Ak nepríde k zásadnej zmene Slovensko nedokáže splniť ciele stanovené v Rámcovej smernici o odpadoch

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Riaditeľ komoditného oddelenia oprávnenej organizácie ENVI-PAK zhodnotil plnenie cieľov zberu a recyklácie odpadu v jednotlivých regiónoch Slovenka podľa toho ako sú zakotvené v rámcovej smernici 2008/98/ES o odpade. Plnenie týchto záväzkov SR voči EÚ, bude  zakotvené do Programu odpadového hospodárstva na obdobie 2011 – 2015 a prenesené na regionálnu úroveň.

Smernica predpisuje členským štátom do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností podľa štyroch základných skupín (papier, kov, plasty a sklo) najmenej na 50% podľa hmotnosti.  Pri súčasnej produkcii a skladbe odpadov  by na splnenie tohto záväzku mal ročne vyseparovať  každý občan SR v priemere minimálne 11,55 kg skla, 16,46 kg plastu a 23,46 kg papiera.

Na základe zozbieraných údajov  v roku 2011 došiel k záveru, že ani jeden kraj by nesplnil záväzky, ktoré smernica so sebou prináša a vo všetkých krajoch bude potrebné investovať nemalé finančné prostriedky do osvety a vzdelávania obyvateľstva i na dobudovanie potrebnej infraštruktúry.

Celú analýzu nájdete na tejto linke.