Neuplatňovanie enviro-predpisov stojí EÚ 50 miliárd eur ročne

Jeroen van Oostrom, Freedigitalphotos.net

V snahe znížiť sumu 50 miliárd eur ročne, ktorú podľa výpočtov stojí Európsku úniu neuplatňovanie environmentálnych právnych v podobe nákladov na zdravie a strát na životnom prostredí, a v snahe zabezpečiť pre občanov a podniky lepšie výsledky v oblasti životného prostredia včera (7. marca) Komisia vydala oznámenie o zlepšení vykonávania environmentálneho práva EÚ.

„Právo EÚ nie je výmyslom Bruselu, je demokraticky prijaté všetkými členskými štátmi a Parlamentom na prospech občanov,“ uviedol komisár pre životné prostredie Janez Potočnik. „Naše životné prostredie chráni asi 200 dobre zavedených právnych predpisov, ktoré však veľmi často nie sú riadne uplatňované. To nielenže poškodzuje životné prostredie, ale aj zdravie ľudí, vedie k neistote z hľadiska priemyslu a podkopáva jednotný trh. V časoch krízy si tieto náklady nemôžeme dovoliť.“

Komisia podčiarkla fakt, že predchádzanie poškodeniu životného prostredia môže stáť oveľa menej, ako dlhodobá náprava. Právne predpisy v oblasti životného prostredia môžu priniesť prospech aj samotnému priemyslu – úplné vykonávanie legislatívy EÚ v oblasti odpadov by prinieslo ďalších 400 000 pracovných miest a čisté náklady, ktoré sú o 72 miliárd EUR nižšie ako v rámci alternatívneho scenára nevykonávania.

Komisár Potočnik vyzdvihol práve oblasť odpadového hospodárstva a neimplementovanie smernice 2009/98/EK o odpade zo strany Slovenskej republiky ako jeden z najväčších environmentálnych problémov.

Reč čísel

Prínosy implementácie európskych environmentálnych predpisov ukázala Komisia na viacerých príkladoch. Odstraňovanie nebezpečných chemických látok má značný prospech pre prírodu i ľudské zdravie.  Podľa niektorých predpokladov možno tieto zdravotné prínosy v priebehu nasledujúcich 30 rokov vyčísliť na sumu 50 miliárd eur. Celkové náklady na uplatňovanie tejto legislatívy sa pritom odhadli na 4 až 5 miliárd eur.

Takisto 20 až 50 percent obyvateľstva v Európe žije v oblastiach, kde sa prekračujú limitné hodnoty pre kvalitu ovzdušia. Ročné výdavky na zdravotnú starostlivosť a neprítomnosť v práci z dôvodu chorôb idú do miliárd eur.

Ďalším konkrétnym príkladom prínosov uplatňovanie enviro-predpisov je program obnovy viacerých mokradí v povodí Dunaja, ktorého náklady sú približne 183 miliónov eur. Na druhú  stranu, zachovanie životaschopných funkcií ekosystémov prinesie zisk, ktorý možno finančne vyčísliť sumou takmer 86 miliónov eur ročne.

Navyše, ako uvádza Európska komisia „financie EÚ sú užitočným nástrojom po tom, čo termín pre transpozíciu uplynul. Finančnú pomoc možno pozastaviť v prípade ne-transpozície a neplnenia environmentálnych požiadaviek EÚ. Tiež sa môže použiť na povzbudenie lepšej implementácie environmentálnej legislatívy EÚ.“

Opatrenia, záväzky, termíny

Podobné oznámenie vydala EK už v roku 2008, avšak vtedy sa zamerala na strategické využitie právomocí Komisie na presadzovanie environmentálneho práva pri jeho porušení. Tentoraz sa Komisia sústredila na to, ako možno zlepšiť ochranu životného prostredia na úrovni členských štátov.

Brusel chce posilniť dialóg s vládami a všetkými zainteresovanými stranami o možnostiach lepšej spolupráce pri zbere, monitorovaní a výmene znalostí a skúseností a načrtol opatrenia, ktoré členským štátom pomôžu dosiahnuť plne systematický prístup pri riešení problémov životného prostredia.  Dôraz sa však kladie nielen na národné orgány, ale tiež na regionálnu a miestnu správu. Nápomocná má byť najmä e-government a zdieľanie znalostí prostredníctvom online technológií.

Návrhy zlepšení sa týkajú dôkladnejších kontrol a dohľadu, spresnenia kritérií spôsobov, akými by sa členské štáty mali zaoberať sťažnosťami občanov, ľahšieho prístupu k spravodlivosti v environmentálnych záležitostiach a podpory európskych sietí environmentálnych odborníkov. V najproblémovejších oblastiach by si orgány zodpovedné za implementáciu pravidiel mali stanoviť jasnejšie záväzky, pokiaľ ide o dosiahnutie konkrétnych kritérií v jasných termínoch, ktoré možno verejne posúdiť.

Na základe nasledujúcich diskusií s Európskym parlamentom, členskými štátmi, občanmi  a ďalšími aktérmi z oblasti vykonávania a presadzovania predpisov Komisia vypracuje 7. environmentálny akčný program.