Belgicko obmedzí počet francúzskych študentov

 

Krátka správa

Ministerka vyššieho vzdelávania francúzsky hovoriacej časti Belgicka Marie-Dominique Simonet vo februári 2006 podala návrh, zameraný na obmedzenie počtu zahraničných študentov na 30% v siedmich študijných odboroch ako napríklad veterinárna medicína a fyzioterapia. Nový zákon by prakticky najmä obmedzil počet francúzskych študentov, ktorí v súčasnosti tvoria 86% všetkých študentov napríklad v odbore veterinárna medicína.

Doteraz mali zahraniční študenti vo väčšine prípadov neobmedzený prístup k štúdiu na belgických inštitúciách. Francúzski študenti sú často lepšie pripravení na prijímacie testy, než ich belgickí kolegovia, a preto získavajú miesta. Vláda francúzsky hovoriacej časti Belgicka tvrdí, že zavedenie kvót je nevyhnutné pre zachovanie vzdelávacieho systému a zabránenie nedostatku belgických špecialistov v niektorých profesiách.

Federácia frankofónnych študentov Belgicka (Fédération des étudiants francophones – FE) návrh ostro odsúdila, pretože podľa nej „porušuje princíp voľného pohybu študentov“. Pedagógovia, ktorí sa obávajú straty zamestnania, sa pridali na stranu študentov.

Nový zákon by mal vstúpiť do platnosti 1. septembra 2006, ako ho schváli vláda v druhom čítaní. Európska komisia sa nevyjadruje k národným zákonom v procese schvaľovania, no ak usúdi, že zákon je v rozpore s legislatívou EÚ o voľnom pohybe osôb, po jeho vstupe do platnosti by mohla proti Belgicku začať legislatívne konanie.

Nejde o prvý prípad svojho druhu v EÚ. V roku 2005 čelilo Rakúsko rozsudku Európskeho súdneho dvora (ESD) za nepriamu diskrimináciu nerakúskych, najmä nemeckých študentov (pozri EurActiv.sk, 12. júl 2005 a 06. september 2005). ESD rozhodol, že Rakúsko prijímaním nerakúskych študentov iba v prípade, že preukázali prijatie na štúdium zodpovedajúceho odboru v svojej domácej krajine nezabezpečilo, aby „osoby s ukončeným vyšším vzdelaním v inej členskej krajine, mali prístup k vyššiemu a univerzitnému vzdelaniu za rovnakých podmienok, ako osoby, ktoré vyššie vzdelanie dosiahli v Rakúsku“.