spomenúť príspevok Juraja Dolníka, publikáciu Viktora Krupu či článok Oľgy Orgoňovej a Aleny Bohunickej.


Kompletnú analýzu si môžete stiahnuť na tejto linke.