Novinárske organizácie: Komisia musí k aktu o slobode médií pristupovať ambiciózne

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Slobodné, nezávislé a pluralitné média sú dôležité pre ochranu európskych hodnôt," píšu novinárske organizácie. [Pixabay]

K pripravovanému Európskemu aktu o slobode médií musí Európska komisia zaujať ambiciózny prístup, píše v otvorenom liste päť novinárskych organizácií. Tiež volajú po harmonizovaných pravidlách pre transparentnosť vlastníctva a udeľovanie licencií na vysielanie.

Pri príležitosti tohtoročného dňa Európy, ktorý je oslavou európskeho mieru a jednoty, by sme chceli opätovne zdôrazniť dôležitosť slobodných, nezávislých a pluralitných médií pri ochrane európskych hodnôt.

Ako ukázal dramatický vývoj ruskej invázie na Ukrajinu, odolný a rozmanitý informačný ekosystém je v každej spoločnosti nevyhnutný a jeho nedostatok má ničivý vplyv na demokraciu.

Pripravovaný Európsky akt o slobode médií (European Media Freedom Act) je jedinečnou príležitosťou, ako vyriešiť hrozbu zmocnenia sa európskych médií a ich finančnej udržateľnosti a zároveň na vybudovanie silného a odolného ekosystému vo všetkých členských štátoch.

Vnímame, že právnym základom aktu má byť článok 114 ZFEÚ (vnútorný trh). Je to užitočný východiskový bod, keďže voľný tok informácií je nevyhnutný pre fungovanie účinného a prosperujúceho jednotného trhu.

Voľný tok informácií však nemožno zaručiť len posilnením pravidiel voľného trhu a ak má akt dosiahnuť svoje ciele, musí uznať aj sociálny a politický rozmer informácií ako verejného statku.

Ako skupina ľudsko-právnych a novinárskych organizácií žiadame Európsku komisiu, aby zaujala ambiciózny prístup k EMFA, a tým pomohla čeliť rastúcim hrozbám pre slobodu, nezávislosť a pluralitu médií, hrozbám pre jeden zo základov našej demokratickej spoločnosti.

Predovšetkým odporúčame:

  • Neobmedzovať rozsah pôsobnosti aktu iba na hospodársky aspekt vnútorného trhu, ale brať do úvahy aj sociálny a politický rozmer a skutočnosť, že informácie sú verejným statkom.
  • Zaviesť harmonizované opatrenia, ktoré zaručia nezávislosť a pluralitu médií vrátane transparentnosti vlastníctva, požiadaviek na udeľovanie licencií na vysielanie a iných autorizačných povolení, nezávislosť mediálnych regulačných orgánov a nezávislých verejnoprávnych médií a posilnenie samoregulácie médií. Vyzývame najmä na harmonizovaný test verejného záujmu pri „zlučovaní médií”, ktorý je kľúčom k zaručeniu plurality médií a zabráneniu jej skreslenia vo všetkých členských štátoch.
  • Vytvorenie smerníc na úrovni Únie pre priamu a nepriamu štátnu podporu mediálneho sektora. Tie by pomohli odstrániť roztrieštenosť vnútroštátnych pravidiel, ktoré oslabujú efektívnosť európskeho vnútorného mediálneho trhu. Ďalej by zabránili konfliktom záujmu pri prerozdeľovaní verejných prostriedkov a ukončili by prax odmeňovania vyhovujúceho spravodajstva a trestania kritickej žurnalistiky.
  • Rozvíjať spôsoby pre podporu žurnalistiky vrátane európskeho fondu pre pluralitu médií, aby sa mohli financovať originálne a nezávislé novinárske programy a iniciatívy a prispievať k udržateľnosti mediálneho sektoru. Ďalej vyzývame Európsku komisiu, aby ešte pred predložením návrhu Európskeho aktu pre slobodu médií zabezpečila v nasledujúcich mesiacoch adekvátne konzultácie s občianskou spoločnosťou a odborníkmi z odvetvia.
  • Prostredníctvom nového aktu má Európska komisia príležitosť dokončiť ambiciózne legislatívne reformy, ktoré sa začali Aktom o digitálnych službách, Aktom o digitálnych trhoch a smernicou na ochranu novinárov a obhajcov ľudských práv v súvislosti so strategickými žalobami proti verejnej účasti (SLAPP), a vytvoriť tak základy pre odolné, pluralitné a slobodné mediálne prostredie v celej Únii. Európsky akt pre slobodu médií je chýbajúcim prvkom, ktorý zaručí živé, inovatívne, nezávislé a udržateľné mediálne prostredie v prospech hospodárskych subjektov, novinárov aj občanov.

Podpísali: 

ARTICLE 19: Global Campaign for Free Expression

European Federation of Journalists;

Free Press Unlimited;

Global Forum for Media Development;

International Press Institute.

Preklad vznikol v spolupráci s