Mladí z krajín mimo EÚ nemajú rovnaké výhody ako „domáci“

zdroj: EP, BELGA/EPA/S.Pantzartzi

Podľa správy, ktorú tento týždeň predložila Komisia, je v dôsledku nerovnomernej implementácie príslušných právnych predpisov EÚ pre študentov naďalej ťažké prísť študovať do EÚ. Nerovnaké podmienky využívania dočasnej migrácie ako mladí z krajín EÚ majú aj žiaci, neplatení stážisti a dobrovoľníci z tretích krajín. Komisia preto vyzvala k lepšej transpozícii súvisiacej legislatívy a uviedla, že platnú smernicu 2004/114/ES bude potrebné zmeniť.

V roku 2009 vstúpilo na územie EÚ viac ako 200 tisíc štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby. Najvyšší počet študentov z krajín mimo EÚ v danom roku prijali Francúzsko (53.563), Taliansko (32.634), Nemecko (31.345), Španielsko (22.068) a Švédsko (13.968).

Mobilita študentov je prínosná pre globálny rozvoj hospodárstva, pretože podporuje cirkuláciu poznatkov a nápadov. Komisia bude pokračovať vo svojom úsilí o vytvorenie efektívneho legislatívneho rámca umožňujúceho štátnym príslušníkom tretích krajín získavať zručnosti a znalosti prostredníctvom vzdelávania v Európe,“ uviedla Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti.

Návrhy zmeny smernice už budúci rok

Správa sumarizuje údaje z 24 členských krajín, vrátane Slovenska, ktoré sú smernicou viazané. Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo ňou viazané nie sú.

Podľa Komisie je nutné smernicu do značnej miery zmeniť a doplniť, a to najmä v týchto oblastiach:

  • posilniť procesné záruky (výslovné lehoty pre spracovanie žiadostí, povinnosť členských štátov uviesť dôvody zamietnutia);

  • posilniť ustanovenia o mobilite (ktoré sa týkajú študentov prijatých v prvom členskom štáte sa uchádzajúcich sa o štúdium v druhom členskom štáte);

  • motivovať k vytváraniu synergií s programami EÚ, ktoré uľahčujú mobilitu štátnych príslušníkov tretích krajín smerom do EÚ;

  • zlepšiť úrovne harmonizácie, pokiaľ ide o dobrovoľníkov, neplatených stážistov a žiakov (čo by mohlo prispieť k rozvoju všeobecného právneho rámca EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a kultúrnych výmen s tretími krajinám).

Komisia má v úmysle navrhnúť v roku 2012 zmeny a doplnenia smernice. Brusel takisto upozornil, že je potrebné venovať sa otázke prístupu študentov z tretích krajín k pracovným miestam po ukončení štúdia.