Igelitky v telách veľrýb. Diskusia o odpadoch sa rozprúdila

Karmenu Vella. Zdroj: EK

Umelohmotný kryt na motor auta, plastové vedro či igelitky. Veľké množstvo plastového odpadu našli nemeckí vedci v telách veľrýb, ktoré od začiatku roka uviazli na plážach Severného mora. Ako píše National Geographic, plastový odpad nie je zrejme priamou príčinou úhynu morských cicavcov. Spôsobuje im však dlhodobé tráviace problémy, ktoré môžu prispieť k predčasnej smrti.

Štyri veľryby, u ktorých sa našli plasty, opäť upriamili pozornosť Európy na význam recyklácie odpadov.

Ako znížiť množstvo odpadu 

Už v decembri 2015 zverejnila Európska komisia akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo. Jeho cieľom je uzavrieť kruh životného cyklu výrobkov tak, aby sa po zrecyklovaní znovu používali. To platí aj pre plastový odpad.

„Morský odpad je problém, ktorý mi zvlášť leží na srdci,“ povedal eurokomisár pre životné prostredie Karmenu Vella v pondelok 18. apríla v Európskom parlamente. V prejave pred výborom pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Vella zmienil aj prípravu pracovného plánu pre ekodizajn na roky 2015 – 2017.

Cieľom ekodizajnu je dosiahnuť, aby výrobky boli nielen energeticky efektívne, ale aby sa aj ľahšie opravovali, recyklovali, a aby boli trvácnejšie. Prispeje tak k zníženiu množstva odpadu vrátane plastov.

Zamerať sa na dizajn výrobkov

Európska federácia odpadového manažmentu a environmentálnych služieb (FEAD) však tento týždeň kritizovala, že Komisia nevenuje ekodizajnu dosť pozornosti. „Osemdesiat percent environmentálneho dopadu výrobkov je určený už v štádiu dizajnu,“ napísala lobistická organizácia spracovávateľov odpadu v stanovisku z pondelka 18. apríla.

Komisia by sa preto podľa FEAD zohľadniť tri témy týkajúce sa ekodizajnu. Prvou je zameranie pracovného plánu pre roky 2015 – 2017; mal by ísť nad rámec energetickej efektívnosti smerom k efektívnosti využívania zdrojov. Niektoré z nich totiž už od začiatku bránia recyklácii produktov.

Komisár Vella pred europarlamentom v rovnaký deň pred europoslancami potvrdil, že sa nechce obmedzovať len na energetickú efektívnosť. Nový pracovný plán pre ekodizajn by mal vziať do úvahy aj možnosť opraviť, dlhodobo využívať a recyklovať výrobky.

Znečisťuješ viac, plať viac

Druhou prioritou ekodizajnu by podľa FEAD malo byť zlepšenie spolupráce medzi výrobcami a spracovávateľmi odpadu.

Napokon by sa Komisia mala podľa federácie uistiť, že motivácia k opätovnému použitiu a recyklácii bude súčasťou národných schém rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Na základe tohto princípu dnes výrobcovia odvádzajú poplatky za spracovanie odpadu.

Čítajte aj: Slovenské mestá už vedia, kto sa postará o ich odpad

FEAD žiada, aby platili viac tí výrobcovia, ktorých výrobky sa dajú ťažšie recyklovať. A menej tí, ktorých výroba vedie k ľahšie recyklovateľnému odpadu.

Slovensko: najmenej odpadu aj recyklácie

V marci 2016 zverejnil Eurostat štatistiku o komunálnych odpadoch za rok 2014. Európska únia podľa nej vyrobila 475 kg komunálneho odpadu na obyvateľa. Zo spracovaného odpadu bolo zrecyklovaných alebo kompostovaných 44 percent.

Slovensko sa zaradilo do skupiny krajín s najnižším množstvom odpadu na obyvateľa. Vyprodukovalo len 321 kg na hlavu. Zároveň však patrí medzi štátmi s najhoršími výsledkami v obehovom hospodárstve. Recyklovalo alebo kompostovalo len 12 percent spracovaného odpadu.

Akčný plán európskej exekutívy, ktorý Vella predložil v decembri, si dáva za cieľ do roku 2030 recyklovať alebo kompostovať 65 percent. Niektoré krajiny, medzi ktoré patrí aj Slovensko, môžu požiadať o päťročný odklad.

Čítajte aj: Obmedzenie skládkovania na 10 percent je pre Slovensko príliš ambiciózne