Komisia žaluje Slovensko a žiada veľké sankcie

Architektonický návrh Právnickej fakulkty UL (zdroj: http://www.agg.pl )

Štyri členské krajiny vrátane Slovenska včas neprevzali do národného práva rámcovú smernicu o odpade (2008/98/ES). Európskej komisii po 500 dňoch od termínu transpozície došla trpezlivosť. Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik podáva v tejto veci žalobu na Bulharsko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko. Súdny dvor EÚ žiada o uloženie finančných sankcií, ktoré by sme zaplatili v prípade vynesenia rozsudku v náš neprospech.

Pre Slovensko požaduje penále vo výške 17.136 eur za deň omeškania. V prípade ostatných krajín sú sumy nasledujúce: pre Bulharsko €15.220/deň, pre Maďarsko €27.316/deň a pre Poľsko €67.314/deň. Výšku sankcie navrhuje Komisia na základe viacerých kritérií, ako je výška HDP, závažnosť či trvanie porušovania.

Komisia zároveň posiela dodatočné odôvodnené stanovisko Belgicku, pretože ju neinformovalo o priebehu transpozície uvedenej smernice. Ak Belgicko neprijme a neoznámi potrebné právne predpisy do dvoch mesiacov, Komisia môže takisto postúpiť túto vec Súdnemu dvoru v Luxemburgu.

Postup Komisie, ktorá dohliada na uplatňovanie predpisov EÚ, pozostáva z viacerých etáp konania. Prvou je formálna výzva, ktorú Brusel dotknutým členským štátom zaslal 27. januára 2011. Na pretrvávajúce problémy nás EK následne upozornila v odôvodnenom stanovisku 20. mája 2011.

V januári 2011 pritom Komisia spustila konania vo veci porušenia rámcovej smernice proti celkovo 23 členským štátom, z nich zostáva v súčasnosti otvorených už len šesť. Týkajú sa vyššie uvedených krajín a Nemecka.

Komisia v marci zverejnila analýzu, z ktorej vyplýva, že neuplatňovanie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia stojí Úniu 50 miliárd eur ročne.

Bývalý minister životného prostredia viackrát avizoval dokončovanie procesu prípravy nového zákona o odpadoch, ktorým sa predmetná smernica mala prevziať. V súčasnosti je otvorených 12 konaní voči rezortu životného prostredia, ktorých vyriešenie si nový minister Peter Žiga stanovil ako svoju akútnu krátkodobú prioritu.