V EÚ je možné recyklovať viac než 60 % plastov

Združenie Plastics Recyclers Europe (PRE) vydalo správu, podľa ktorej je v Európe možné dosiahnuť do roku 2020 mieru recyklácie plastového odpadu na úrovni 62 %. Vyššia miera ich recyklácie by bola prospešná pre životné prostredie, hospodárstvo a efektívnosť zdrojov.

„Súčasná situácia s recyklácie plastov nie je viac akceptovateľná,“ zdôraznil prezident PRE Ton Emans.

„Dlhodobo ekonomický rast, demografické zmeny a rastúci nedostatok surovín neumožnia Európe luxus vyhadzovať 76 % zo všetkých používaných plastových materiálov,“ píše sa v správe.

V analýze, ktorú vypracoval inštitút Bio Intelligence Service, sa uvádzajú nástroje ako je možné recykláciu zvýšiť a implementovať tzv. Víziu pre zdrojovú efektívnosť, kedy by sa recyklovateľom sprístupnili všetky recyklovateľné plasty, zvyšky by sa použili na výrobu energie a zakázalo sa skládkovanie akéhokoľvek recyklovateľného plastu.

Postup naplnenia vízie

Autori štúdie popísali kroky ako naplniť Víziu pre zdrojovú efektívnosť. Najprv je potrebné zakázať ukladanie plastov na skládky a zlepšiť ekodizajn produktov, ktorý by viac zohľadňoval recyklovateľnosť a recyklovaný obsah. Ďalej je potrebný separátny zber všetkého plastového odpadu, jeho efektívne vytriedenie, čím sa vytvorí vhodná kvalita pre recykláciu a zaslanie vytriedeného plastového odpadu k certifikovaným recyklačným firmám. Napokon sa majú zvyšné plasty nasmerovať na energetické zhodnotenie.

Viac než 24 miliónov ton plastového odpadu by tým neskončilo na skládkach, podporilo sa 360 000 pracovných miest, ušetrili viac ako 4,5 miliardy eur vďaka nahradeniu čerstvo vyrobených plastov a znížili sa emisie o viac než 26 miliónov ton CO2.

Návrh v EP – 75% cieľ

Europoslanec Vittorio Prodi (Socialisti & Demokrati) z parlamentného výboru ENVI začiatkom septembra predstavil návrh správy k stratégii riešenia problematiky plastového odpadu. Reagoval tým na Zelenú knihu EK zo 7. marca 2013. Eurokomisár Janez Potočnik vtedy spustil diskusiu o tom, ako zlepšiť udržateľnosť plastových produktov počas celého ich životného cyklu a ako zmierniť vplyv plastového odpadu na životné prostredie.

Prodi zdôraznil, že právne predpisy EÚ by mali stanoviť osobitné ciele týkajúce sa zberu a triedenia a povinné kritériá recyklovateľnosti, ktoré by spresnili rozdiel medzi mechanickou/organickou recykláciou a zhodnotením/spaľovaním. „Cieľom by malo byť, aby sa do roku 2020 dosiahlo aspoň 75 % recyklovaných plastov,“ uvádza sa v dokumente.

Osobitné označenie materiálov by malo spotrebiteľom poskytnúť informácie o ich mechanickej alebo organickej recyklovateľnosti. Napokon sa majú vymedziť kritériá nahradenia plastových výrobkov na jedno použitie a s krátkou životnosťou materiálmi s opakovaným použitím a dlhšou životnosťou.

Najnebezpečnejšie plasty, ako sú mikroplasty a plasty rozkladajúce sa za pomoci oxidačných činidiel a obsahujú ťažké kovy, ktoré môžu takisto sťažiť proces recyklácie, by sa mali do roku 2020 čo najskôr prestať umiestňovať na trh alebo úplne zakázať.

Tiež navrhol zavedenie európskeho dňa plastového odpadu, v rámci ktorého by občania mohli za primeranú peňažnú odmenu vrátiť akýkoľvek objem plastového odpadu na vopred určené miesta. Taktiež by sa mohli  čistiť pláže ako symbolický príspevok k politike obmedzovania znečisťovania pobrežia plastovým odpadom.

Odvetvie plastov v Európe vytvorí približný ročný obrat 300 miliárd EUR a zamestnáva 1,54 milióna osôb. Údaje týkajúce sa odpadu však nie sú konsolidované. Kolíšu od 25 miliónov ton vyrobených v roku 2008 podľa údajov Európskej komisie do 13 miliónov ton v roku 2010 podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry. Bez spoľahlivých a porovnateľných údajov o výrobe, zbere, triedení, recyklácii, zhodnocovaní a likvidácii plastov je ťažké vytvoriť cielenú a účinnú politiku.

V rámci prehodnocovania svojej odpadovej politiky a legislatívy Európska komisia v súčasnosti vyhodnocuje výsledky verejnej konzultácie k revízii kľúčových cieľov v odpadovej legislatíve EÚ. Závery z konzultácie a konkrétne politické návrhy predstaví v roku 2014.