Európa skládkuje alebo spaľuje 60 % odpadu

Zdroj: TASR; autor: František Iván

Podľa rámcovej smernice o odpade sa do roku 2020 má zvýšiť príprava na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 50 % podľa hmotnosti. Cieľom je priblížiť sa k európskej recyklačnej spoločnosti s vysokou úrovňou účinnosti zdrojov. V niektorých častiach EÚ ale toto priblíženie prebieha príliš pomaly.

Asi 60 % komunálneho odpadu vyprodukovaného v EÚ končí na skládkach alebo v spaľovaniach, čo prispieva k vzniku emisií skleníkových plynov a tiež negatívne ovplyvňuje vzhľad krajiny.

Obzvlášť nehospodárni sú podľa správy organizácie Priatelia Zeme Európa obyvatelia pri použitých textíliách, kde sa to týka až 75 % z 5,8 milióna ton každoročne vyhodených textílií.

„Európa uviazla v systéme kde hodnotné materiály, z ktorých mnohé prichádzajú za vysokých environmentálnych a sociálnych nákladov, končia na skládke alebo v spaľovni,“ uviedla Ariadna Rodrigo, kampanierka pre využívanie zdrojov.

Od Bulharska do Nemecka

Autori štúdie žiadajú prísnejšiu reguláciu používania skládok a spaľovní a vyššie ciele pre recykláciu.

„Recyklačné ciele sú dobrým začiatkom,“ poznamenala Rodrigo, „ale opätovné použitie produktov a materiálov a predchádzanie odpadu na prvom mieste, sa nestane normou pokiaľ nebudeme aj pre nebudeme  mať v EÚ ciele.“

Najmenej hospodárnou krajinou EÚ je z tohto pohľadu Bulharsko, ktoré na skládky vyváža takmer všetok komunálny odpad. Hneď v tesnom závese je Rumunsko, so skládkovaním na úrovni 99 % a 1 % recyklácie.

Celkovo ale členské štáty EÚ-27 dopadli lepšie ako tie mimo Únie. Turecko tiež skládkuje 99 % komunálneho odpadu a Chorvátsko, ktoré sa stane členom Únie od 1. júla.

Najefektívnejšie so svojím odpadom nakladajú obyvatelia Nemecka, kde žiaden komunálny odpad neputuje na skládky. Miera jeho recyklácie je 45 %.

Posilnenie cestovnej mapy

V rámci stratégie rastu Európa 2020 je jednou z hlavných iniciatív plán „Európa efektívne využívajúca zdroje“ z januára 2011, v ktorej sa poukazuje na nebezpečenstvá nadmernej spotreby a mrhania zdrojmi. Organizácia Priatelia Zeme Európa ale tvrdia, že jej ustanovenia je potrebné posilniť.

„Cestovnej mape chýbajú robustné a spoľahlivé riešenia zamerané na zníženie spotreby, aj prostredníctvom udržateľnej energie, obchodných a investičných a politík, ktoré by zredukovali celkový dopad Európy na globálne životné prostredie,“ uvádza sa v správe.

Autori kritizujú prílišný dôraz Európskej komisie na tzv. zelenú ekonomiku. „Cestovná mapa sa zameriava na ´prírodný kapitál´, argumentujúc, že ´ekosystémové služby´ dávajú prírodným zdrojov – pôde, pevnine, vzduchu, vode a moriam – hospodársku hodnotu, ktorá ich ochráni pred vyčrpaním a znečistením.“

„Tento ekonomický prístup nie je žiadnou náhradou za skutočné regulácie tvarujúce a smerujúce využívanie a odstraňovanie zdrojov, a zdrojovo šetrné procesy spracovania,“ uviedli autori správy.