Hlavnou prekážkou separovaného zberu je finančná poddimenzovanosť

Oprávnená organizácia ENVI-PAK pravidelne analyzuje stav separovaného zberu odpadu na Slovensku. Aký trend pozorujete za posledné roky?

Čo sa týka celkovej produkcie komunálnych odpadov na jedného obyvateľa, tam pozorujeme jednoznačný medziročný nárast priemerne o 2%. Z uvedených faktov vyplýva, že napriek tomu, že sa množstvo vyseparovaných komodít opticky javí stabilné, z dôvodu každoročného rastu celkovej produkcie odpadov klesá miera vyseparovateľnosti, teda podielu vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov (papier, sklo, plast, VKM), z celkovej produkcie odpadov.

Čísla jednoznačne ukazujú, že súčasný systém podpory triedeného zberu odpadu dosiahol svoje maximum a je nevyhnutná reforma.

Len zmenou prístupu k odpadu ako takému dokážeme zlepšiť životné prostredie.

Jednoznačne sme zaznamenali aj nárast hustoty zbernej siete, ktorá rástla priemerne o 14%. Tým, že rástla hustota zbernej siete bez nárastu množstva vyseparovaných komodít na obyvateľa, môžeme konštatovať, že medziročne klesá efektivita využitia existujúcej zbernej siete. Inak povedané, máme k dispozícii viac možností na separovanie, ale nevyužívame ich. Preto je potrebné zamerať sa na zvýšenie efektivity existujúcej infraštruktúry triedeného zberu a je potrebné viacej investovať do osvety a vzdelávania.

Aké prekážky identifikujete v systéme zberu a triedenia odpadu priamo od občanov, v obciach a mestách?

 

Do systému priameho zberu odpadu v obciach a mestách, ktoré podporuje Vaša organizácia sa zapája stále viac a viac obcí a miest. Aké stimuly im ponúkate?

 

Dôležitým článkom životného cyklu produktov, udržateľnej výroby a spotreby tovarov, je prístup výrobcov a dovozcov produktov, čiže firiem. Ako môžu samotní výrobcovia a dovozcovia prispieť k ekologizácii procesu vzniku odpadu a nakladania s ním?

Výrobcovia a dovozcovia balených produktov sú priamo finančne motivovaní aby uplatňovali v čo najväčšej miere najvyšší stupeň hierarchie nakladania s odpadmi, a to prevenciu vzniku samotného odpadu.

Tým, že platia za každý kilogram obalov, ktoré uvedú na trh, je pre nich výhodnejšie predísť vzniku odpadu predovšetkým minimalizáciou obalov. Veľmi dôležitá je aj voľba materiálu obalu, ktorý je možné čo najjednoduchšie zrecyklovať s čo najmenším vplyvom na životné prostredie.

Slovensko prijalo záväzky vyplývajúce z rámcovej smernice 2008/98/ES o odpade, ktorá stanovuje jasné ciele pre objem vyseparovaného a recyklovaného odpadu do roku 2020. Ako to vyzerá s potenciálom ich naplnenia?