Slovensko má lepšie odpadové štatistiky, skládkuje pritom čoraz viac

Čoraz viac odpadu sa triedi aj skládkuje, spaľovanie klesá. [TASR/Radovan Stoklasa]

Slovenské ministerstvo životného prostredia sa chváli vyššou recykláciou a nižším skládkovaním. Za prvým údajom je najmä kvalitnejšie výkazníctvo, druhý ukazovateľ je spochybnený nárastom v absolútnych číslach.

Medzi rokmi 2017 a 2018 sa recyklácia komunálneho odpadu zvýšila na Slovensku z 30 na 36 percent. Podiel skládkovania sa znížil zo 61 na 55 percent.

Keď ministerstvo životného prostredia 1. júla oznámilo lepšie odpadové štatistiky, pripísalo ich aj prorecyklačným a protiskládkovým opatreniam uplatneným po voľbách v roku 2016.

Ministerský Inštitút environmentálnej politiky však upozornil, že štatistiku o recyklácii pravdepodobne zlepšilo hlavne lepšie vykazovanie kovov. Údaje, ktoré má portál EURACTIV.sk k dispozícii, potvrdzujú vyššiu recykláciu všetkých prúdov odpadu s dominanciou kovov. V prípade ostatných zložiek triedeného odpadu nemožno jednoznačne povedať, či sa naozaj zlepšila ich recyklácia alebo len výkazníctvo ako v prípade kovov.

Absolútne čísla tiež odhaľujú, že množstvo skládkovaného odpadu mierne narástlo. Dosvedčuje to, že vyššia recyklácia automaticky neznamená nižšie skládkovanie. Jedným z možných vysvetlení tohto paradoxu je vyššie množstvo celkovo vyprodukovaného odpadu alebo – opäť – lepšie výkazníctvo.

Aktuálne vedenie envirorezortu vyhlásilo, že jeho opatrenia sa „osvedčili“. Absolútne čísla však nabádajú k opatrnosti. Ministerstvu sa prinajlepšom podarilo zmierniť nárast skládkovania a veľmi obmedzene zvýšiť recykláciu bioodpadu, papiera, plastov a skla.

Proklamované zásluhy ministerstva

„Za posledné tri roky intenzívne nastavujeme odpadovú politiku tak, aby sa na Slovensku oplatilo triediť a recyklovať. A veľká vďaka patrí rastúcemu aj počtu občanov, ktorí poctivo triedia. Pretože bez nich by akákoľvek odpadová politika nemohla byť úspešná,“ povedal podľa tlačovej správy z 1. júla minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

Medzi účinné opatrenia z nedávnej minulosti zaraďuje Sólymos povinné rozmiestnenie kontajnerov a kompostérov na bioodpad, vyššie pokuty za skládky v rozpore so zákonom, spoplatnenie ľahkých plastových tašiek, ako aj lepšie vykazovanie vyzbieraných kovov.

Envirorezort sa tiež pochválil, že skládkovanie komunálneho odpadu sa podľa jeho štatistík znížilo v roku 2018 na 55 percent.

Predminulý rok dosiahol podiel odpadu uloženého na skládky 61 percent, uvádza Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2017.

„Nastavovanie novej odpadovej politiky na Slovensku sa čoraz výraznejšie prejavuje aj v štatistikách,“ povedal k nižšiemu skládkovaniu envirorezort.

Vyššia recyklácia vďaka kovom

Inštitút environmentálnej politiky, ktorý pôsobí na ministerstve, za lepšou štatistikou o recyklácii vidí najmä jej kvalitnejšie vykazovanie. „Viac recyklovať sa darilo prakticky všetky prúdy odpadu. Najviac však mieru recyklácie potiahli kovy, čo pravdepodobne súvisí so zlepšením ich vykazovania,“ napísal inštitút na svoj facebook.

Miera recyklácie komunálnych odpadov. [IEP]

Z údajov Štatistického úradu SR, ktoré inštitút poskytol portálu EURACTIV.sk, možno naozaj vyčítať zlepšenie vo všetkých zložkách – kovy, bioodpad, papier, plasty, sklo a ostatné komunálne odpady.

Problém je, že kovy zohrávajú nepomerne dominantnú úlohu. Medzi rokmi 2017 a 2018 sa absolútne množstvo zrecyklovaných kovov zvýšilo z 220 na 347 tisíc ton. Keby sa do recyklácie komunálneho odpadu nepočítali kovy, nárast by nebol z 30 na 36 percent, ale z 21 na 25 percent.

Kým v prípade kovov je medziročný rozdiel 127 tisíc ton, pri ostatných zložkách je to maximálne 30 tisíc ton. Bioodpad zaznamenal nárast zo 170 na 202 tisíc recyklovaných ton, papier z 85 na 103 tisíc ton. Plasty poskočili zo 44 na 50 tisíc ton, sklo zo 62 na 66 tisíc ton. V kategórii ostatné komunálne odpady stúpol objem zrecyklovaného odpadu z 31 tisíc ton v roku 2017 na 51 tisíc ton v roku 2018.

Celkovo bolo v roku 2017 vytriedených 612 tisíc ton komunálnych odpadov, v roku 2018 to bolo 818 tisíc ton.

Mierne zvýšenie skládkovania

Zlou správou, ktorú prinášajú absolútne čísla, je mierny nárast zmesového odpadu a skládkovania. EURACTIV.sk má k dispozícii ďalšie údaje Štatistického úradu SR. Množstvo zmesového odpadu podľa nich vzrástlo z 1,025 milióna ton v roku 2017 na 1,026 milióna ton v roku 2018.

Komunálny odpad v rokoch 2017 a 2018. [Štatistický úrad SR]

V roku 2017 putovalo na skládky 1,244 milióna ton odpadu, v roku 2018 sa tento objem zvýšil na 1,247 milióna ton.

Dôvodom vyššieho množstva skládkovaného odpadu ako zmesového (netriedeného odpadu) je, že na skládkach nekončí len zmesový odpad.

Spaľovanie je v hierarchii narábania s odpadmi lepšou alternatívou ako skládkovanie. Medzi rokmi 2017 a 2018 však výrazne pokleslo v absolútnych číslach aj pomerovo k celkovému množstvu vyprodukovaného odpadu.

V roku 2017 sa spálilo 197 tisíc ton (10 percent komunálneho odpadu), v roku 2018 len 157 tisíc ton (7 percent).

Nárast produkcie odpadu?

Ďalšou možnou zlou správou, ktorú prinášajú nové štatistiky, je medziročný nárast celkovej produkcie komunálneho odpadu o približne 200 tisíc ton.

Budeme za ťažšie recyklovateľné výrobky platiť viac? Nový zákon robí prvý krok

Ochranári a výrobcovia vítajú zrušenie výnimiek z triedenia bioodpadu a zákaz skládkovania neupraveného odpadu. Niektoré opatrenia v návrhu zákona však hrozia znefunkčnením systému triedeného zberu.

Podľa údajov Štatistického úradu SR, ktoré Inštitút environmentálnej politiky zaslal portálu EURACTIV.sk, stúpol jeho objem z 2,053 milióna tony v roku 2017 na 2,252 milióna ton v roku 2018.

Vyššiu vykazovanú produkciu možno sčasti pripísať zreálneniu údajov o kovoch, kde došlo k medziročnému nárastu až o 127 tisíc ton.

Ďalším možným vysvetlením je podľa informácií EURACTIV.sk zreálnenie údajov o bioodpade, ktorý zaznamenal štatisticky najvyšší nárast recyklácie po kovoch – o 32 tisíc ton. V minulosti totiž časť obyvateľov ukladala odpad na vlastné kompostovisko, čo sa v žiadnej štatistike neobjavilo. Dnes ho v oficiálnych údajoch vidno, keďže časť domácností ho začala vyhadzovať do kontajnerov na bioodpad.

Jedno z možných vysvetlení môže napokon byť veľmi prozaické: skutočné zvýšenie produkcie komunálneho odpadu.

Envirorezort si verí

Tvrdenia o úspechoch aktuálneho vedenia ministerstva oslabuje spomínaná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2017.

Povinné triedenie bioodopadu aj čiastočný zákaz skládkovania. Mení sa zákon o odpade

Nová legislatívna úprava obmedzuje skládkovanie a spaľovanie komunálneho odpadu. Zavádza tiež pravidlo, podľa ktorého by mali poplatky za výrobky zohľadňovať ich recyklovateľnosť.

Tá ukazuje, že podiel recyklácie komunálneho odpadu sa bez zastavenia a podobným tempom zvyšuje od roku 2015, nie od roku 2017, kedy sa mohli prejaviť prvé Sólymosove opatrenia. Od roku 2015 tiež najvýznamnejšie rastie odpadový prúd, ktorý ovplyvnil štatistiky aj v roku 2018: kovy.

Envirorezort si verí. „Predpokladá, že rok 2019 bude ešte úspešnejší,“ uvádza ministerská tlačová správa. „Práve v januári 2019 vstúpil do platnosti protiskládkový balíček. Ten okrem iného nastavil poplatky za skládkovanie tak, aby finančne zvýhodnil obce, ktoré poctivo triedia,“ vysvetľuje.

Rezort však sám priznáva, že „stále máme čo dobiehať“. Pripomína, že v roku 2020 musí miera recyklácie komunálneho odpadu dosiahnuť podľa európskych pravidiel 50 percent.

Aktuálne údaje ministerstva životného prostredia a štatistického úradu musí ešte potvrdiť Eurostat. Celoeurópske porovnanie za rok 2018 zverejní na začiatku roka 2020.