Desať priorít pre európske odpadové hospodárstvo. Ochranári spísali svoje požiadavky

Novú odpadovú legislatívu predloží Európska komisia budúci rok.

Sedem environmentálnych organizácií žiada o postupné utlmenie kapacít pre energetické zhodnocovanie odpadu. Zástupcovia tohto priemyslu naopak tvrdia, že ich príspevok k obehovej ekonomike bude neopomenuteľný.

Koalícia siedmich európskych environmentálnych organizácií spísala 10 požiadaviek na Európsku úniu v oblasti obehového hospodárstva. V dokumente zverejnenom 15. novembra kladú dôraz na prechádzanie tvorby odpadu a dizajn produktov.

„Akékoľvek legislatívne návrhy a stratégie, ako aj implementácia existujúcich, musia dodržiavať hierarchiu odpadu v EÚ, teda na prvé miesto umiestniť prevenciu,“ píšu ochranári.

Európska komisia medzitým predstavila Európsky ekologický dohovor, v ktorom sľubuje novú stratégiu pre obehovú ekonomiku a legislatívne opatrenia v budúcom roku.

Spor medzi aktérmi odpadového hospodárstva môže nastať ohľadom energetického zhodnocovania odpadu. Environmentalisti žiadajú postupný útlm európskych kapacít. Tie sú naopak podľa európskej Konfederácie zariadení pre energetické využitie odpadu „dokonalým mostom pre podporu snáh našej spoločnosti stať sa obehovejšou a zároveň sa vyhnúť rizikovým látkam, aby sa vrátili do (hospodárskeho) cyklu.“

Právo na opravu

Novembrovú environmentálnu výzvu podpísalo sedem organizácií: ECOS, EEB, Health Care without Harm, Safe, Zero Waste Europe, Priatelia Zeme a rreuse.

Ich prvou požiadavkou sú ambiciózne a záväzné ciele pre prevenciu vzniku odpadu a opätovné použitie produktov.

„Mala by byť prijatá cestovná mapa pre rok 2030 (…) ktorá bude zahŕňať aj cieľ celkového zníženia a maximálny strop vyjadrený v kilogramoch na obyvateľa na rok zvyškového odpadu,“ apelujú ochranári.

Vratné poháre na kávu aj obaly na jedlo: Začína sa nová éra?

Vratné obaly na jedlá a nápoje môžu podľa odborníkov výrazne znížiť množstvo plastového odpadu. V roku 2019 vznikli vratné systémy v Banskej Bystrici, Prešove aj susednej Viedni. Viacero projektov spustili aj Česi.

Druhou požiadavkou je stanoviť povinný cieľ zníženia potravinového odpadu o 50 percent.

Treťou je stanovenie komplexných kritérií pre udržateľný dizajn všetkých produktov. „Mali by zabezpečiť trvácnosť, ako aj možnosť opätovného použitia, opravy a recyklácie produktov vyrobených z netoxických materiálov z udržateľných zdrojov,“ uvádzajú organizácie a navrhujú zaviesť „právo na opravu“.

Ich štvrtou požiadavkou sú čisté, bezpečné a netoxické surovinové cykly. „Prísna legislatíva“ podľa nich momentálne chýba.

Daňové výhody

V piatom bode ochranári navrhujú zavedenie účinnej motivácie pre úsporu zdrojov.

Národné daňové systémy by podľa nich mali znížiť daň z pridanej hodnoty na opravy produktov a nákupy z druhej ruky (second hand) a viac zdaňovať jednorazové plastové obaly. Mali by tiež podporovať množstevný zber tak, aby občania platili podľa toho, koľko vyhodia.

„Európska únia by mala stimulovať k verejným a súkromným investíciám do obehových aktivít, ktoré sú vysoko v hierarchii odpadov a prestať motivovať k výrobe energie z odpadu,“ vyzývajú mimovládky.

Šiestou požiadavkou je priorita pre prechádzanie vzniku odpadu v schémach rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Schému, v ktorej za triedený komunálny zber platia výrobcovia a nie občania, používa aj Slovensko.

Poplatky za odpad, ktoré si výrobcovia kompenzujú cez ceny výrobkov, by mali podľa ochranárov zohľadňovať princíp ekomodulácie, teda čím ťažšia recyklovateľnosť, tým drahší výrobok.

Podobné schémy by mali byť rozšírené na výrobky nad rámec obalov.

Útlm spaľovní

Ďalej by mala Európska únia podporovať opätovne použiteľné obaly. Konkrétne žiadajú ochranári zavedenie zálohovania, a to takého, kde sa obaly nebudú najmä recyklovať, ale predovšetkým opätovne používať.

Priorita číslo osem je kontrola a obmedzenie globálneho obchodu s odpadom.

„Odpad by nemal byť prepravovaný do krajín mimo EÚ s menej prísnymi reguláciami a nevhodnou recyklačnou infraštruktúrou. Namiesto toho by mala Európa opätovne používať a recyklovať svoj vlastný odpad tak blízko k zdroju, ako je to možné, a podporiť lokálnu zamestnanosť,“ píše sa v deklarácii.

Nováky a Vojany smerujú od uhlia aj k spaľovaniu odpadu

Slovenské elektrárne počítajú s útlmom uhlia v oboch svojich uhoľných elektrárňach. Experti upozorňujú, že horná Nitra má potenciál na viac: stať sa európskym príkladom transformácie k zelenej ekonomike.

Jej deviatou požiadavkou je správny legislatívny rámec pre chemickú recykláciu. Spresňuje, že sa to týka znehodnotených a kontaminovaných plastov, nie plastov zo separovaného zberu.

Poslednou, desiatou požiadavkou ochranárov je útlm existujúcich spaľovacích kapacít a zastavenie budovania nových kapacít. Tým by sa „uvoľnil potenciál pre predchádzanie vzniku odpadu a obehovú ekonomiku“.

Tiež by to malo prispieť k zlepšeniu separovaného zberu a dekarbonizácii výroby elektriny.

Hranice recyklácie

Európske priemyselné združenie Konfederácia zariadení pre výrobu energie z odpadu (CEWEP) naopak dlhodobo argumentuje, že Európa potrebuje dodatočné spaľovacie kapacity.

Dôvodmi sú pre nich boj proti skládkovaniu, stále rastúce množstvo komunálneho odpadu – a tým aj zvyškového a nerecyklovateľného odpadu z triedenia – a napokon stúpajúci objem priemyselného odpadu.

Spaľovanie odpadu pre výrobu energie je v hierarchii odpadov nižšie ako recyklácia, ale vyššie ako skládkovanie.

„Sme veľmi pyšní na environmentálny výkon zariadení pre výrobu energie z odpadu v Európe, ktoré absorbujú znečistenie v integrovanom manažmente odpadu, využívajú odpad, ktorý sa nedá recyklovať environmentálne udržateľným spôsobom, a zároveň pritom využívajú odolné technológie a dlhodobé skúsenosti,“ uviedol šéf CEWEP Paul De Bruycker 3. decembra.

Vyjadril sa pri príležitosti dokončenia päťročnej revízie najlepších dostupných techník (BAT) pre spaľovanie odpadu. Závery z nej boli na začiatku decembra zverejnené v Oficiálnom vestníku EÚ.

Bruycker sa prihlásil k Európskemu ekologickému dohovoru. Pripomenul, že kladie dôraz na obehovú ekonomiku, nulové znečistenie, čistý vzduch a vodu, ochranu verejného zdravia a prírodných druhov, čo je v súlade s prioritami CEWEP.

Stratégia v marci

Európsky ekologický dohovor, ktorý Európska komisia zverejnila 11. decembra, považuje obehovú ekonomiku za jednu zo svojich priorít.

Zasadzuje sa za ekodizajn, nové ciele pre boj s nadmerným množstvom odpadov a zvlášť obalov, prehĺbenie európskeho trhu s druhotnými surovinami, povinnú recyklovateľnú zložku v niektorých produktoch (obaly, autá, stavebné materiály a batérie). Pripomína, že len 12 percent surovín v európskom priemysle pochádza z recyklácie.

„Európska komisia navrhne model EÚ pre separovaný zber odpadu,“ sľubuje ekodohovor. Čo sa týka vývozu odpadu z EÚ, vyslovuje sa za revíziu pravidiel a boj proti nelegálnym praktikám.

Plány Komisie v obehovom hospodárstve: Podpora recyklácie aj boj proti „greenwashingu“

Akčný plán pre cirkulárnu ekonomiku má byť známy až v marci 2020, Európsky ekologický dohovor však naznačuje, čím sa chce nová Komisia v tejto oblasti zaoberať.

Dokument Komisie priznáva, že „s významným objemom jedla sa plytvá“. Nová stratégia „Z farmy na vidličku“ má prispieť k zníženiu potravinového odpadu.

O spaľovaní či energetickom využití odpadu sa ekodohovor priamo nezmieňuje. Uvádza len, že „tam, kde nie je možné sa odpadu vyhnúť, musí byť využitá jeho ekonomická hodnota a musí byť minimalizovaný jeho dopad na životné prostredie a klimatickú zmenu.“

Konkrétne opatrenia by mali byť rozpracované v ďalších oznámeniach a legislatíve. „Priemyselnú stratégiu“ a „Akčný plán pre obehovú ekonomiku“ predloží Komisia v marci 2020, novú legislatívu o odpadoch v priebehu roka 2020.