Parlament žiada smernicu o bioodpade

„Pravidlá pre manažment bioodpadu sú fragmentované a súčasné legislatívne nástroje nepostačujú pre dosahovanie stanovených cieľov pre efektívny manažment bioodpadu,“ konštatuje Európsky parlament vo včera (6.7.) prijatej rezolúcii.

Rezolúciu, ktorá nie je právne záväzná, vypracoval portugalský europoslanec José Manuel Fernandes (EPP). Text vznikol vo Výbore EP pre životné prostredie a vychádza zo zelenej knihy Európskej komisie o bioodpade z roku 2008.

Prijatie špecifickej smernice by podľa europoslancov prinieslo väčšiu jasnosť, lepší monitoring a vynútiteľnosť, ale i právnu istotu, ktorá by v dlhodobom horizonte posilňovala dôveru investorov a verejnosti.

Europoslanci požiadali Komisiu, aby zrevidovala súčasnú legislatívu a predstavila návrh novej smernice do konca roka 2010.

Podľa Parlamentu, nová smernica by mala stanoviť povinnosť vytvárať systémy pre zber biologického odpadu, ktoré by členským krajinám pomohli dosiahnuť vlastné recyklačné ciele, ako ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Efektívnosť využívania zdrojov je jedným z cieľov stratégie „Európa 2020“.

Europoslanci v rezolúcii tiež požadujú, aby sa vytvoril systém klasifikácie kompostovania z bioodpadu, v ktorom bude deliacim kritériom jeho kvalita. Dopĺňajú, že Komisia by mala vytvárať osvetu a zvyšovať povedomie verejnosti o odpadovej prevencii a recyklácii.

Komisia: Niet dôvodu pre novú smernicu

Začiatkom tohto roka Európska komisia zamietla myšlienku prijatia samostatnej smernice, ktorá by riešila otázku bioodpadu. Odôvodnila to tvrdením, že v tejto téme neexistujú na úrovni EÚ žiadne politické medzery, ktoré by členským krajinám bránili v konaní.

„Pokrok, ktorý sa dosiahol v niektorých členských krajinách, preukazuje, že existujúca legislatíva o odpade je vynikajúcim základom pre komplexný manažment bioodpadu,“ vyhlásila Komisia vo svojom komuniké.

Existujúce nástroje treba iba efektívnejšie používať, konštatovala Komisia a vyzvala krajiny, aby si zvolili spôsob, ktorý najlepšie zapadá do ich národného kontextu. Súčasne však pripustila, že sú potrebné i niektoré iniciatívy na úrovni EÚ; napríklad definovanie štandardov pre kompostovanie a podobne.

Bioodpad: Priorita predsedníckej „trojky“

Téma biologického odpadu sa nachádza na zozname priorít predsedníckej „trojky“ Španielsko – Belgicko – Maďarsko v období 2010 – 2011.

Aj keď predošlé španielske a súčasné belgické predsedníctvo od Komisie nepožadujú návrh špeciálnej smernice o bioodpade, im blízke zdroje naznačili, že téma sa na Rade ministrov považuje za „naozaj kontroverznú“.

Lokálne a regionálne rozdiely sú v rámci EÚ veľké, preto by mohlo byť i prijímanie takejto európskej legislatívy na úrovni EÚ veľmi náročné. Na budúci rok by sa však mohla prijať „voľná“ smernica, ktorá by definovala iba minimálne spoločné ustanovenia, napríklad kvalitatívne štandardy pre kompostovanie, doplnili zdroje.