Pripomienkovať trh EÚ s odpadmi budú aj Slováci

Európska komisia v júni spustila ďalšiu čiastkovú konzultáciu zameranú na zmapovanie nedostatkov  európskeho trhu s odpadmi a rôznych regulačných zlyhaní, ktoré majú na tieto trhy dopad.

Podľa súčasných pravidiel sa odpady, ktoré sú pripravené na recykláciu či opätovné využitie môžu voľne „pohybovať“ v rámci celej EÚ.  Konkrétne dôvody, kedy môže byť preprave odpadu zabránené sú špecifikované v článku 12 nariadenia o preprave odpadu.

V niektorých prípadoch však môže efektívnemu fungovaniu trhov s odpadmi brániť samotné regulačné prostredie, či konkrétne opatrenia samospráv.

„Súčasťou prípadov, na ktoré bola EK upozornená je aj interpretácia a uplatňovanie odpadovej legislatívy EU, vrátané nariadenia o preprave odpadu a rámcovej smernice o odpadoch, ako aj budovanie sieti na spracovanie odpadu, ktoré vedu k miestnym nadmerným čí poddimenzovaným kapacitám, čo nepomáha pri nachádzaní lepších alternatív nakladania s odpadom,“ konkretizovala pre EurActiv Ingrid Ludviková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Konzultácia, ktorá prispeje k dokončeniu štúdie, ktorú Komisia spustila v januári 2015, bude podľa Ludvikovej obsahovať 10 prípadov z rôznych členských štátov, ktoré poslúžia ako názorný príklad prekážok fungovania trhu s odpadmi.

„Keďže manažment odpadov a recyklácia sú súčasťou obehového hospodárstva, získané informácie budú samozrejme použité aj pri príprave nových iniciatív tykajúcich sa obehového hospodárstva,“ doplnila Ludviková.

Do konzultácie sa zapojí aj slovenská Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve. „Áno, plánujeme sa zúčastniť,“ potvrdil prezident APOH Peter Krasnec. „Prostredníctvom nášho materského združenia FEAD so sídlom v Bruseli upozorňujeme na možné dopady zlej legislatívy na OH v členských krajinách. Takže aj v tomto prípade určite využijeme pomoc našej materskej organizácie,“ dodal.

Na otázku, či plánujú poukázať aj na riziká, na ktoré upozornila Komisia v súvislosti s hodnotením nového slovenského zákona o odpadoch, Krasnec odpovedal: „Uvidíme, aké budú vykonávacie predpisy, ktoré sa v tomto čase na MZP  SR pripravujú. Následne zaujmeme stanovisko.“

Do konzultácie sa môžete zapojiť aj vy a to do 4. spetembra prostredníctvom tohto formulára.