Slovensko má problém s odpadom

Pozadie

Každý rok vytvoríme v EÚ asi 1,3 miliardy ton odpadu a toto množstvo sa zvyšuje. OECD odhaduje, že ak sa nič nezmení, v roku 2020 budeme vytvárať o 45% odpadkov viac, než v 1995.

EÚ sa snaží čeliť tomuto problému novými prístupmi k riadeniu odpadového hospodárstva, recykláciou a lepším využívaním zdrojov, i podporou udržateľných vzorcov spotreby.

Otázky

Organizácia Priatelia Zeme upozorňuje, že Slovensko má vážne problémy v oblasti odpadového hospodárstva. Množstvo komunálnych odpadov narástlo n Slovensku od roku 2005 do 2006 o 12 kg na obyvateľa a ak nebudú prijaté účinné opatrenia, do roku 2020 narastie podľa predpovedí EÚ až o 25%.

Jednu z hlavných príčin problémov vidí organizácia v slabých ekonomicko-legislatívnych podmienkach. Hoci sú recyklácia či kompostovanie odpadov z hľadiska životného prostredia najvhodnejšie, najčastejšie je používané skládkovanie. Kvôli nevhodnej legislatíve nemajú obce dostatok prostriedkov pre triedený zber, a tak končí až 78% komunálnych odpadov na skládkach, len 7% je recyklovaných a 3% kompostovaných (údaje z r. 2004). Slovensko sa tak v porovnaniach EÚ umiestňuje na chvoste.

Príčinu nedostatku peňazí vidia Priatelia Zeme v zlom nastavení systému (omnoho nižší príspevok obciam za separovaný odpad, než napr. v Českej republike) a v neochote výrobcov a dovozcov plniť si svoje zákonné povinnosti a prispievať obciam na triedenie odpadu.

Spoločnosť ENVI-PAK, ktorá sa zaoberá aj zberom, zhodnotením a recykláciou odpadov, si myslí, že problém je komplikovanejší. „Na Slovensku je veľké množstvo spoločností, ktoré zodpovedne pristupujú k životnému prostrediu, prispievajú na triedený zber odpadov z obalov. Je však aj pravda, že taktiež existuje množstvo spoločností, ktoré nevedia o tom, že majú takéto povinnosti, alebo sa im systematicky vyhýbajú.“ Situáciu má riešiť kontrola zodpovedných orgánov a kvalitná legislatíva, ktorá neumožní vyhýbať sa plneniu povinností.

Podľa ENVI-PAK má však problém aj inú stránku – že triedený zber odpadu sa nachádza často na okraji záujmu miestnych úradov a tak funguje systém len pro-forma. Okrem toho majú obce mnohokrát problém získať od spracovateľov potvrdenia o odovzdaní odpadov z obalov na zhodnotenie. Potom nemôžu preukázať, že prišlo k ich vyzbieraniu a zhodnoteniu. „Systém by sa mal nastaviť tak, aby motivoval obce efektívne prevádzkovať systém triedeného zberu.“

V jednom sa obe organizácie zhodujú – slovenská odpadová legislatíva je nekvalitná. Podľa ENVI-PAK je jej najväčším nedostatok nejednoznačnosť, a snaha vytvárať špecifický „slovenský model“ namiesto aplikovania overených systémov zo zahraničia. „Slovensko by sa malo vydať overenou cestou – legislatívne nastaviť transparentné podmienky pre vytvorenie systému spätného odberu odpadov  zameraného na podporu triedeného zberu v mestách a obciach. Významným krokom na tejto ceste by bolo prijatie nového Zákona o obaloch, ktorý by vychádzal z Európskej praxe a  na Slovensku by aplikoval európske princípy.“

Priatelia Zeme chcú zas v najbližších týždňoch predložiť Ministerstvu životného prostredia návrhy 30 systémových opatrení pre zlepšenie legislatívy a ekonomických nástrojov. Za prioritné považujú:

  • Zvýšenie zákonného poplatku za skládkovanie a zavedenia poplatku zo spaľovania, a jeho účelové viazanie na podporu environmentálne lepších spôsobov nakladania s odpadmi, bezplatných „recyklačných“ služieb pre občanov,
  • reformu súčasnej legislatívy o tzv. oprávnených organizáciách priemyslu, ktorých úlohou je za výrobcov a dovozcov finančne prispievať obciam na triedený zber, pričom výsledkom má byť zvýšenie prostriedkov poskytovaných obciam na rozvoj triedeného zberu,
  • odstraňovanie zbytočných byrokratických bariér rozvoja prevencie a recyklácie odpadov

Pozície

„Bez konkrétnych systémových zmien môžu onedlho ohrozovať podobné zlé projekty občanov iného mesta.“ upozornil Ladislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme – SPZ, s odkazom na problémy so skládkou odpadov v Pezinku.

Spoločnosť ENVI-PAK vidí najväčšie problémy separovaného zberu odpadov z obalov na Slovensku v šiestich bodoch:

  • napriek dlhodobým investíciám do systému zberu je  úroveň separovaného zberu na úrovni miest a obcí nedostatočná
  • nedostatočné legislatívne nastavenie v prípade materiálového toku odpadov medzi obcou, zberovými spoločnosťami a recyklátormi a nejasná legislatíva vo vzťahu k preukazovaniu zberu, recyklácie 
  • podceňovanie participácie miest a obcí v rámci separovaného zberu a materiálového toku odpadov
  • nedostatočné vzdelávanie a  osveta verejnosti v oblasti separovaného zberu. Nízke povedomie občanov o význame separovaného zberu a recyklácie vzhľadom na  vyčerpateľnosť prírodných zdrojov.
  • nedostatočné vymedzenie pôsobenia oprávnenej organizácie v rámci separovaného zberu a recyklácie
  • freeriding (zneužívanie nejasnej legislatívy) niektorých podnikateľov neplnením stanovených limitov zhodnotenia a recyklácie.

Reakciu ministerstva životného prostredia sme do času zverejnenia článku nezískali.