Analýza súčasného stavu separovaného zberu odpadu v SR

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Podľa Romana Vandáka, riaditeľa komoditného oddelenia oprávnenej organizácie ENVI-PAK, je priama finančná podpora obcí a miest „jediný model umožňujúci trvaloudržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi“.

Na základe údajov priamo z miest a obci charakterizoval súčasný stav separovania nasledovne:

  • Nízka vyseparovateľnosť (najmä na východe SR) neumožňujúca v budúcnosti plniť ciele SR voči EÚ

  • Nedostatočná hustota zbernej siete (predovšetkým na strednom Slovensku) neumožňujúca absorbovať celkový nárast produkcie komunálnych odpadov

  • Nízka miera využitia existujúcej infraštruktúry (najmenej na východe SR)

  • Poddimenzovanie finančnej podpory separovaného zberu v mestách a obciach

V roku 2010 samosprávy zapojené do systému priamej podpory separovaného zberu vytriedili v priemere 8,79 kg skla na obyvateľa, 4,8 kg plastu a 10,5 kg papiera, čo je v porovnaní s údajmi Štatistického úradu SR za rok 2010 v jednotlivých komoditách o 23%, 33% a 27 % viac. Existujúca zberná sieť je pritom využitá na menej ako 32 %.

Zapojené obce a mestá takisto vykázali nižšiu produkciu komunálneho odpadu. Priemer produkcie komunálneho odpadu na obyvateľa bol v minulom roku 301,99 kg, čo je o 6 % menej ako priemer, ktorý uvádza Štatistický úrad SR. Pre porovnanie, priemer EÚ v produkcii komunálneho odpadu na obyvateľa bol približne 515 kg/rok.

Fungujúci systém sa podľa neho vyznačuje transparentnosťou procesov, finančné príspevky získavajú mestá a obce za všetky vyseparované a zhodnotené odpady z obalov. V rámci poskytovaného poradenstva sa lokálne schémy optimalizujú podľa podmienok jednotlivých samospráv.

Na podporu separovaného zberu v mestách a obciach spoločnosť zapojeným samosprávam ENVI-PAK doteraz vyplatil takmer 10 miliónov eur.

Celú analýzu nájdete vo formáte prezentácie na tejto linke.