EÚ sa “prehrabe” v odpadoch

Európsku komisiu zaujíma, ako dokázali členské krajiny preniesť do národnej legislatívy ustanovenia legislatívy EÚ v oblasti manažmentu odpadov. Brusel preto otvára diskusiu o vytvorení špeciálneho úradu, ktorý zanalyzuje národnú legislatívu vo všetkých členských štátoch EÚ.

Exekutíva si v minulosti objednala vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti. Zostavili ju konzultačné spoločnosti Milieu Ltd, AmbienDura a FFact, ktoré spoločne došli k záveru, že prebratie rámcovej smernice o odpadoch je "najefektívnejšou cestou vpred".

Štúdia tiež hovorí, že nová agentúra by mohla nielen preskúmať národnú legislatívu, ale i identifikovať rozdielnosti, vytvoriť zoznam opatrení, ktoré treba prevziať, pomáhať s koordináciou legislatívneho procesu a v neposlednom rade i školiť zamestnancov verejnej správy. Naviac, v právomoci úradu by mohlo byť i vykonávanie priamych inšpekcií v konkrétnych prevádzkach a v iných objektoch.

Zákony o odpadoch nie sú priorita

Pokiaľ ide o podmienky v členských krajinách, neexistujú v nich dostatočné kapacity na vykonávanie inšpekcií a vynútiteľnosť ustanovení legislatívy o odpadoch, konštatuje štúdia.

Medzi ďalšie prekážky na národnej úrovni patrí tiež nedostatočná technická kapacita pre lepšie plánovanie manažmentu odpadov, vrátane zberu a recyklácie, ale tiež i nedostatočná miera finančnej podpory pre takéto aktivity.

Vlády členských krajín prikladajú "nízku prioritu" prevzatiu ustanovení z európskej do národnej legislatívy, tvrdia konzultačné spoločnosti. Navyše, jednotlivé krajiny interpretujú ustanovenia európskej legislatívy o odpadoch rôznym spôsobom.

Smernica o podzemných skládkach odpadov napríklad zaväzuje členské krajiny do roku 2016 znížiť plochy pôdy, ktorá sa využíva na tento účel, o 65 percent v porovnaní s úrovňou v roku 1995. Na druhej strane však nestanovuje záväznú špecifikáciu, ako by to mali krajiny robiť. Preto sa väčšina krajín v záujme neskladovania odpadu pod zemou rozhodla pre jeho spaľovanie.

Komisia dnes nemá žiadny špeciálny úrad, ktorý by sa zaoberal témou odpadu. Otázky, ktoré sa spájajú so Smernicou o podzemných skládkach, rieši v celej EÚ iba jeden človek, ktorý sedí v oddelení Komisie pre udržateľnú spotrebu a výrobu.