Európa recykluje 70 % papiera

Autor: MR LIGHTMAN, Zdroj: Freedigitalphotos.net

Miera recyklácie papiera v Európe dosiahla minulý  rok úroveň 70,4 %. Podľa údajov Európskej rady pre zhodnotený papier (ERPC) sa celkové množstvo vyzbieraného a zrecyklovaného papiera udržuje na stabilnej úrovni 58 miliónov ton ročne.

Podobnú mieru zaznamenala ERPC aj minulý rok. V porovnaní s rokom 1998 je ale dnes miera recyklácie papiera o 18 miliónov ton vyššia. Rok 1998 je referenčným rokom pre prijatie dobrovoľného záväzku priemyslu zvýšiť recykláciu tejto suroviny v Európe.

Takmer 16 % zo spomínaných 58 miliónov ton sa do krajín EÚ-27, a tiež Nórska a Švajčiarska, doviezlo na recykláciu z tretích krajín.

Zdroj: CEPI, 2012

Podľa rámcovej smernice o odpade (2008/98/ES) sa papier, ale tiež plast, sklo či kovy nepovažujú len za odpad, ale tiež potenciálny zdroj pre opätovné použitie. Členské štáty preto musia do roku 2015 zabezpečiť ich samostatný zber.

Autori správy uvádzajú, že v 13 európskych krajinách miera recyklácie papiera presahuje 70 %. V prípade 12 krajín EÚ je ale pod 60 percentami a existuje v nich veľký potenciál pre zvýšenie recyklácie.

V Európe je tiež vyšší počet opätovných cyklov v recyklovaní papierového vlákna. Zatiaľ čo celosvetovo sa vlákno papiera zrecykluje v priemere 2,4 krát, v Európe až 3,4 razy. 40 % všetkých papierní v Európe, t.j. 419 z 1046, v minulom roku papier recyklovalo pre ďalšie využitie.

ERPC tiež poukázala na to, že okrem pokroku v množstve recyklovaného papiera, dochádza k zlepšeniu aj v prípade ekodizajnu výrobkov a obalov, tak aby sa dali ľahšie recyklovať a tiež v oblasti prevencie vzniku odpadu.

Zástupcovia priemyslu tiež prijali Deklaráciu o recyklovaní papiera pre roky 2011-2015, ktorú ocenil aj komisár EÚ pre životné prostredie Janez Potočnik ako príklad aktívneho zhodnotenia v celom reťazci produkcie a spotreby tohto materiálu.