Je neskoro začať s prípravou projektu po zverejnení výzvy

Aké služby ponúkajú kancelárie REPIS a pre koho?

Slovenská republika v súčasnosti čerpá finančné prostriedky z fondov EÚ na environmentálne projekty prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie. Riadiacim orgánom pre tento operačný program je Ministerstvo životného prostredia. Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská zriadilo ministerstvo s cieľom podporiť čerpanie finančných prostriedkov vo všetkých regiónoch Slovenska. Tým, že máme vytvorenú sieť desiatich regionálnych pracovísk, poskytujeme možnosť záujemcom o získanie finančného príspevku odkonzultovať projektové zámery osobne priamo v ich regióne.

Okrem konzultácií poskytujeme informačné materiály, uskutočňujeme rôzne vzdelávacie podujatia v regiónoch – semináre, workshopy, informačné dni, tzv. „písacie workshopy“, kde účastníkom vysvetľujeme, ako správne vyplniť žiadosť o finančný príspevok. Obce, mikroregióny, ale aj súkromné subjekty nás často prizývajú na rôzne pracovné stretnutia, kde riešia svoje projektové zámery a od nás očakávajú akési „usmernenie“, či to, čo majú naplánované, je možné zrealizovať s finančnou pomocou z nášho operačného programu.

V prípade schválenia projektu poskytujeme poradenstvo pri implementácii, kedy sa na nás prijímatelia obracajú hlavne vtedy, keď sa vyskytne nejaká neočakávaná komplikácia a je potrebné ju riešiť, napríklad žiadať o zmenu projektu. A po ukončení projektov zabezpečujeme monitorovanie, kde sa snažíme získať k projektom doplňujúce informácie od realizátora, ktoré následne môžu byť použité či už v rámci ďalších vzdelávacích aktivít ako prezentácie skúseností prijímateľov alebo zverejnené na mape úspešných projektov na web stránke operačného programu.

Na aké rôzne aktivity môžu obce alebo firmy získať finančný príspevok z aktuálneho OP ŽP v oblasti separovania odpadov?

Projekty zamerané na separovanie odpadov sú podporované z Operačného cieľa 4.1. Žiadateľ môže zaviesť alebo rozšíriť separovaný zber v obci, môže vybudovať zberný dvor, zakúpiť zberné nádoby, potrebnú techniku.

Prioritne sú podporované projekty na zavedenie separovaného zberu pre päť komodít, pre ktoré sú obce povinné zaviesť separovaný zber podľa zákona o odpadoch – papier, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad. Okrem toho je možné získať financie aj na separáciu ďalších komodít, ako jedlé oleje a tuky, nebezpečné zložky komunálneho odpadu. Tiež je možné upravovať a dotrieďovať vyseparovaný odpad za pomoci zakúpených triediacich liniek, dotrieďovacích zariadení, lisov a podobne.

Môžete uviesť niekoľko podporených a úspešne realizovaných projektov v oblasti triedenia odpadov, na vypracovaní ktorých ste sa podieľali?

Naši pracovníci pomáhali formou konzultácií napríklad pri príprave projektu zavedenia separovaného zberu kovov a biologicky rozložiteľného odpadu v meste Banská Bystrica. Alebo v Žilinskom kraji, kde pôsobím, môžem spomenúť dva väčšie projekty, v ktorých sa rieši separácia pre celý región – sú to projekty Združenia obcí Rajecká dolina a Mikroregiónu Terchovská dolina.

Čo by ste odporučili záujemcom o finančný príspevok pri príprave žiadosti v tejto oblasti?

Predovšetkým nepodceniť prípravu, či z časového alebo kvalitatívneho hľadiska. Pri projektoch, ktoré si vyžadujú prejsť procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie, je neskoro začať s prípravou až po zverejnení výzvy. Výzva je totiž  otvorená na približne tri mesiace a to je príliš krátky čas na to, aby žiadateľ zvládol pripraviť projektovú dokumentáciu, prejsť stavebným konaním a tiež procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Pri tých jednoduchších projektoch, kedy nie je potrebné prejsť žiadnym povoľovacím procesom, sa príprava žiadosti dá zvládnuť aj po vyhlásení výzvy, ale opäť môžu nastať rôzne komplikácie, ktoré neumožnia žiadateľovi podať projekt včas – napríklad ak nemá vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k nehnuteľnostiam, na ktorých chce realizovať projekt.

Pokiaľ ide o kvalitu napísania žiadosti – tá sa prejaví pri samotnej realizácii. Ideálne by bolo, keby bol projekt naplánovaný tak dobre, aby sa pri implementácii nevyskytli žiadne problémy a nebolo by potrebné projekty predlžovať a žiadať o zmeny. Niekedy ide skutočne o komplikácie, ktoré žiadateľ nemohol predvídať, ale často je to následok nedôslednej prípravy žiadosti.

V EÚ sa už diskutuje o budúcom rozpočte pre roky 2014-2020, na základe ktorého sa pripravuje národný rámec a jednotlivé operačné programy. Aké súčasné slabiny poskytovania podpory z fondov EÚ by sa z Vášho pohľadu mali odstrániť?

V súčasnosti je asi najväčším problémom pri všetkých realizovaných projektoch, nielen v odpadovom hospodárstve, proces verejného obstarávania. Zjednodušenie a urýchlenie tohto procesu by veľmi pomohlo efektívnejšiemu čerpaniu finančných prostriedkov.

Fondy EÚ nie sú jediným zdrojom pre finančnú podporu samospráv na projekty triedenia odpadu. Aké ďalšie prostriedky môžu obce a mestá využiť?

Pracoviská REPIS sú špecializované práve na fondy EÚ, ale, samozrejme, máme prehľad aj o ďalších zdrojoch financovania. Z národných zdrojov obce najčastejšie využívajú Environmentálny fond, potom tu máme Recyklačný fond a rôzne ďalšie programy. Napríklad aj v rámci programov cezhraničnej spolupráce je možné podporiť environmentálne projekty.