Kritický štvrťočník CVEK: Menšinová politika na Slovensku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Štvrťročník vychádza v rámci projektu Monitorovanie Menšinovej politiky na Slovensku. Najnovšie vydanie kriticky hodnotí vývoj v oblasti menšinovej politiky za druhý štvrťrok 2011.

Venuje sa niekoľkým návrhom legislatívnych zmien:

  • vyplácania štátnych rodinných dávok – navrhovaná zmena sa môže citeľne dotknúť v prvom rade rómskej komunity,
  • legislatívnemu zámeru zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách, ktorý sa zameriava na adaptáciu Rómov, avšak môže mať aj nezamýšľané dôsledky,
  • zákonu o používaní jazykov národnostných menšín, ktorý odzrkadľuje iba obavy z maďarizácie, avšak nie reálne problémy jazykov jednotlivých etnických skupín.

Aktuálny štvrťročník hovorí aj o 

  • novovzniknutom výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny, ktorý by sa mohol stať účinným obhajcom práv národnostných menšín, ak sa k tomu jeho členovia odhodlajú,
  • integrácií migrantov (Slovensko sa spomedzi 31 európskych krajín umiestnilo na nelichotivom 29. mieste v integrácii imigrantov. Aký je dôvod?)
  • sčítaní obyvateľov 2011,
  • zákone o pohrebníctve, ktorý má nedostatky v akceptovaní kultúrnych odlišností iných kultúr.

Kompletné vydanie nájdete na tejto linke