Komisia pripravuje zmeny v odpadovej legislatíve

Na konferencii, ktorú minulý týždeň organizoval bruselský EurActiv riaditeľ generálneho riaditeľstva EK pre životné prostredie Karl Falkenberg upozornil, že vzhľadom na rast globálnej populácie, ktorá by mala do roku 2050 dosiahnuť číslo 9,5 miliardy, bude nutné dramaticky znížiť produkciu odpadu.

„Zasiahne nás tsunami odpadu, ak všetci títo ďalší ľudia na tejto planéte, v zásade v rozvíjajúcom sa svete, začnú konzumovať tak ako my v Európe,“ varoval. „V našom prístupe musí nastať zásadná zmena. Musíme zaistiť, aby odpad nebol špinavou marginálnou aktivitou v našich hospodárstvach, ale v centre našej cirkulujúcej ekonomiky.“

„Je šialené, že asi 80 % toho, čo produkujeme sa použije len raz a potom vyhodí,“ uviedol Joe Hennon, hovorca komisára pre životné prostredie. „Ak sa firmy naučia používať menej zdrojov a vyvinúť produkty, ktoré spotrebujú menej energie, vody a surovín, je to v ich vlastnom záujem, keďže ceny toho všetkého pôjdu v nasledujúcich rokoch hore.“

Nové ciele

Environmentálne DG sa podľa informácií bruselského EurActivu snaží presadiť záväzný cieľ pre efektívne využívanie zdrojov na úrovni 30 % do roku 2030. Iné oddelenia Komisie aj členské štáty však majú voči tomu značné výhrady. Z dôvodu možného krátkodobého zvýšenia nákladov pre priemysel sa už proti vyjadrila napríklad Veľká Británia.

Hennon sa odmietol vyjadriť k možnému zavedeniu takéhoto cieľa, avšak pripustil ich úpravu pri jednotlivých tokoch odpadu.

„Očakávajte niečo pri odpade v mori, stavebnom a demoličnom odpade, odpade z potravín, nebezpečnom odpade, plastovom odpade a možno pri recyklácii fosforu,“ uviedol.

Členské štáty Únie majú podľa súčasnej legislatívy do roku 2020 recyklovať najmenej 50 % odpadu z domácností a do roku 2016 vyzbierať 45 % batérií uvedených na trh. Po roku 2020 by navyše nemal žiaden odpad končiť na skládkach a namiesto toho mali by sa mali použiť environmentálne priaznivejšie metódy, ako je recyklovanie či energetické zhodnocovanie.

Výsledky verejnej konzultácie k revízii odpadovej legislatívy ukázali záujem o zvýšenie súčasných cieľov pre recykláciu, najmä pri obaloch a plastoch. Potvrdila sa aj potreba zlepšiť monitorovanie a overovanie údajov o zbere odpadu a tiež potrebu štandardizovať metodológiu výpočtu miery recyklácie odpadov z obalov. (EurActiv, 10.1.2014)

Čo sa do štatistík nedostane

Až tretina z 3 miliárd ton ročne vyprodukovaného odpadu v Únii v súčasnosti končí na skládkach. Tie môžu kontaminovať pôdu i podzemné vody, pri rozklade sa zase uvoľňujú emisie skleníkových plynov vrátane metánu.

Ďalšia štvrtina odpadu sa v Európe spaľuje, čo zase podľa environmentalistov znamená vypúšťanie škodlivín do ovzdušia. Spaľovne odpadu sa však tomuto argumentu bránia tým, že podniky inštalujú moderné filtračné zariadenia, ktoré minimalizujú negatívny vplyvy na životné prostredie.

Pri nakladaní s odpadom existujú medzi členskými štátmi značné rozdiely. Zatiaľ čo v Nemecku sa recykluje alebo kompostuje až 65 % komunálneho odpadu, v Rumunsku je to len asi 1 %.

Rozdiely v metodológii vykazovania štatistík naznačujú, že ani v Nemecku, ktoré tvrdí, že na skládkach nekončí žiaden ich odpad, nie je situácia tak ružová. Údaje z Nemecka totiž nezohľadňujú skládkovanie popola zo spaľovania ani zvyškového odpadu z recyklačných procesov.

V prípade Británie, ktorá podľa štatistík recykluje alebo kompostuje 46 % odpadu, sa zase veľkým problémom stáva odpad na plážach. V minulom roku sa zaznamenala jeho najvyššia úroveň počas posledných dvoch dekád. Podľa ochranárov na každý kilometer pláže pripadá až 2390 kusov odpadu.

Ďalšie kroky

  • 10. máj: európsky deň upratovania odpadu
  • máj 2014: Komisia zverejní oznámenie o cirkulujúcom hospodárstve