Envirorezort zvažuje zálohovanie tetrapakov

Mlieko v tetrapakoch. [TASR/František Iván]

Ministerstvo životného prostredia plánuje vypracovať analýzu vratných viacvrstvových kombinovaných materiálov, do akých sa balí mlieko či džúsy. Výrobcovia a odpadári sa k nej postavili rovnako odmietavo ako k zálohovaniu PET fliaš a plechoviek.

Zámer zálohovať PET fľaše a plechovky budí veľký odpor odpadárov a výrobcov, ministerstvo životného prostredia však plánuje zájsť ešte ďalej.

Do návrhu vládneho materiálu si napísalo úlohu vypracovať do roku 2022 analýzu zálohovania viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM) ľudovo nazývaných tetrapaky.

Tie sa dnes používajú ako jednorazové nápojové obaly pre mlieko, džúsy či rôzne šťavy. Zložené sú z papiera, lepenky, plastov, prípadne aj hliníka. V rámci triedeného zberu majú byť vyhadzované do špeciálnych oranžových alebo červených kontajnerov. Ak nie sú k dispozícii, mali by smerovať do žltých nádob na plast, odkiaľ ich vytrieďujú odpadové firmy.

V pripomienkovom konaní proti vypracovaniu analýzy zálohovania tetrapakov vystúpili výrobcovia a odpadári. Časť z nich požiadala o úplné odstránenie opatrenia, ďalší žiadajú vypracovanie analýzy v skoršom termíne a v rozšírenej verzii s dopadmi na financovanie triedeného zberu obalov.

Návrh ministerstva

Opatrenie sa objavilo v Programe predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025, ktorú na pripomienkovanie predložilo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) na konci novembra 2018.

Boj proti potravinovému odpadu narazil na čínskych žuvačkách

Envirorezort chce zmazať z výrobkov termín minimálnej trvanlivosti a zachovať len dátum spotreby. Návrh sa stretol s nesúhlasom ministerstiev pôdohospodárstva a zdravotníctva a potravinárskej komory.

„Analýza zavedenia zálohovania jednorazových nápojových obalov v SR pre viacvrstvové kombinované materiály a sklenené nápojové obaly v nadväznosti na Analýzu zálohovania vypracovanú Inštitútom environmentálnej politiky MŽP SR vypracovanú v júli 2018 týkajúcej sa PET nápojových obalov, Fe a Al plechoviek pre všetky objemy a možných spôsobov zvýhodnenia výrobcov a predajcov, ktorí balia a predávajú svoje výrobky do jednotných vratných/opakovane použiteľných obalov,“ znie úloha s termínom december 2022.

Materiál, ktorý by mala schvaľovať vláda, tiež uvádza, že VKM tvoria 1,33 percenta hmotnosti komunálneho odpadu v komunálnej bytovej výstavbe a 1,43 percenta v individuálnej bytovej výstavbe. Vyplýva to z analýz za roky 2013 – 2017.

Pre porovnanie: plasty vrátane PET fliaš predstavujú 11 percent, biologicky rozložiteľný odpad vrátane potravín 43 percent.

Po vzore PET fliaš

Sklenené nápojové obaly sa na Slovensku už zálohujú, novinkou je preto úvaha o zálohovaní tetrapakov.

Analýza zálohovania PET fliaš a plechoviek, ktorú dáva ministerstvo za vzor, zálohovanie nielen odporučila, ale aj predstavila, ako by malo fungovať. Ministerstvo tvrdí, že nový systém dosiahne európsky cieľ zvýšiť zber jednorazových plastových obalov nad úroveň 90 percent a zníži znečistenie životného prostredia.

Návrh však zároveň vzbudil veľkú verejnú diskusiu. Hoci časť verejnosti ho podporuje, výrobcovia, odpadári a obce sú skeptickí. Niektorí z nich tvrdia, že zálohovanie PET fliaš vytiahne z triedeného zberu plastov najlukratívnejší produkt, čím ohrozí jeho financovanie. Obce sa zase obávajú, že náklady na zálohovanie sa premietnú do vyššej ceny tovarov.

Envirorezort napriek tomu trvá na svojom. Na začiatku decembra zverejnil predbežnú informáciu k zákonu o zálohovaní PET fliaš a plechoviek. Samotný zákon by mal byť na pripomienkovanie predložený ešte v januári 2019.

Zásadné nie

Odkedy ministerstvo avizovalo analýzu o vratných tetrapakoch, bojujú s ním výrobcovia a odpadári na dvoch frontoch. Odpor k nápadu zálohovať VKM prejavili v zásadných pripomienkach k Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025.

Zálohovanie PET fliaš spochybňujú odpadári aj obce

Štúdiu Inštitútu environmentálnej politiky verejne kritizujú kľúčoví aktéri. Zálohovanie PET fliaš je nesystémový krok, ktorý nevyrieši recykláciu plastov a výrazne predraží systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, tvrdí biznis.

Úlohu o vypracovaní analýzy žiadajú úplne odstrániť Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku (AVNM), Slovenské združenie pre značkové výrobky, Republiková únia zamestnávateľov SR a Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie.

„Zálohovanie, v prípade jednorazových obalov, nie je nástrojom predchádzania vzniku odpadu, ale alternatívnym nakladaním s odpadom. Zálohované obaly nebudú opätovne použité a preto tento nástroj nie je v Programe predchádzania vzniku odpadov správne použitý,“ napísala v pripomienke AVNM.

Asociácia dodala, že „v prípade zavádzania podobných opatrení je nevyhnutná otvorená, odborná a vecná diskusia a dôkladné zhodnotenie dopadov nielen na už zavedené systémy ale aj odpadové hospodárstvo ako celok“. Rovnako alebo podobne svoje výhrady naformulovali aj ostatné združenia.

Komplexnejší prístup

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) zaujala miernejšie stanovisko. Súhlasí s vypracovaním analýzy o vratných tetrapakoch, ale s termínom do konca tohto roka, teda ešte pred predpokladaným zavedením zálohovania PET fliaš a plechoviek.

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, ktorá zabezpečuje triedený zber v obciach a jeho financovanie, zase volá po komplexnejšom prístupe.

„Bolo by potrebné dopracovať informáciu, ako by po zavedení zálohovania aj VKM a sklenených obalov na nápoje mal vyzerať triedený zber zvyšných obalov vrátane finančnej analýzy,“ napísala v zásadnej pripomienke.

„Po zavedení zálohovania na nápojové obaly PET, hliníkové plechovky, VKM a sklenené obaly na nápoje, zostane na štandardný systém triedeného zberu len malé množstvo ostatných obalov (sklo, kovy, plasty), nakoľko nápojové obaly prestavujú prevažnú časť týchto obalov. Preto by bolo vhodné zverejniť zámer zberu týchto zvyšných obalov vrátane finančnej analýzy,“ argumentuje NATUR-PACK.

Zložitá recyklácia

Environmentálna organizácia Priatelia Zeme na svojom webe vysvetľuje, že VKM môže tvoriť kombinácia až šiestich vrstiev materiálov: kartón a polyetylén, alebo kartón, hliník a polyetylén, a podobne. Jednotlivé vrstvy spája lepidlo, navrchu je farebný obal. Tetrapaky sa po vytriedení z odpadov spracúvajú na suroviny, z ktorých vzniknú recykláty. „Výslednými produktmi sú špeciálne obkladové dosky, panely a výrobky nasávanej kartonáže,“ píšu Priatelia Zeme.

Bratislavčania triediť chcú. Potrebujú však pomoc mesta

V hlavnom meste sa do žltých kontajnerov vyzbiera len tretina recyklovateľných plechoviek. Svojich obyvateľov by malo lepšie informovať, píše IVANA MALEŠ.

Európska komisia vo svojej Stratégii pre plasty spred roka považuje VKM za problematické v rámci recyklácie plastov, a to z viacerých dôvodov.

„Rôznorodosť polymérov ako aj prítomnosť viacmateriálových a viacvrstvových balení, sťažuje recykláciu, keďže si vyžaduje separáciu a vedie k nutnosti spravovať malé množstvá daného typu polymérov, čo sťažuje logistiku a je prekážkou k úsporám z množstva,“ vysvetľuje Komisia.

Jedným z riešením, ktoré Komisia navrhuje v stratégii a chce pretaviť do legislatívy je zvýšenie recyklovateľnosti týchto materiálov. O zálohovaní VKM sa nezmieňuje.