Recyklačné ciele musia byť ambiciózne

Alexander Mohr

Na jeseň minulého roka Európska komisia stiahla legislatívny balíček o obehovom hospodárstve (circular economy), ktorý mal zvýšiť efektivitu využívania zdrojov a ochranu životného prostredia. Dôvodom bolo, že sa podľa EK „nedala očakávať dohoda“ medzi inštitúciami. Komisia prisľúbila, že do konca roka 2015 predloží ešte ambicióznejšiu verziu balíčka. Ako APEAL a jej členovia vnímajú tento postup? Myslíte si, že ambicióznejšia verzia má šancu na úspech?

APEAL veľmi znepokojilo, keď Komisia stiahla revidovaný balíček o obehovom hospodárstve.

Naša organizácia dlhodobo zastáva názor, že všetky členské štáty EÚ by mali urobiť viac v dosahovaní cieľov v oblasti recyklácie pre všetky obalové materiály. Prispelo by to k vnímaniu odpadu ako suroviny, ktorej recyklácia a opätovné použitie v hospodárstve prispieva k efektívnemu využívaniu zdrojov, znižovaniu emisií a obehovému hospodárstvu.

Cieľom priemyslu s oceľovými obalmi je, aby priemerná európska miera recyklácie ocele do roku 2020 bola na úrovni 80 %. Ak sa má Európa vydať na cestu k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov, ambiciózna legislatíva je kľúčová. Mala by tlačiť na zlepšenie nakladania so všetkými materiálmi vo všetkých členských štátoch.

Oceľ je v súčasnosti najrecyklovanejším obalovým materiálom v Európe. Miera jej recyklácie v roku 2013 dosiahla 75 %. Naďalej sa budeme snažiť o to, aby Európa pochopila všetky výhody ocele ako udržateľného obalového materiálu a od Európskej komisie očakávame nový ambicióznejší návrh balíčka.

Niektoré veľké štáty EÚ, napríklad Veľká Británia, otvorene odmietajú záväzné recyklačné ciele pre jednotlivé druhy odpadov. Podľa uniknutého dokumentu by uvítali skôr dobrovoľné dohody s priemyslom a iniciatívy, ktoré vedú k zmene správania sa pri nakladaní s odpadmi. Prečo si myslíte, že potrebujeme záväzné ciele?

My v Asociácii sme vždy obhajovali vyššie recyklačné ciele stanovené v rámci smernice o obaloch a obalovom odpade, čo je jedno zo šiestich legislatívnych opatrení v balíčku o obehovom hospodárstve. Smernica podporila zlepšujúcu sa mieru recyklácie. Radi vidíme, že europoslanci sú pomerne naklonení tomu, aby tento trend pokračoval, a chcú určiť odvážnejšie ciele, aby sme sa k obehovému hospodárstvu dopracovali.

Pôvodný balíček o obehovom hospodárstve predpokladal recyklačné ciele pre rok 2030 na úrovni 70 % pre komunálny odpad, 90 % pre papier, 60 % pre plasty a 90 % pre železné kovy a hliník. Mnohí považovali tieto ciele za príliš ambiciózne. Sú podľa vás dosiahnuteľné?

Cieľ na úrovni 90 % je pre oceliarsky priemysel dosiahnuteľný. Päť európskych štátov, ktoré recyklujú najviac ocele, už dnes spolu vykazujú mieru recyklácie na úrovni 90 %.

Oceľ obsahuje unikátnu zmes vlastností, ktoré môžu byť využité na maximum. Kombinuje možnosť nekonečnej recyklácie bez straty kvality s jednoduchou separáciou od ostatných druhov odpadov vďaka jej magnetickým vlastnostiam.

K recyklácii ocele prispieva aj fakt, že každá oceliareň je aj recyklačným zariadením. Oceľový šrot je totiž jednou zo surovín pri výrobe novej ocele. Znamená to, že nie je potrebné investovať do osobitných recyklačných zariadení a logistiky. Oceľ sa dá jednoducho vyseparovať od ostatného odpadu a prepraviť do najbližšej oceliarne. Výsledkom je aj zníženie emisií CO2 a spotreby energie, čo len potvrdzuje príspevok ocele k udržateľnosti a jednoduchosť a efektívnosť jej recyklačného procesu.

V rámci EÚ sú medzi členskými štátmi výrazné rozdiely v ich mechanizmoch nakladania s odpadmi. Napríklad Slovensko v súčasnosti skládkuje asi 74 % komunálneho odpadu, Rumunsko až 99 %. Ako môžu krajiny ako tieto dosiahnuť tak ambiciózne recyklačné ciele, ak očividne nedokážu splniť ani súčasné?

Keďže obalová oceľ predstavuje iba časť komunálneho odpadu, toto radšej nebudeme komentovať.  


Niektorí slovenskí zákonodarcovia predpokladajú, že odborníkmi navrhované zvýšenie poplatkov za skládky nepodporí recykláciu ale skôr povedie k zvýšeniu počtu nelegálnych skládok. Je zvýšenie poplatkov za skládky  správna cesta?

Skládkovanie hodnotných zdrojov bude vždy podliehať dôkladnému dohľadu. Obmedzenie skládkovania je dôležitým krokom k vyššej miere recyklovania. Napriek tomu sa v tejto etape o následkoch zvyšovania poplatkov za skládkovanie dá iba špekulovať. Dôležitejšie je propagovať finančné a environmentálne výhody recyklácie a zabezpečiť potrebnú infraštruktúru, ktorá podporí efektívnejšie využívanie zdrojov.

Aby sme podporili tento prístup, APEAL pripravuje druhú konferenciu o obalovej oceli, ktorý sa zameria na potreby strednej Európy. Podujatie „Obalová oceľ – Zelené riešenia pre strednú Európu 2015“ sa bude konať vo Varšave v hoteli Marriot 8. októbra 2015. Po summite bude nasledovať prehliadka oceliarne ArcelorMittal vo Varšave.

Summit ponúka zákonodarcom, partnerom a producentom ocele možnosť prezentovať stratégie, vymieňať si nápady a predstavy o budúcnosti ocele ako udržateľného obalového materiálu v obehovom hospodárstve.

Podľa údajov APEAL-u sú oceľové obaly najrecyklovanejšími obalmi v Európe. Platí to aj pre Slovensko?

Priemerné miera recyklácie ocele je v rámci EÚ na úrovni 75 %, čo je najvyššie medzi všetkými obalovými materiálmi. Od roku 2011 Slovensko zrecyklovalo viac ako 68 % oceľových obalov. Je druhé v poradí spomedzi krajín V4. Má preto potenciál zvyšovať svoju mieru recyklácie. Na poslednom summite „Obalová oceľ – Zelené riešenia pre strednú Európu“, ktorý sa konal v rok 2011 na Slovensku, sme zaznamenali opakovanú požiadavku, ako od zákazníkov, tak aj od zákonodarcov, jednoduchšej environmentálnej legislatívy na Slovensku. Najlepším riešením by bol jednotný súbor pravidiel pre celú Európu. Už v tom čase APEAL túto pozíciu obhajoval a z časti ju zahŕňa aj pripravovaný balíček o obehovom hospodárstve.

Ktorý členský štát EÚ má najlepší systém recyklácie oceľových obalov? Dal by sa tento model implementovať aj na Slovensku?

Päť európskych krajín, ktoré najviac recyklujú oceľ, dosiahlo za posledné roky mieru recyklácie na úrovni viac ako 90 %. Nemecko a Belgicko aktuálne dosahujú 94 % a 92 %. Tieto krajiny sa odlišujú svojimi efektívnymi zbernými systémami, ktoré sú nepochybne hlavným predpokladom úspechu recyklačných iniciatív. Ich úspech však stojí predovšetkým na kombinácii jednoduchosti recyklácie ocele a uvedomenia si efektivity využívania zdrojov získaných recykláciou.