V EÚ je apetít zvýšiť ciele pre recykláciu odpadov

Autor: Patrick - Patrick, Zdroj: Wikimedia Commons

Európska komisia sa pri príprave novely európskej odpadovej legislatívy môže oprieť o názory, ktoré vyjadrili respondenti v rámci minuloročnej konzultácie. Zapojilo sa do nej 670 stakeholderov, či už z prostredia priemyslu, akadémie, verejných inštitúcií i občania individuálne. Tí zaslali takmer polovicu odpovedí, hoci ako poznamenal inštitút Eunomia Research & Consulting ktorý má tento projekt na starosti, bolo evidentné, že viacero občanov sa do konzultácie zapojilo súkromne aj ako predstavitelia určitej organizácie.

Zo Slovenska svoj názor vyjadrila len jedna priemyselno-obchodná organizácia a dvaja občania.

Najviac zástupcov biznisu sa zapojilo z Belgicka, Nemecka a Veľkej Británie. Pokiaľ ide o občanov, ako najaktívnejší sa ukázali Francúzi, Nemci a Taliani.

Nie jedinému cieľu, viacero postrehov

V súvislosti s úpravou rámcovej smernice o odpade považovali spomedzi ponúkaných možností za najlepšiu cestu zlepšenie monitorovania a validácie správ, ktoré členské štáty podávajú o napĺňaní cieľov pre zber odpadu, tak aby sa dala overiť úplnosť a spoľahlivosť poskytovaných údajov. Ako ďalší dobrý nápad označili zavedenie požiadaviek pre firmy, aby triedili toky odpadu pre recykláciu a kompostovanie.

Naopak za najmenej vhodnú cestu považovali stanovenie jednotného cieľ a metódy výpočtu, ktoré by sa zakladali len na množstve zozbieraného odpadu čisto z domácností, čo by zároveň vyžadovalo jasnú definíciu takéhoto odpadu vo všetkých členských štátoch.

Okrem toho mohli respondent navrhnúť vlastné postrehy a návrhy zmeny smernice. Najčastejšie upozorňovali na to, že neexistujú žiadne separátne ciele pre bioodpad či textil; povinnosť zaviesť separovaný zber nie je jasne definovaný ani dostatočne ambiciózny; ciele sa príliš sústreďujú na kvantitu vyzbieraného odpadu a menej už na skutočnú mieru opätovného využitia či recyklácia; súčasné ciele neberú do úvahy kvalitu recyklátu; neexistujú ciele pre prevenciu vzniku odpadu alebo jeho opätovného využitia; chýbajú prísne sankcie za nesplnenie existujúcich cieľov a podobne.

Obaly: Apetít pre vyššiu mieru recyklácie

Približne 40 % odpadu pochádza z obalov, pričom smernica o obaloch a odpadoch z obalov z roku 1994, ktorá sa odvtedy výraznejšie nezmenila, stanovuje limity pre zber jednotlivých tokov odpadov z obalov.

V rámci konzultácie sa ukázala silnejšia podpora len pre 2 možnosti zlepšenia: štandardizovať metodológiu kalkulácie miery recyklácie a odstránenie maximálneho limitu 80 %, ktorý stanovuje, koľko odpadu z obalov môže členský štát zrecyklovať.

Jednou z otázok bolo, akú najvyššiu mieru recyklácie je podľa nich možné odôvodnene dosiahnuť pre materiály, ktoré dnes podliehajú cieľom. Ako sa ukázalo, existuje apetít na zvýšenie existujúcich cieľov pre rôzne obalové materiály v rozmedzí 60 % až 80 % v období rokov 2021 – 2024.

 

Zdroj: Eunomia Research & Consulting, 2013

Respondenti ďalej medzi vlastnými postrehmi navrhli zaviesť do roku 2020 minimálny cieľ 60 % na členský štát pre každý obalový materiál; v prípade obalov by sa podľa nich nemalo uvažovať o zavedení cieľa pre prevenciu, napr. aj preto, že obaly pomáhajú znížiť odpad z potravín a majú svoj význam pokiaľ ide o zdravie či bezpečnosť výrobku; a tiež navrhli rozlíšiť rôzne typy recyklácie, napr. medzi recykláciou v otvorenom a uzavretom cykle.