Obmedzenia mobility pracovnej sily

Krátka správa

Konferencia „Stratégia mobility pre EÚ“, ktorá začala 11. decembra 2006 v Lille, sa zameriava na konkrétne otázky súvisiace s voľným pohybom pracovnej sily. Pozerá sa na aspekty rodinnej situácie migrujúcich pracovníkov a zamestnávanie partnerov pracovníkov, ktorí sa presťahovali do zahraničia, cezhraničnú dimenziu mobility a odstraňovanie administratívnych a právnych prekážok.

V EÚ existujú naďalej silné regulačné obmedzenia mobility pracovnej sily, najmä v „starých“ členských krajinách ako Nemecko, Francúzsko či Holandsko. Veľká Británia či Škandinávske krajiny majú liberálnejší prístup.

Kees Zandvliet, výskumný pracovník na Rotterdamskej univerzite, tvrdí, že ďalšou hlavnou bariérou je jazykový problém. Štúdia, ktorú pripravuje, sa zameria práve na problémy zamestnávania partnerov mobilných pracovníkov v EÚ-27 a Turecku.

Ďalšia štúdia, vypracovaná firmou Prince Waterhouse Coopers, prichádza k podobným záverom. Hlavným problémom je podľa nej daňový systém, zdravotníctvo a nedostatočne harmonizovaná legislatíva v oblasti zamestnávania. Medzi ďalšími bariérami mobility identifikuje zamestnanie partnera, ako aj ťažkosti s hľadaním bývania a školy.