EÚ stanovila nové ambiciózne recyklačné ciele

V stredu predstavila Komisia nový a podľa slov prvého podpredsedu Komisie Fransa Timmermansa „ambicióznejší“ odpadový balíček. Prechod na „obehové“ hospodárstvo má únii pomôcť lepšie využívať materiály a udržať ich v ekonomike čo najdlhšie.

Európa momentálne prichádza približne o 600 miliónov ton materiálov nachádzajúcich sa v odpade, ktoré by sa dali recyklovať alebo znovu použiť. Recykluje sa len približne 40 % odpadu domácností EÚ, pričom v niektorých oblastiach je miera recyklácie až 80 %, inde zas menej než 5 %.

Komisia preto navrhla spoločný cieľ do roku 2030 recyklovať 65 % komunálnych odpadov, 75 % odpadov z obalov a skládkovať maximálne 10 % všetkého odpadu. Zákaz však bude platiť úplne pre vyseparovaný odpad.

Hoci ambície sú o trochu nižšie ako v prípade balíčka, ktorý Komisia stiahla minulý rok z pracovného programu, podľa Timmermansa je „realistickejší“.

Napriek nižším ambíciám však dosahovanie cieľov bude pre Slovensko problematické. „Slovenská republika víta ambíciu Európskej komisie, ale podobne ako väčšina členských štátov považuje tieto ciele za veľkú výzvu a veľmi ťažko realizovateľné,“ povedal pre EurActiv hovorca Ministerstva životného prostredia SR Maroš Stano.

Na spoločnosť texte sa ešte musia dohodnúť Európsky parlament a zástupcovia členských štátov v Rade EÚ.

Tvrdým orieškom bude skládkovanie

Najväčšou výzvou bude práve úplný odklon od skládkovania. Slovensko dnes vyváža na skládky približne 75 % komunálnych odpadov.

„Ministerstvo životného prostredia je presvedčené, že vďaka novému zákonu o odpadoch sa postupne zvýši miera triedenia komunálnych odpadov. Druhou možnosťou odklonu odpadov od skládkovania je jeho energetické zhodnocovanie, t.j. výroba tepla,“ vysvetlil Stano.

„Slovenská republika sa snaží v rámci rokovaní o návrhu novej legislatívy odpadového balíčka presadzovať a podporovať aj možnosť energetického zhodnocovania odpadov ako prechodnú možnosť odklonu množstva zmesového komunálneho od skládkovania a súčasne energetickým zhodnocovaním odpadov znížiť závislosť SR od jediného dodávateľa plynu,“ dodal.

Aj napriek týmto aktivitám však bude podľa hovorcu rezortu dosiahnutie úrovne skládkovania 10 % komunálnych odpadov veľmi ambiciózna nielen pre Slovensko, ale aj ďalšie členské štáty EÚ.

Slovenskí experti mali k návrhu odpadových smerníc hneď viacero pripomienok už počas rokovaní v pracovných skupinách na európskej úrovni. „K najhlavnejším pripomienkam patrí požiadavka na jasnejšiu definíciu komunálneho odpadu, definíciu spätného zasypávania a jeho započítavania do miery recyklácie, špecifikácia odpadov vhodných na spätné zasypávanie, započítavanie energetického zhodnocovania do miery recyklácie, nakoľko v podmienkach SR je to jedna z možností zníženia skládkovania odpadov,“ potvrdil stano.

Zásadnou pripomienkou Slovenska počas nasledujúcich rokovaní bude požiadavka na zohľadnenie štartovacej čiary členských štátov pre dosiahnutie cieľov recyklácie do roku 2030.