Budúci úspech separovaného zberu závisí od spolupráce a nastavenia financovania

V rámci konferencie, ktorú nedávno predovšetkým pre zástupcov samosprávy zorganizovala organizácia ENVI-PAK, sa kládol dôraz na to, že na odpadové hospodárstvo je potrebné nazerať ako na celok a triedený zber preto nemožno vytrhávať z jeho komplexu. Mestá a obce by preto privítali čo najvyššie finančné zapojenie priemyslu do procesu, ktorým sa začína zhodnocovanie odpadov.

„Financovanie separovaného zberu je v súčasnej podobe neudržateľné,“ podčiarkol Miroslav Jurkovič výkonný riaditeľ Slovenského priemyselného združenia pre obaly a životné prostredie. „Systém financovania separovaného zberu je potrebné zreformovať a nastaviť tak, aby bolo možné splniť všetky ciele, ktoré na Slovensko kladie Európska únia a zároveň, aby sme dokázali využiť celý jeho hospodársky potenciál.“

Panelisti vo svojich príspevkoch poukázali na skúsenosti zo zahraničia, najmä zo západoeurópkych krajín, kde je základom systémov separovania priama flexibilná a efektívna finančná podpora zberu v mestách a obciach. Užitočnosť tohto systému podľa nich preukázali aj lepšie zvládnutie dôsledkov finančnej krízy v rokoch 2008 a 2009, kde napríklad samosprávy tak výrazne nedoplácali na prepad cien druhotných surovín.

Tri piliere systému

Pre budúce fungovanie separovaného zberu a ďalšie spracovanie odpadu je podľa Jurkoviča dôležitá priama spolupráca kľúčových hráčov:

  • samosprávy, ktoré najlepšie poznajú lokálne podmienky, môžu schému nastaviť legislatívne, kontrolovať ju, sankcionovať porušenia a naopak motivovať a odmeňovať aktívne separujúcich občanov, napr. zľavou z poplatku;

  • zberové spoločnosti, ktoré vykonávajú zber fyzicky, ďalej s odpadom nakladajú a obchodujú s touto druhotnou surovinou;

  • dovozcovia a výrobcovia výrobkov v obaloch, ktorí by mali platiť náklady súvisiace so separovaným zberom.

V súvislosti s prípravou novej legislatívy podčiarkol potrebu jasných kritérií zberu, rovnako ako transparentných finančných a materiálových tokov. „Legislatívne pravidlá je potrebné nastaviť tak, aby aj znečisťovateľov, teda výrobcov a dovozcov, donútili zúčastňovať sa tohto systému.“

 

Zber v mestách a obciach

Roman Vandák predstavil údaje o triedenom zbere z viac ako 1000 miest a obcí (takmer 2,3 milióna obyvateľov), ktoré sa zapojili do systému priamej podpory triedeného zberu organizácie ENVI-PAK. Podľa údajov za rok 2010 vytriedili občania samospráv zapojených do tohto systému viac odpadu ako bol slovenský priemer, ale zároveň vyprodukovali menej odpadu.

„Na Slovensku je veľmi nízka úroveň triedenia odpadu, ktorá v budúcnosti neumožní plniť ciele SR voči Európskej únii. Problémom je hlavne nízka miera využitia existujúcej infraštruktúry a poddimenzovaná finančná podpora triedeného zberu,“ uviedol Vandák.

 

Predstavitelia spoločnosti ENVI-PAK zdôraznili potrebu motivovať občanov k separácii svojich odpadkov. V snahe stimulovať ich k zhodnocovaniu odpadov preto organizácia taktiež odmeňuje aktívne samosprávy v rámci súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce na Slovensku. Predstaviteľ Dubnice nad Váhom, ktorá získala hlavnú cenu minulý rok, uviedol, že získanú finančnú odmenu použili na propagáciu zberu a výchovu mladej generácie.

Víťazi súťaže si opäť rozdelili finančné ceny v celkovej hodnote 10500 €. Napríklad cenu za mimoriadny počin v oblasti odpadového hospodárstva získal Žiar nad Hronom, ktorý do svojej schémy zahrnul aj zber odpadového oleja.

„Akonáhle spustíme projekt spracovania kuchynského a reštauračného odpadu, stlačený zemný plyn, na ktorý autá jazdia, si budeme vyrábať sami,“ zdôraznila zástupkyňa miestnej samosprávy.

Hlavná cena putovala do Liptovského Mikuláša, kde sa so separovaním odpadu začalo už v roku 1994.

Kompletné výsledky súťaže nájdete na tomto odkaze.