Separovaný zber treba prispôsobiť špecifikám a ďalej rozvíjať

Na 3. ročníku konferencie Samospráva a separovaný zber, ktorý v októbri zorganizovala spoločnosť ENVI-PAK, dominovali dve nosné témy – zmeny a povinnosti, ktoré prináša prijatá novela zákona o odpadoch a tiež prepojenie teórie a praxe separovania odpadu na mestskej a obecnej úrovni.

Dôležitou legislatívnou zmenou je, že obce a mestá budú musieť vypracovať vlastný program odpadového hospodárstva (POH), v súlade s POH kraja, pričom oba musia zohľadňovať novú hierarchiu nakladania s odpadom podľa smernice 2008/98/ES. Vzhľadom na to, že najvyššou prioritou  v tejto hierarchii je predchádzanie vzniku odpadu, Európska komisia odporúča vypracovať na najnižšej samosprávnej úrovni aj program predchádzania vzniku odpadov (PPVO).

Ako potvrdila Elena Bodíková zo SAŽP „skúsenosti z iných štátov hovoria, že PPVO sú účinné práve na obecnej úrovni a predovšetkým pri práci s verejnosťou“. Prevenciou totiž vznikajú úspory prostriedkov, ktoré inak obce musia vynaložiť na nakladanie so vzniknutým odpadom.

Podľa aktuálnej novely síce vypracovanie PPVO obcí a miest nie je povinné, podľa zástupkyne SAŽP je ale možné, že sa to upraví ako povinnosť v rámci komplexnej prípravy nového zákona o odpadoch.

Systém šitý na mieru

Štefan Mikuš na konferencii predstavil skúsenosti so systémom podpory separovaného zberu v regióne Stará Ľubovňa. Hneď na úvod upozornil, že už pri jeho tvorbe je potrebné zohľadniť charakter regiónu – dopravnú vzdialenosť, prítomnosť  vlastných skládok v obciach a mestách či spôsob manipulácie s odpadom. Uviedol, že pre sídliskovú zástavbu sa javí výhodnejší zvonový systém zberu odpadu, pre rodinné domy zase vrecový systém.

Vysvetlil, že združením obcí do spoločného systému separovaného zberu vznikli vhodné podmienky pre lepšiu finančnú podporu.

„Rentabilita je možná a dosiahnuteľná,“ povedal a dodal, že samosprávy môžu získať podporu na vybudovanie a realizáciu separovaného zberu z rôznych zdrojov – od oprávnenej organizácie, ako je ENVI-PAK, z fondov EÚ, mechanizmov Nórskeho kráľovstva, cezhraničnej spolupráce, od zberovej spoločnosti, formou miestneho poplatku a podobne.

Roman Vandák zo spoločnosti ENVI-PAK pripomenul, že podpora zberu odpadov z obalov priamo od občanov v mestách a obciach „nie je systém, ktorý po dvoch či troch rokoch dosiahne limit a ďalej už separovaný zber nerozvíja“. Vysvetlil, že výška príspevku je stanovená podľa jasných pravidiel a obsahuje aj motivačný prvok, ktorý oceňuje vynaložené investície do rozvoja infraštruktúry alebo na osvetu občanov, čím zapojené obce dosahujú ešte lepšie výsledky.

Jasné pravidlá

Štefan Mikuš upozornil, že pre ďalší rozvoj separovaného zberu bude potrebné, aby ho nový zákon legislatívne zvýhodnil, zaviedli sa kontroly a prísne sankcie za porušovanie predpisov, podobne ako je to v Nemecku či Rakúsku, a boli zároveň jasne dané pravidlá pre rozšírenú zodpovednosť  výrobcov a dovozcov.

Predsedníčka predstavenstva organizácie ENVI-PAK Hana Nováková uviedla: „Prvou fázou je, aby výrobca už pri návrhu výrobku uvažoval o tom, aby následne vzniklo čo najmenej odpadu.“

Dodala, že veľké zahraničné firmy už tento prístup zohľadňujú.

Skúsenosti

Účastníci konferencie sa oboznámili so skúsenosťami s prevádzkou systémov separovaného zberu a zberných dvorov v troch mestách/obciach s rozličnými podmienkami – v Dubnici nad Váhom, Košeci a Ostrave.

Zástupcovia Dubnice uviedli, že na úvod je dôležité uskutočniť dôkladnú analýzu produkovaných odpadov, na jej základe vypracovať projekt. Pracovať by sa malo predovšetkým s existujúcou technikou, čo minimalizuje počiatočné investičné náklady na zvedenie systému separovaného zberu. Svoj význam má aj schválenie kvalitného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o odpadoch a poplatkoch, ktoré odzrkadľujú kvalitný POH mesta.

„Zberné dvory sú dôležitou súčasťou komplexného systému nakladania s odpadom, ale treba si uvedomiť, že nie sú riešením pre každú obec. V prípade malých obcí je lepším riešením vytvorenie centrálneho zberného dvora v jednej z nich s tým, že ostatné obce sú pokryté mobilnými zbermi vybraných komodít,“ uviedol Roman Vandák.

Menej odpadu – nižšie poplatky

Radomír Brtáň, starosta obce Košeca, priznal, že do roku 2007, teda kým obec nezabezpečovala zber vyseparovaných zložiek odpadov, bola „situácia katastrofálna“.

„Ľudia sa naučili triediť a tiež znižovať množstvo vyprodukovaného odpadu,“ uviedol. Obyvatelia zapojení do separovania zmenu pocítili aj znížením poplatku za odvoz komunálneho odpadu. „Občan musí chápať, že čím menej odpadu vyprodukuje, tým menej zaň zaplatí.“

Na záver konferencie prebehlo vyhodnotenie tradičnej súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce zapojené do systému priamej podpory zberu spoločnosti ENVI-PAK. Hlavnú cenu získalo mesto Nemšová, v ďalších kategóriách zvíťazili Nižná Boca, Hontianska Vrbica, Bolešov, Dubnica nad Váhom, Prievidza, Svidník a tiež Skalica.

Kompletné výsledky súťaže za rok 2012 nájdete na tomto odkaze.