Vláda o Slovákoch v európskych inštitúciách

Komisia, Berlaymont - Brusel

Pozadie:

Vláda schvaľovala 9. mája druhú monitorovaciu správu o “Slovákoch v Bruseli”. Má identifikovať problémové oblasti pri obsadzovaní týchto miest a navrhnúť opatrenia.

EÚ zamestnáva takmer 39 tisíc pracovníkov, 70% z nich pracuje v štruktúrach Európskej komisie. Po posledných dvoch kolách rozširovania EÚ bolo pre nové členské krajiny (vrátane Slovenska) stanovené 7-ročné prechodné obdobie (2004 – 2010) na obsadenie a personálne dobudovanie štruktúr Európskej komisie a ďalších inštitúcií. Slovensko má počas tohto obdobia možnosť obsadiť 279 stálych postov z približne 3 400, ktoré boli celkovo určené pre nové členské krajiny.

Počet slovenských občanov pôsobiacich v inštitúciách EÚ bol koncom roka 2006 asi 500 osôb. K 31. decembru 2006 mala SR v rámci Európskej komisie už 177 národných zástupcov, z toho 124 žien a 53 mužov. Začiatkom roka 2006 bol počet Slovákov v inštitúciách EÚ 345 osôb, 31. máju 2006 v  Európskej komisii pracovalo 134 úradníkov zo Slovenska.

Otázky

Politické nominácie: Kubiš a Lajčák opustili Solanov tím; Mazák generálnym advokátom Európskeho súdneho dvora

Ján Kubiš, súčasný minister zahraničia (nominant SMER-SD) pôsobil do svojho vymenovania za ministra vo funkcii osobitného vyslanca EÚ pre Strednú Áziu. Do funkcie ho menoval vysoký predstaviteľ EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, Javier Solana. Do 3. júna 2006 pôsobil vo funkcii zástupcu Javiera Solanu pre Čiernu Horu, generálny riaditeľ politickej sekcie MZV SR Miroslav Lajčák. Po referende o rozdelení Srbska a Čiernej Hory mu jeho mandát skončil.

Ján Mazák, bývalý predseda Ústavného súdu SR nastúpil v októbri 2006 do štruktúr Európskeho súdneho dvora do funkcie generálneho advokáta (mandát platí do 6. októbra 2012).

ECOSOC: Bezo zmien

V Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (ECOSOC / EHSV) pôsobí 9 slovenských zástupcov z radov zamestnávateľov, zamestnancov a „záujmových skupín“.

  • Vladimír Báleš, prezident, Slovenská rektorská konferencia
  • Martin Chren, riaditeľ, Nadácia F. A. Hayeka
  • Martin Krekáč, prezident, Centrum pre hospodársky rozvoj – Podnikateľská aliancia SR
  • Vladimír Mojš, viceprezident, Konfederácia odborových zväzov
  • Ján Oravec, člen prezídia, Republiková únia zamestnávateľov
  • Naile Prokešová, poradca, Konfederácia odborových zväzov
  • Eugen Škultéty, viceprezident, Konfederácia odborových zväzov
  • Juraj Stern, predseda správnej rady, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
  • Patrik Zoltvány, člen, Republiková únia zamestnávateľov“.

Výbor regiónov EÚ: komunálne voľby si vyžiadajú 6 nových nominácií 

Slovenskú delegáciu vo Výbore regiónov tvorí 9 členov a 9 náhradníkov. Po posledných komunálnych voľbách stratili mandát 3 členovia a 3 náhradníci. Ich zástupcovia budú nominovaní v priebehu 1. polovice roka 2007.

Zástupcami SR vo Výbore regiónov EÚ k 31. decembru 2006 boli títo členovia:

 • Milan Belica, predseda NSK
 • Juraj Blanár, predseda ZASK
 • Peter Chudík, predseda PSK
 • Milan Murgaš, predseda BBSK
 • Zdenko Trebuľa, predseda KSK
 • Ján Oravec, primátor mesta Štúrovo

Delegáciu vedie nitriansky župan Belica.

Náhradníkmi sú:

 • Vladimír Bajan, predseda BSK
 • Remo Cicutto, primátor mesta Piešťany
 • Božena Kováčová, starostka obce Janova Lehota
 • Tibor Mikuš, predseda TSK
 • Jozef Petušík, starosta Dolného Lopašova
 • Pavol Sedláček, predseda TNSK.

Slovenské europoslankyne a europoslanci

Od roku 2004 pôsobí v Európskom parlamente 14 poslancov zo SR. V ich zložení nenastali žiadne zmeny. Funkčné obdobie skončí v roku 2009, kedy sa budú konať nové voľby do Európskeho parlamentu.

Predsedkyňou výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví ostala v druhej polovici funkčného obdobia Anna Záborská (EPP-ED), Peter Šťastný (EPP-ED) už nie je viac podpredsedom výboru pre medzinárodný obchod. Iné výraznejšie zmeny v zaradení našich členov EP do výborov nenastali. Irena Belohorská (NI) je členkou konferencie predsedov parlamentných skupín za “Nezaradených poslancov”.

Euroúradníci: v Komisii voľných do 100 miest, stredný manažment obsadený ani z polovice

SR s novými členskými krajinami EÚ môže prednostne obsadzovať posty v rámci inštitúcií EÚ v rámci 7-ročného prechodného obdobia (končí sa v roku 2010).

Slovenská republika má počas tohto obdobia možnosť obsadiť 279 stálych postov z približne 3 400, ktoré boli celkovo určené pre nové členské krajiny. K 31. decembru 2006 v Európskej komisii pracovalo 177 slovenských občanov, z toho 112 na postoch úradníkov, 65 na postoch asistentov. Niekoľko úspešných slovenských občanov je umiestnených na tzv. rezervných listoch EPSO – Európskeho úradu pre výber zamestnancov. 

Komisia k 1. aprílu 2007 evidovala 209 funkcionárov pracujúcich u nej zo Slovenska v stálych a dočasných pozíciách. Z toho je 130 administrátorských a 79 asistentských pozícií. Viac ako 60 úradníkov zamestnáva DGT – generálne riaditeľstvo pre preklady, po 11 majú DG REGIO (regionálna politika) a DG SCIC (pre tlmočenie).

V roku 2006 bolo vyhlásených niekoľko výberových konaní na pozície vyššieho a stredného manažmentu, ktoré boli prioritne určené pre občanov nových členských krajín EÚ. Väčšina z nich nebola ešte ukončená, resp. bola ukončená bez výberu kandidáta a bude vyhlásená opakovane. Išlo o pozície: zástupcov generálneho riaditeľa na DG AGRI, DG COMP, DG EAC, DG ELARG a DG INFSO; riaditeľov na DG JRC, DG DEV, DGT, DG SANCO a DG BUDG.

Výberové konania sú uverejňované na stránke MZV SR v časti Európska integrácia – Európska únia – Personálne záležitosti

EPSO a DG ADMIN zaviedli počítačový systém absolvovania testov, ktorý je rýchlejší, prehľadnejší, s neporovnateľne vyššou kultúrnou a technickou úrovňou realizácie, ako i spracovania výsledkov.

Doteraz SR nemá podľa indikatívnej tabuľky zverejnenej EK ešte občana na najvyššom poste, tzv. pozícia AD16-AD15 (generálny riaditeľ a zástupca generálneho riaditeľa). V týchto najvyšších pozíciách však boli uspešňejší napríklad Maďari, Poliaci a Česi, ktorí obsadili miesto 1 už dva najvyššie posty vo vedení generálnych riaditeľstiev. Ani jeden nový členský štát z EÚ-10 vrátane nováčikov Bulharska a Rumunska nemá šéfa generálneho riaditeľstva.

Na pozíciách AD14 má SR dvoch riaditeľov generálnych riaditeľstiev: Katarínu Mathernovú (DG REGIO)Vladimíra Šuchu (DG EAC). Možnosť je tu ešte minimálne pre jedného nového riaditeľa zo Slovenska. Tretím mužom v pozícii riaditeľa je šéf kabinetu nášho komisára Jána Figeľa, Miroslav Adamiš.

Z cieľového počtu 15 postov stredného manažmentu (AD12 – AD9) už pracuje takmer polovica – 7 zástupcov, v pozícii AD5 99 zástupcov. (podľa údajov EK, apríl 2007). Správa podpredsedu vlády pre európske záležitosti si všíma stav pozícií ku koncu kalendárneho roka 2006.

Národní experti v EK

K 31. decembru 2006 mala Slovenská republika v rámci štruktúry Európskej komisie dočasne vyslaných 32 národných expertov (NE).

Slováci pracujú aj ako administrátori pre Radu, Európsky parlament a Výbor regiónov

V Európskom parlamente je zamestnaných hneď niekoľko Slovákov na tlačovom oddelení, za ktoré zodpovedá Zuzana Andrejčáková. Napríklad šéfkou prekladateľov českých i slovenských v Rade je Eva Krátka.

SR v inštitútoch, centrách a ďalších organizačných jednotkách EÚ

Správa prináša aj prehľad zastúpenia Slovenskej republiky v existujúcich agentúrach, inštitútoch, centrách a ďalších organizačných jednotkách EÚ.

Pozície: 

Čaplovičova správa poukazuje na nízky záujem zo strany rezortov o štruktúrované stáže zamestnancov štátnej správy. Hlavným dôvodom bol finančný aspekt, kedy vysielajúca organizácia hradí všetky náklady spojené so stážou vysielaného pracovníka. V porovnaní s rokom 2005, keď mala Slovenská republika vyslaných 5 stážistov, ide o pokles záujmu zainteresovaných rezortov.

V júni 2006 vypracoval Európsky úrad pre výber zamestnancov (EPSO), ktorý organizuje výberové konania do inštitúcií EÚ, analýzu neúspešnosti slovenských kandidátov. Vyplýva z nej, že k radikálnemu zníženiu počtu úspešných kandidátov dochádza vo fáze medzi absolvovaním tzv. preselection test a pozvaním na ústny pohovor. Z analýzy vyplýva, že výrazný prepad slovenských kandidátov je vo fáze hodnotenia splnenia konkrétnych kvalifikačných kritérií stanovených pre daný konkurz a zároveň pri vyhodnotení písomného testu, t. j. eseje. MZV SR sa spolu s partnermi zameralo na zmenu daného stavu realizáciou konkrétnych krokov, medzi ktoré patrili o. i. rôzne vzdelávacie aktivity.

Spoločným problémom väčšiny rezortov zostáva finančné zabezpečenie vyslania národných expertov a stážistov. Niektoré osobné úrady nie sú ak kvôli zlému personálnemu stavu i finančnému limitovaniu.

NBS upozornila na fakt, že svojim zamestnancom poskytuje neplatené voľno počas ich pôsobenia v európskych inštitúciách, avšak obdobie trvania pracovnej zmluvy, napríklad s Európskou centrálnou bankou, sa nezapočítava do počtu odpracovaných rokov pre účely dôchodkového zabezpečenia.