MŽP predložilo novelu zákona o odpadoch

„Platný zákon o odpadoch obsahuje sedem príloh, bol 24-krát novelizovaný a do jeho textu bolo transponovaných 12 smerníc. Napriek tomu však do textu zákona o odpadoch nebola transponovaná rámcová smernica,“ poukázal envirorezort.

Predloženie novely avizoval minister Peter Žiga len pred dvoma týždňami. Ministerstvo chcelo problematiku pôvodne riešiť predložením nového zákona o odpadoch, od čoho však dočasne upustilo.

Šéf envirorezortu to odôvodnil tým, že návrh zle pripravil tím bývalého ministra Józsefa Nagya. Ten zase reagoval, že nový minister asi nepredložili správnu vylepšenú verziu návrhu zákona. V rámci medzirezortného pripomienkovania k návrhu zákona, ktorý MŽP predložilo v júli prišlo asi 2800 pripomienok.

Slovensku stále hrozí pokuta zo strany EÚ za neprevzatie európskej. Európska komisia navrhla jej výšku na úrovni viac ako 17.000 eur za každý deň omeškania.

Nová hierarchia i pojmy

Členské štáty mali rámcovú smernicu o odpadoch prebrať do svojho právneho poriadku do 12. decembra 2010.

Obsahuje novú hierarchiu odpadového hospodárstva, mení sa význam pojmu zhodnocovanie a zneškodňovanie. Pod zhodnocovaním odpadu sa tak bude rozumieť akákoľvek činnosť, ktorej výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály. V novej definícii sa kladie dôraz na využívanie odpadu ako náhrady za primárne suroviny. Pojem zneškodňovanie má znamenať činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.

Základom hierarchie odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadu. Nóvum v hierarchii je príprava na opätovné použitie.

Novelou právneho rámca sa tiež zavádzajú pojmy ako biologický odpad, opätovné použitie, príprava na opätovné použitie, spracovanie a pojem recyklácia, nové inštitúty ako vedľajší produkt a stav konca odpadu.

Ortuť, obaly i nebezpečný odpad

Legislatívny rámec okrem toho preberá aj smernicu o skladovaní kovovej ortuti považovanej za odpad, ktorej termín pre transpozíciu uplynie 15. marca 2013, a smernicu o obaloch a odpadoch z obalov, voči prevzatiu ktorej mala EK výhrady.

V návrhu sa tiež vypúšťa obmedzenie vývozu a prepravy nebezpečného odpadu na zhodnotenie, ktoré podľa EK tiež odporovalo pravidlám jednotného trhu.

Novela zákona má tiež upraviť separovaný zber v obciach. Kým doteraz mali povinnosť takýto zber zaviesť, po novom budú mať povinnosť zabezpečiť aj jeho vykonávanie.

Termín pre pripomienkovanie končí 5. septembra. Právna norma by mala v prípade schválenia v navrhovanej podobe vládou, parlamentom a prezidentom platiť od januára 2013. V prípade triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov sa má účinnosť posunúť o pol roka.

(EurActiv/TASR)