Prezident Kiska podpísal zákon o odpadoch

Zdroj: Kancelária prezidenta SR

Rozšírená zodpovednosť výrobcov za odpad zo svojich výrobkov, ktorá v Nemecku funguje už od 90.rokov, tak bude od januára 2016 platiť aj pre slovenských výrobcov alebo dovozcov vozidiel, pneumatík, elektrozariadení, ale aj obalov zo skla, papiera a plastov.

Pezident však upozornil na viacero ustanovení, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na vnútorný trh EÚ. Medzi inými aj na princíp, podľa ktorého organizácie zodpovedné za plnenie povinností výrobcov a dovozcov môžu podpísať zmluvy výhradne s obcami, pričom každá obec môže mať len jednu zmluvu.

V súčasnosti je už približne polovica obcí zazmluvnená jednou takouto organizáciou, iné majú zmluvy najmä so zberovými spoločnosťami. 

„Aj napriek tomu, že zmluvy uzatvorené podľa doterajších predpisov sú zmluvné strany oprávnené písomne vypovedať aj z dôvodu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, dáva zákon tomuto jednému súťažiteľovi faktickú výhodu oproti ostatným organizáciám zodpovednosti výrobcov a môže viesť k vzniku subjektu s dominantným postavením na relevantnom trhu,“ objasnil prezident Kiska výhradu, na ktorú poukázala v rámci vnútrokomunitárneho pripomienkového konania aj Európska komisia.

Nejasnosti však neboli natoľko závažné, aby hlava štátu vrátila dlhopripravovaný zákon, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť podiel recyklácie, sprehľadniť finančné toky na trhu s odpadmi a účinnejšie bojovať proti čiernym skládkam, späť do NR SR.

„Vypustenie uvedených ustanovení zákona by si vyžadovalo prepracovanie viacerých na ne nadväzujúcich ustanovení zákona. Na to prezident Slovenskej republiky nie je oprávnený, keďže nedisponuje právom zákonodarnej iniciatívy a nemôže v rámci práva veta navrhovať poslancom parlamentu takúto rozsiahlu novelizáciu schváleného zákona,“ vysvetlila prezidentská kancelária v tlačovej správe.

Europoslanec Richard Sulík, ktorý dlhodobo upozorňuje na možné problémy nového zákona bol postupom prezidenta sklamaný.  

"Nerozumiem tomuto kroku. Zdalo sa mi (počas návštevy prezidentskej kancelárie), že sa s mojimi argumentmi stotožňujú. Tento zákon nemal dostať zelenú, lebo je zlý. V rovnakom duchu sa vyjadrili aj predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska, ktorí chápu rozsah jeho dopadu." vyhlásil Sulík.

Posledné slovo môže mať ešte Európska komisia, ktorá po zaslaní konečnej verzie posúdi jej súlad s európskym právom. V prípade, že niektoré časti nového zákona budú v rozpore Slovensku môže hroziť dlhoročný súdny proces.

Slovenský europoslanec Sulík už avizoval, že bude „tlačiť“ na čo najskoršie začatie takzvaného infringementu, aby zabránil „likvidácii trhového prostredia na Slovensku.“