Novela zákona o odpadoch prináša samosprávam nové povinnosti

Prezident Ivan Gašparovič podpísal minulý týždeň (8.11.) novelu zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Nová podoba zákona nadobudne účinnosť 1.1.2013.

Termín pre transpozíciu rámcovej smernice o odpade (2008/98/ES) bol december 2010. Za nesplnenie záväzkov hrozí Slovensku pokuta od Európskej komisie vo výške viac ako 17 tisíc eur denne. (EurActiv, 26.04.2012)

„Aj Európska komisia vidí, že sme urobili všetky potrebné kroky, takže žaloba by mohla byť stiahnutá,“ uviedol po schválení malej novely minister životného prostredia Peter Žiga.

Medzi hlavné body novely patria zmeny niektorých zákonných definícií a zavedenie nových definícií v súlade s textom rámcovej smernice. Tiež sa mení hierarchia odpadového hospodárstva, pričom dôraz sa má klásť na predchádzanie vzniku odpadu a na znižovanie nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí s cieľom zvyšovania efektívnosti využitia odpadu ako zdroja.

Nové legislatívne opatrenia tzv. malej alebo technickej novely, ktorá obsahuje viac ako 130 bodov,  boli aj jednou z ústredných tém nedávnej konferencie Samospráva a separovaný zber, ktorú v spolupráci s ďalšími partnermi organizovala spoločnosť ENVI-PAK.

Racionálne riešenie

Predsedníčka predstavenstva oprávnenej organizácie ENVI-PAK Hana Nováková označila rozhodnutie MŽP stiahnuť pôvodný návrh nového zákona, ktorý neprešiel dôslednou odbornou diskusiou a bolo k nemu podaných asi 2850 pripomienok, za „racionálne riešenie“.

Prítomní panelisti upozornili, že schválená novela neobsahuje koncepčné zmeny odpadového hospodárstva. Mení predovšetkým čiastkové oblasti úpravy najmä zákona o odpadoch, zákona o obaloch a zákona o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.

„Najvýznamnejším dopadom je predovšetkým zavedenie hierarchie nakladania s odpadom, povinnosť zaviesť a zabezpečiť vykonávanie separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu vrátane kuchynského odpadu, ako i zavedenie zodpovednosti pôvodcu odpadu za finálne zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu,“ uviedla Elena Bodíková, riaditeľka centra odpadového hospodárstva a bazilejského dohovoru Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).

Poznamenala, že dnešný zákon o odpadoch, ktorého pôvod sa datuje ešte do 70. rokov, tak obsahuje požiadavky trinástich európskych smerníc. MŽP preto pracuje na úplne novej a komplexnej podobe zákona.

Účastníci konferencie sa v diskusii zhodli, že pre budúcnosť separovaného zberu je potrebná komplexná reforma odpadovej legislatívy, prípadne rozdelenie tejto problematiky do viacerých čiastkových zákonov podobne, ako oblasť odpadov upravuje právo EÚ.

„Finančne treba zber podporovať tam, kde odpad vzniká a triedi sa,“ zdôraznila Hana Nováková.

Elena Bodíková zároveň dodala: „Nebudeme si klamať, že triedený zber je samofinancovateľný.“

Zmeny pre samosprávy

Hlavné legislatívne zmeny, ktoré sa dotknú samospráv, sa týkajú viacerých oblastí.

Obce musia vypracovať vlastný Program odpadového hospodárstva (POH) a predložiť ho na schválenie do 4 mesiacov po vydaní POH kraja. Oba programy musia zohľadňovať novú hierarchiu odpadového hospodárstva, v ktorej sa kladie dôraz na predchádzanie vzniku odpadu a následne na prípravu a opätovné použitie. Na nižších úrovniach hierarchie sú recyklácia odpadu, jeho zhodnocovanie a napokon zneškodňovanie.

Obce a mestá sa od tejto hierarchie môžu odkloniť len výnimočne s odôvodneným poukázaním na jej nevýhodnosť vzhľadom na životný cyklus produktov/odpadov. Obce budú zároveň môcť vypracovať POH vo vzájomnej spolupráci, čo by mohlo znížiť časovú i finančnú náročnosť prípravy a realizácie programu.

Od 1.1.2013 vzniká obciam povinnosť zaviesť separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu. Tejto povinnosti sa budú môcť vyhnúť len v konkrétnych prípadoch – buď energetickým zhodnotením týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov v súlade s Prílohou 2 zákona; ak preukáže, že zber nemožno vykonávať kvôli technickým problémom (napr. v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach); ak obec preukáže, že min. 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad; alebo ak je to pre obec ekonomicky neúnosné.

Dôsledná evidencia a zodpovednosť

V súlade s novou hierarchiou musí prebiehať aj nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania, zodpovedá a hradí ho táto fyzická alebo právnická osoba, nie obec.

Držiteľ odpadu musí mať prehľad o celom jeho materiálovom toku až po finálne zhodnotenie bez ohľadu na to, koľko subjektov s odpadom po odovzdaní nakladá. Pre inšpektorov SIŽP bude preto potrebné preukázať splnenie tejto povinnosti zmapovaním celého materiálového toku.

Novela tiež zakazuje vykupovať odpad z farebných kovov alebo iný kovový odpad pozostávajúci z kanalizačných poklopov alebo ich častí, krytov kanalizačných vpustí alebo ich častí.

Ďalšie informácie o vplyve novely zákona o odpadoch na povinnosti samospráv nájdete v špecializovanom prehľade, ktorý vypracovala organizácia ENVI-PAK.