V EÚ budú platiť prísnejšie pravidlá pre elektroodpad

Elektronický odpad (t. j. odpad z elektrických a elektronických zariadení, OEEZ) patrí k odpadom, ktorých produkcia sa rýchlo zvyšuje. Odhaduje sa, že do konca dekády narastie objem vyprodukovaného OEEZ na 12 miliónov ton ročne.

Jeho systematický zber a vhodné spracovanie je nevyhnutným predpokladom recyklácie materiálov ako zlato, striebro, meď a vzácne kovy, ktoré sa používajú v televízoroch, notebookoch alebo mobilných telefónoch. Ponúka teda mnoho príležitostí v oblasti spracovania druhotných surovín.

„V súčasnom období nestabilného hospodárstva a zvyšovania cien surovín je práve efektívnosť využívania zdrojov spôsobom, ako spojiť prínosy pre životné prostredie s príležitosťami inovačného rastu,“ uviedol komisár EÚ pre životné prostredie Janez Potočnik. „Potrebujeme otvoriť nové zberné kanály pre elektronický odpad a zlepšiť účinnosť tých, ktoré už existujú. Rád by som podnietil členské štáty, aby začali plniť tieto nové ciele ešte pred uplynutím lehoty.“

Ciele sú pre Slovensko miernejšie

V prepracovanej smernici sa zavádza cieľ týkajúci sa zberu na úrovni 45 % predaných elektronických zariadení, ktoré budú platiť od roku 2016. V prípade 10 členských štátov, vrátane Slovenska, platí cieľ na úrovni min. 40 %, a to z dôvodu nedostatku potrebnej infraštruktúry a nízkej úrovne spotreby elektrozariadení.

Do 31. decembra 2015 sa naďalej uplatňuje súčasný podiel separovaného zberu OEEZ z domácností priemerne aspoň 4 kg/obyv./rok alebo vo výške rovnajúcej sa hmotnosti OEEZ, ktorý sa vyzbieral v danom štáte v priemere v predchádzajúcich troch rokoch, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

Od roku 2019 sa cieľ pre zber zvýši na 65 % predaných elektrozariadení, resp. 85 % vytvoreného elektronického odpadu. Členské štáty si budú môcť vybrať, na ktorom z týchto dvoch ekvivalentných spôsobov porovnávania dosahovanej úrovne s úrovňou cieľa založia svoje správy. Desiatka krajín môže tento termín odložiť najneskôr do 14.8.2021.

Pri súčasnom cieli zberu 4 kg OEEZ na obyvateľa sa ročne vyseparujú asi dva milióny ton z celkových 10 miliónov ton OEEZ, ktoré sa v EÚ vytvoria. Realizáciou ambiciózneho 85 % cieľa sa má zaistiť, aby sa v roku 2020 v EÚ vyseparovalo okolo 10 miliónov ton, t.j. 20 kg na obyvateľa.

Nelegálny vývoz

Smernicou sa členským štátom poskytujú účinnejšie nástroje boja proti nezákonnému vyvážaniu odpadu, ktorý sa často maskuje ako zásielka použitých zariadení v snahe obísť pravidlá EÚ o spracovaní odpadu.

Pre vývozcov sa zavádza povinnosť vyskúšať, či sú zariadenia funkčné alebo nie, a predkladať dokumenty o povahe zásielok, ktoré by sa mohli považovať za nezákonné. Na podozrivé zásielky sa bude uplatňovať obrátené dôkazné bremeno.

Ďalším očakávaným zlepšením je zníženie administratívnej záťaže prostredníctvom harmonizácie vnútroštátnej registrácie a požiadaviek týkajúcich sa podávania správ.

Členské štáty musia do 14. februára 2014 zmeniť a doplniť svoju národnú legislatívu o OEEZ  v súlade so smernicou a novými cieľmi. Spotrebitelia potom budú môcť vracať malé množstvá OEEZ vo veľkých maloobchodných predajniach, pokiaľ sa neukáže, že existujúce alternatívne programy sú prinajmenšom rovnako účinné.