Možné zaradenie cestnej dopravy do systému ETS naberá kolízny kurz

Zaradenie cestnej dopravy, ktorá je v Európe po energetickom sektore najväčším zdrojom emisií skleníkových plynov, do systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) by mohlo v automobilovom priemysle priniesť zníženie nákladov.

Výrobcovia áut sa musia prispôsobovať existujúcim predpisom a situácii na presýtenom trhu s emisiami oxidu uhličitého.

Aktivisti ale tvrdia, že prijatie tohto kroku by mohlo oslabiť účinnejšie politiky.

Koniec roka môže priniesť nové argumenty, nakoľko Komisia by mala vydať politické vyhlásenie o nových štandardoch pre emisie CO2 z automobilov do roku 2025 a lídri krajín EÚ by mali stanoviť cieľ pre celoplošné zníženie emisií do roku 2030.

Špecifický cieľ pre sektor dopravy do roku 2030 únii chýba a to aj napriek skutočnosti, že doprava predstavuje najrýchlejšie rastúci zdroj emisií a stojí za pätinou vypúšťaných skleníkových plynov v EÚ.

Emisné normy pre nové automobily stlačili emisie z odvetvia cestnej dopravy nadol. To donútilo automobilky zamerať sa na zvýšenie účinnosti motorov. Problémom je, že pri testoch sa ukazujú určité nedostatky, ktoré vyvolávajú pochybnosti o samotnej účinnosti.

Nastavenie cieľov bolo často narúšané lobingom zo strany výrobcov. Napríklad k nastaveniu priemerných cieľových hodnôt pre emisné limity u nových áut na rok 2021 zo začiatku tohto roka došlo až po tom, čo bol v dôsledku lobingu zo strany Nemecka oslabený samotný strop.

Ale aj takto oslabené ciele sú stále najambicióznejšími na svete a výrobcovia automobilov hovoria, že ďalšie sprísnenie by mohlo priniesť vážne problémy v otázke technickej uskutočniteľnosti.

Výrobcovia sa podľa vlastných slov pri napĺňaní súčasných cieľov stretávajú s vôbec najvyššími nákladmi spomedzi všetkých odvetví. O tom, že chcú, aby bola doprava zaradená do systému ETS doteraz verejne nehovorili.

"Každá nová politika zameraná na zníženie emisií CO2 by mala pri dosahovaní cieľa zníženia emisií CO2 sledovať zámer nákladovej efektívnosti, technologickej neutrality a vyváženosti," uviedol v emailovej odpovedi Erik Jonnaert, generálny tajomník Združenia európskych výrobcov automobilov (ACEA).

Frázou "technologická neutralita" sa v odvetví často poukazuje na prioritné postavenie systému ETS v porovnaní so stanovovaním špecifických cieľov pre jednotlivé odvetvia v boji proti emisiám.

Predstava je taká, že trh stanoví cenu za jednotku emisie oxidu uhličitého a umožní dotknutým odvetviam, aby si vybrali nástroje na zníženie emisií pri teoreticky čo ​​najnižších nákladoch.

Environmentálni aktivisti z organizácie T&E oponujú, že zaradenie cestnej dopravy do systému ETS, nepomôže až v takej miere pri znížení emisií a naopak pripraví pozíciu pre výrobcov automobilov pri presviedčaní zákonodarcov, aby „osekali“ niektoré opatrenia, ako napríklad cestnú daň.
 
Volanie po rozšírení trhu

Európa sa už v minulosti vyhla zaradeniu dopravy do systému obchodovania s emisiami, čiastočne aj preto, že by bolo ťažké posúdiť dosah tohto kroku.

Ani úsilie o zaradenie emisií z námornej a leteckej dopravy do systému obchodovania s emisiami tiež nebolo úspešné.

Zákonodarcovia museli stiahnuť svoje plány na reguláciu medzinárodných letov potom, čo sa krajiny sťažovali, že tento krok by narušil suverenitu dopravcov.

Ako príklad rozšírenia súčasného systému ETS uviedli Dánsko a Spojené kráľovstvo Kaliforniu, ktorá plánuje od budúceho roka zaradiť do svojho systému určovania stropov a obchodovania s emisiami cestnú dopravu.

Únia pomocou systému ETS reguluje v súčasnosti približne polovicu emisií skleníkových plynov v Európe.

Zaradenie dopravy do systému ETS by rozšírilo pôsobnosť regulácie na približne  65% emisií bloku a zároveň by na trh priviedlo viac kupujúcich.

Analytici však očakávajú, že takýto prechod by mal na ceny iba minimálny vplyv, pretože zákonodarcovia by boli nútení najprv zvýšiť celkový strop emisií ETS.

"Včlenenie dopravy do systému ETS by malo účinok iba za predpokladu, že súčasný strop by sa nenavýšil. To sa zdá byť ale veľmi nereálne," povedal Richard Smokers z holandského výskumného strediska TNO v odpovedi na požiadavku Komisie o predloženie štúdie možností pre budúce ciele CO2 v cestnej doprave.