Zákon o odpadoch pôjde cestou pozitívnej motivácie k separovaniu

Zatiaľ čo minulý rok sa príspevky panelistov a diskusie na konferencii Samospráva a separovaný zber sústredili na zmeny a povinnosti obcí, ktoré priniesla tzv. technická novela zákona o odpadoch, tohtoročné príspevky sa niesli v znamení prípravy úplne nového zákona. Jeho hlavným zameraním je zaviesť na Slovensku v plnom rozsahu princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV), tak ako stanovujú európske smernice.

Riaditeľka organizácie ENVI-PAK Hana Nováková poukázala na definíciu RZV podľa OECD – ide o environmentálny politický princíp, podľa ktorého výrobcovia nesú plnú zodpovednosť za vplyvy svojich výrobkov na životné prostredie počas celého ich cyklu – od voľby materiálu a dizajnu výrobkov, cez produkciu, užívanie, opätovné použitie až po ekologickú likvidáciu. Obaly boli prvou komoditou, na ktorú sa v Nemecku začal uplatňovať a postupne sa rozšíril na ďalšie komodity.

Vláda začiatkom júla schválila legislatívny zámer nového zákona o odpadoch, ktorý nastavil rámec podoby novej legislatívy. Paragrafové znenie nového zákona v súčasnosti pripravuje Ministerstvo životného prostredia SR.

„Legislatívny zámer nového zákona je skutočne kvalitne spracovaný a pevne veríme, že legislatívne znenie bude zodpovedať kvalite tohto zámeru,“ uviedol generálny sekretár Únie miest Slovenska Marián Minarovič.

„Súčasný systém nakladania s komunálnym odpadom, vrátane legislatívy, je ekonomicky neudržateľný,“ dodal Minarovič. „Je nespravodlivý, neefektívny a čo je najdôležitejšie, nemotivujúci. Nevedie nás, samosprávy, ani samotných občanov k separovaniu zberu ani k zmene hierarchie odpadového hospodárstva v praxi.“

Cesta pozitívnej motivácie

Budúcim legislatívnym zmenám sa na konferencii pred dvoma týždňami venovali Eleonóra Šuplatová, riaditeľka Odboru odpadového hospodárstva na MŽP SR, a Božena Gašparíková, externá poradkyňa ministra životného prostredia. Potvrdili, že zvláštna pozornosť sa bude venovať komunálnemu odpadu a spôsobu jeho financovania.

„Komunálny odpad, ktorý sa dnes v zákone rieši jedným paragrafom, sa presunie do špecifickej časti,“ uviedla Božena Gašparíková. Vysvetlila, že za komunálny odpad bude naďalej zodpovedná obec a z jeho definície bude vyňatý odpad zo zelene právnických osôb.

„Ide sa cestou pozitívnej motivácie – vybrať z odpadu čo najviac sa dá použiť,“ dodala Gašparíková.

Keďže financovanie zberu vytriedených zložiek zabezpečia výrobcovia a dovozcovia produktov, miestny poplatok sa bude vyberať len za nevytriedený komunálny odpad, čím budú občania silno motivovaní k separácii jednotlivých odpadových komodít.

Pokiaľ ide o náklady na zbernú nádobu pre zmesový odpad, obec sa bude môcť sama rozhodnúť či ich zahrnie do miestneho poplatku alebo nie.

Pre uľahčenie administratívneho zaťaženia malých obcí sa bude povinnosť vypracovať Program odpadového hospodárstva obce viazať na množstvo odpadu. Uvažuje sa o hranici na úrovni 350 ton komunálneho odpadu.

Dôjde tiež k postupnému  zrušeniu Recyklačného fondu a zastaveniu platieb od výrobcov, ktorí doň v súčasnosti musia prispievať. Viac sa dozviete v tomto rozhovore.

Čierne skládky a krádeže kovov

V súvislosti s čiernymi skládkami, tzv. opustený odpad, Eleonóra Šuplatová načrtla možnosti riešenia problému so zodpovednosťou, a to rozšírením kompetencií v blokovom konaní pre mestskú i štátnu políciu či rybársku správu. V prípade, že náklady odstránenia skládky sú vyššie ako 266 eur, je možné na posilnenie súčinnosti s políciou využiť aj ustanovenia trestného zákona.

Situáciu s krádežami kovových produktov, napr. rôznych káblov, kanalizačných poklopov a podobne, ktoré končia v zberných surovinách, by malo zlepšiť obmedzenie výkupu kovov od fyzických osôb. Navyše, vo výkupni sa bude musieť daná vec udržiavať určitú dobu (diskutuje sa o dobe 14 dní), aby sa preverilo či nepochádza z krádeže.

Vzhľadom na stále prebiehajúcu prípravu nového zákona a dolaďovanie detailov na ministerstve, Gašparíková odhadla, že paragrafové znenie zákona by mohlo byť hotové v priebehu polroka. Zákon by tak mohol začať platiť od roku 2015.

Ocenenie najúspešnejších

Spoločnosť ENVI-PAK sa na konferencii pri príležitosti 10. výročia svojho založenia poďakovala svojim partnerom za spoluprácu a na záver podujatia tradične odmenila najlepšie a najefektívnejšie separujúce mestá a obce celkovou finančnou sumou 10 500 eur.

Na základe vyhodnotených prísnych kritérií sa najlepšie separujúcim mestom za rok 2012 stal Trenčín. Cenu za Ekologický počin roka si na základe internetového hlasovania  odniesla obec Huncovce (okres Kežmarok), a to za zapojenie obyvateľov rómskej osady a do systému zberu, realizáciu obecného kompostoviska a tiež využitie opotrebovaných automobilových pneumatík na spevnenie svahov.

V ďalších kategóriách boli ocenené mestá Dubnica nad Váhom a Žiar nad Hronom a obce Závažná Poruba, Močenok, Alekšince a Tvrdošovce.