Podpora separovaného zberu odpadov od občanov musí mať absolútnu prioritu

Mohli by ste v krátkosti ozrejmiť systém financovania separovaného zberu na Slovensku?

V súčasnosti je separovaný zber financovaný z viacerých zdrojov. Ak sa bavíme o komoditách papier, plasty a sklo, tak je financovaný predovšetkým z rozpočtov samospráv. Podľa legislatívy môžu mestá a obce následne požiadať o finančné prostriedky či už z Recyklačného fondu alebo od oprávnenej organizácie.

Problém však je, že prostriedky z Recyklačného fondu sú veľmi pomalé a neflexibilné. Samosprávy môžu o obligatórny príspevok na separovaný zber požiadať len raz ročne a navyše veľmi dlho trvá kým príspevok dostanú.

Podpora od oprávnených organizácií pre mestá a obce je založená na dobrovoľnej báze. Z ôsmych oprávnených organizácií separovaný zber v obciach a mestách podporuje len jedna oprávnená organizácia. Ostatným sa viac oplatí podporovať separovaný zber v priemyselných prevádzkach, kde vzniká väčšie a ľahšie vyseparovateľné množstvo odpadov.

Aké iné systémy financovania fungujú v zahraničí, napr. v iných európskych krajinách?

Ktoré zlepšenia by ste na Slovensku, aj vzhľadom na existujúce skúsenosti v zahraničí, navrhli, a mohli by byť napríklad zapracované do pripravovaného zákona o odpadoch? Považujete naopak niektoré z navrhovaných opatrení za kontraproduktívne?

Podpora separovaného zberu odpadov od občanov musí mať absolútnu prioritu a nemôže sa týkať len vybranej skupiny dovozcov a výrobcov. Všetci musia mať povinnosť prispieť na zber v mestách a obciach. To by sa malo aplikovať aj u nás.

Je potrebné poučiť sa z vývoja a systémov inde v Európe, poučiť sa z minulosti a nevymýšľať nejaké špecifické slovenské riešenia, akým bol napríklad Recyklačný fond alebo iné centralizované, štátom kontrolované riešenia. Takéto systémy sú netransparentné a neefektívne.

Spomínal ste Recyklačný fond. Jeden z návrhov, ktorý koluje v rámci diskusie o novom zákone o odpadoch, je jeho zrušenie. Bol by to teda podľa Vás pozitívny krok?

Existenciu Recyklačného fondu pre komodity, kde existuje takzvaná rozšírená zodpovednosť výrobcov, tak ako to upravujú napríklad európske smernice, ktoré hovoria o tom, že výrobcovia a dovozcovia výrobkov by sa o odpad z nich mali postarať, považujeme za nezmyselnú.

V súčasnosti existujú na Slovensku dva zákony, ktorých obsahy sú veľmi podobné – zákon o odpadoch a o obaloch. Je podľa Vás táto dichotómia prínosná, alebo prináša skôr problémy? Bolo by ich zjednotenie riešením? Na čo si v tom prípade dať pozor?

Združenie SLICPEN reprezentuje výrobcov a dovozcov výrobkov v obaloch. Ako tento sektor vníma presadzovanie zásady znečisťovateľ platí, ktorú razí EÚ?

Znečisťovateľ platí je zjednodušene nazvaný princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov. Tento princíp funguje v Únii, teda najmä v starých členských krajinách od začiatku 90tych rokov. Obaly boli prvá komodita, na ktorú sa tento princíp vzťahoval. Naši členovia majú preto veľa skúseností s uplatňovaním tohto princípu v ostatných členských krajinách. Akonáhle im legislatíva vytvorí dostatočné podmienky, tak tento princíp vedia v plnej miere uplatniť aj na Slovensku.

Musím upozorniť, že u nás sa tento termín používa mnohokrát aj veľmi nesprávne. Vynucovanie povinných platieb od výrobcov do pološtátnych inštitúcii nie je implementácia princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Ako vnímate možnosť uplatniť rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov nad rámec daný smernicami, tak ako sa o nej diskutuje v rámci prípravy nového zákona o odpadoch?

Na Slovensku, ale aj v iných krajinách EÚ, sa odpad stále nepovažuje za surovinu a zdroj pre ďalšiu výrobu. Aj preto pravdepodobne jeho veľká časť končí na skládkach. Čo by pomohlo v zmene tohto prístupu zo strany jednotlivcov, ale aj výrobcov, obcí, štátu či Európskej únie?

V tomto prípade je veľmi dôležitá práca s verejnou mienkou, pretože v prvom momente je to občan – spotrebiteľ, ktorý sa rozhoduje, či bude odpad triediť, a tak umožní jeho zhodnotenie, alebo triediť nebude a odpad pôjde na skládku. Teda v prvom rade je veľmi dôležitá osveta. Na druhej strane je potrebné zjednodušiť a sprehľadniť administratívu súvisiacu s preukazovaním množstva vytriedeného a zhodnoteného odpadu, tak aby šancu dostalo čo najviac technológií na spracovanie. Na Slovensku považujeme za odpad i to, čo v iných krajinách považujú už za druhotnú surovinu, alebo výrobok.

Veľkým prínosom pre zmenšenie množstva skládkovaného odpadu by bola podpora energetického zhodnocovania, či už na výrobu tepelnej energie alebo elektriny.

Výrobcovia používajú na balenie svojich výrobkov rôzne formy materiálov, ktoré majú odlišné vlastnosti, možnosti i nedostatky pri opätovnom spracovaní. Avšak všetky tieto druhy odpadov sa aspoň v očiach občana pri triedení považujú za veľmi podobné. Nebolo by však lepšie, ak by sa pri príprave legislatívy, financovaní recyklácie, či pri osvete viac zohľadňoval ich celoživotný cyklus?

Jednou z prekážok vytvorenia recyklujúcej spoločnosti na Slovensku, ale aj v rámci EÚ, je to, že veľká časť vyseparovaného odpadu sa exportuje mimo Európu. Aký dôraz kladie Vaše združenie na to, aby sa takýto odpad zhodnocoval na Slovensku, príp. v EÚ?

Veľmi dôležité podľa mňa je, aby bol tento odpad zrecyklovaný. Nie je ani tak dôležité kde. Dôraz treba preto skôr klásť na to, aby sa naozaj zrecykloval a nestávalo sa to, že skončí na skládke. Je omnoho lepšie, ak sa spracuje v Číne, než aby skončil na Slovensku na skládke.