ENVI-PAK: Triedený zber sa musí zintenzívniť, výrobcovia by mali platiť viac

Inštalácia polopodzemných kontajnerov. [TASR/Henrich Mišovič]

Pre splnenie cieľa recyklovať 50 percent komunálneho odpadu v roku 2020 je potrebné vytriediť o 165 tisíc ton viac ako dnes.

Aby Slovensko splnilo odpadové ciele Európskej únie, výrobcovia musia do systému triedeného zberu vložiť ročne o 44 miliónov eur viac.

Tvrdí to najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI-PAK, ktorá zároveň apeluje na stabilnejšiu legislatívu a lepšiu kontrolu jej dodržiavania.

Päťdesiat percent v roku 2020

V roku 2020 by malo Slovensko recyklovať 50 percent z vyprodukovaných komunálnych odpadov a zabezpečiť recykláciu 70 percent obalov uvedených na trh.

Slovensko asi nedosiahne odpadové ciele. Pomôžu v budúcnosti sankcie?

Ak chcú ľudia viac recyklácie a menej skládok, musia si to zaplatiť, zhodli sa účastníci diskusie o odpadoch. Pomôcť by malo aj zrušenie výnimiek pre bioodpad v novele zákona.

Podľa prepočtov ENVI-PAK-u musia preto OZV vyzbierať o 165 tisíc ton viac papiera, plastov, skla a kovových materiálov, za ktoré sú v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov zodpovedné.

„Jednoznačne je potrebná intenzifikácia zberu. Pre občanov je potrebné pristaviť viac nádob, respektíve zintenzívniť ich vyvážanie. Vzdelávanie a osveta sú takisto nevyhnutné, aby občania chápali, z akého dôvodu sa odpad triedi a čo sa s nim potom deje,“ priblížila generálna riaditeľka organizácie Hana Nováková.

Chýbajúca stabilita legislatívy

Organizácia tiež za problém považuje benevolenciu v plnení cieľov OZV a nestabilitu legislatívy. Pripomína, že od výrobcov sa očakáva, že budú svoje výrobky a obaly navrhovať tak, aby sa dali dobre zrecyklovať. „Výrobcovia by privítali stabilnejšie obdobie z hľadiska regulácie, ako aj predvídateľnosti nákladov,“ uvádza. OZV by zas privítali stabilitu vo vzťahoch s obcami, aby do nich mohli dlhodobejšie investovať.

Budeme za ťažšie recyklovateľné výrobky platiť viac? Nový zákon robí prvý krok

Ochranári a výrobcovia vítajú zrušenie výnimiek z triedenia bioodpadu a zákaz skládkovania neupraveného odpadu. Niektoré opatrenia v návrhu zákona však hrozia znefunkčnením systému triedeného zberu.

Štát má podľa ENVI-PAK-u najvýznamnejšie nástroje na podporu triedenia biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý tvorí až 50 percent zmesového komunálneho odpadu. Za prínos považuje aj zavádzanie inovácií a nových technológií v spracovávaní zmesového komunálneho odpadu. ENVI – PAK tiež podporuje zvýšenie cien za skládkovanie.

Plnenie cieľov však podľa organizácie stojí aj na ľuďoch. „Máme v systéme viacero obcí, kde je infraštruktúra inštalovaná a častokrát sú nádoby poloprázdne,“ konštatoval riaditeľ komoditného oddelenia ENVI-PAK Roman Vandák. OZV podľa neho môžu len pristavovať dostatočné množstvo kontajnerov, prípadne realizovať osvetu a vzdelávanie. „Tam právomoci OZV končia. Je však namieste nastavovať systém tak, aby občana odmenil za to, že triedi,“ myslí si.