Súdny dvor EÚ vyhovel Pezinčanom v kauze skládky

zdroj http://www.sxc.hu/

Súd so sídlom v Luxemburgu v utorok (15.1.) vyniesol rozsudok v kauze Jozef Križan a iní proti Slovenskej inšpekcii životného prostredia, týkajúcej sa skládky komunálneho odpadu v Pezinku. Vedľajším účastníkom konania bol prevádzkovateľ – akciová spoločnosť Ekologická skládka.

Veľká komora Súdneho dvora vo svojom verdikte uviedla, že sa nemožno odvolávať na ochranu dôvernosti obchodného tajomstva alebo priemyselných informácií s cieľom odmietnuť občanom prístup k informáciám o umiestnení prevádzky s významným vplyvom na životné prostredie.

V zmysle Aarhuského dohovoru ak sa začne rozhodovacie konanie týkajúce sa životného prostredia, dotknutá verejnosť musí mať možnosť zúčastniť sa na ňom od začiatku, čiže kým sú ešte otvorené všetky možnosti a riešenia, a musí mať možnosť vykonávať účinný vplyv. Verejnosť navyše musí v zásade mať možnosť bezplatného prístupu k všetkým informáciám týkajúcim sa rozhodovacieho konania a možnosť napadnúť na súde zákonnosť akéhokoľvek rozhodnutia vyplývajúceho z takéhoto konania.

Jedným z podkladov rozhodnutia Súdneho dvora EÚ bolo stanovisko jeho generálnej advokátky vydané v apríli 2012. Generálna advokátka vo svojom stanovisku tiež konštatovala, že na základe európskeho práva má byť verejnosť informovaná v rannom štádiu prijímania rozhodnutí.

Prípad

V roku 2006 Krajský stavebný úrad v Bratislave prijal územné rozhodnutie o umiestnení skládky odpadu v ťažobnej jame tehliarskej hliny s označením Nová jama. Slovenská inšpekcia životného prostredia následne začala povoľovacie konanie, v rámci ktorého fyzické osoby – obyvatelia mesta Pezinok, požiadali o uverejnenie územného rozhodnutia. Tento orgán povolil výstavbu a prevádzku skládky bez toho, aby predtým uverejnil predmetné rozhodnutie.

Po podaní odvolania druhostupňový orgán ochrany životného prostredia po tom, ako uverejnil územné rozhodnutie, potvrdil rozhodnutie obsahujúce povolenie.

Dotknuté osoby sa obrátili na slovenské súdy. V auguste 2010, po tom čo sa vec vrátila Najvyššiemu súdu SR na ďalšie konanie, NS SR rozhodol o prerušení konania a odložil vykonateľnosť povolenia na skládku. Pezinská skládka je tak od augusta 2010 uzatvorená a nezaváža sa.

Najvyšší súd SR zároveň formou piatich predbežných otázok požiadal Súdny dvor EÚ o výklad aplikácie práva EÚ v tejto kauze.

Rozhodnutím Súdneho dvora EÚ sú viazané všetky vnútroštátne súdne orgány, vrátane Ústavného súdu i Najvyššieho súdu SR. Nerozhoduje ale samotný vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu teraz prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím z 15. januára 2013.

Pozície

„Vedenie mesta Pezinok a jeho občania vítajú rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, ktoré je jednoznačne v prospech občanov, ich práv, a jednoznačne hovorí o tom, že občania a verejnosť mali právo byť účastníkmi všetkých konaní štátnych orgánov,“ uviedol pre TASR primátor Pezinka Oliver Solga.

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ ale vníma pozitívne aj spoločnosť Ekologická skládka. Súd podľa nej v dvoch podstatných otázkach dáva za pravdu predchádzajúcemu postupu pri povoľovaní stavby, a tým aj právam spoločnosti.

V tlačovom vyhlásení uviedli, že žiadosť o povolenie na projekt skládky predchádzala dátumu, odkedy nastala v tejto veci povinnosť zohľadňovať smernicu európskej legislatívy. „Z uvedeného vyplýva, že NS SR pochybil, keď v prvom rozhodnutí posudzoval záverečné stanovisko EIA nad rámec žalobných návrhov odvolávajúc sa na európsku legislatívu, keďže táto sa na projekt pezinskej skládky nevzťahuje,“ uviedol zástupca spoločnosti Ján Man.

Dodal, že Súdny dvor EÚ im dáva za pravdu aj v otázke, týkajúcej sa zverejnenia územného rozhodnutia. Informovanie verejnosti o projekte mohlo podľa Mana na základe rozhodnutia súdu prebiehať aj v druhostupňovom správnom konaní.

Celú chronológiu kauzy i kompletný rozsudok Súdneho dvora EÚ nájdete na nižšie uvedených linkách.

(EurActiv/TASR)