Chápanie odpadov by sa malo stať súčasťou vzdelávania na školách

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Školáci spoznávajú cestu odpadu. [INCIEN]

Zmenu správania sa k životnému prostrediu docielime len za intenzívnej spolupráce školy, rodiny a samosprávy. To, čo sa deti naučia doma, by mali mať možnosť žiť v škole. Informácie zo školy by mali prinášať do svojich domovov, píše KATARÍNA BEDNÁRIKOVÁ.

Katarína Bednáriková je spoluzakladateľkou Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN), kde je zodpovedná za riešenia pre samosprávy a vzdelávacie aktivity. Projekt Kruh cirkulárnej ekonomiky sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.

Slovensko každoročne vyprodukuje viac ako dva milióny ton komunálneho odpadu. V prepočte na jedného obyvateľa to predstavuje 393 kilogramov.

Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR v Správe o stave životného prostredia SR za rok 2017, ktorú vypracovali Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia.

V roku 2018 skončilo 55 percent komunálneho odpadu na skládkach odpadu, kde ho ukladáme na povrch zeme. Míňame svoje prírodné zdroje, ktoré sú v mnohých prípadoch neobnoviteľné a ktorých spotreba a využívanie každoročne exponenciálne rastie.

V rámci šírenia osvety a tvorby čo najefektívnejších nástrojov na zníženie množstva odpadov považujeme v Inštitúte cirkulárnej ekonomiky za nevyhnutné odkrývať a komunikovať tému odpadov a predchádzania ich vzniku. Veríme, že zmena myslenia ľudí musí začať od detí a mládeže. Už v mladom veku by mali získavať správny postoj k životnému prostrediu. Mali by sa naučiť ako sa správať zodpovedne.

Množstvo jednorazových obalov

Dnes je v rámci povinnej školskej výuky len malý priestor na vysvetlenie fungovania odpadového hospodárstva v širších súvislostiach. Deti na školách sa takéto informácie nemajú odkiaľ dozvedieť. Preto sa školy zapájajú do rôznych environmentálnych projektov, prostredníctvom ktorých sa deti v tejto téme vzdelávajú a ktoré ich formujú na ceste k uvedomelej spotrebe.

Slovensko má lepšie odpadové štatistiky, skládkuje pritom čoraz viac

Slovenské ministerstvo životného prostredia sa chváli vyššou recykláciou a nižším skládkovaním. Za prvým údajom je najmä kvalitnejšie výkazníctvo, druhý ukazovateľ je spochybnený nárastom v absolútnych číslach.

Od septembra 2017 INCIEN participuje na jednom z takýchto projektov – Kruh cirkulárnej ekonomiky. Bola to naša prvá intenzívna skúsenosť s prácou so školami a študentami.

Pri úvodných návštevách škôl sme v triedach nachádzali koše plné nevytriedeného odpadu. Študenti si častokrát neuvedomovali vlastnú zodpovednosť a nemali predstavu ako a kde ju uplatňovať. Po prestávkach sa z bufetu vracali s nápojmi v PET fľašiach, džúsmi v krabičkách, balíkmi lupienkov a nápojmi z automatov na mliečne výrobky.

Množstvo jednorazových obalov si tak priniesli priamo z priestorov školy. Ich obaly rýchlo končili spolu v jednom koši.

Všetko začalo dávať zmysel

V našom projekte nám išlo o celkovú zmenu správania, a preto sme postupne začali odkrývať širšie súvislosti.

Čo to ten odpad vlastne je? Čím bol na samom začiatku svojej cesty? Aké materiály poznáme? Kde náš odpad končí? Čo sa s ním potom deje? A cez tému odpadov postupne prenesenú na rôzne priemyselné odvetvia (textil, stavebníctvo, doprava, energie a vodné hospodárstvo) sme sa pokúsili preniknúť až k objasneniu princípov obehového hospodárstva.

Koš v triede. [INCIEN]

Pre študentov to už nebola len holá informácia a fakty. Nebolo to už len o memorovaní, čo patrí do ktorého koša. Odrazu im to všetko začalo dávať zmysel. To, že hádžeme naše prírodne zdroje do koša a posielame ich na skládku a do spaľovne, aj to, že to nie je tá správna cesta.

Študenti postupne začali sami identifikovať problémy a prichádzať s riešeniami. V princípe je to celé jednoduché; stačí sa trochu uskromniť a začať spotrebúvať uvedomelo. Napríklad vymeniť jednorazovú fľašu za opakovane použiteľnú a zabaliť si vlastnú desiatu do škatuľky. Nekúpiť si z automatu alebo bufetu potravinu alebo nápoj v jednorazovom obale.

Treba poznať celú cestu odpadu

Bez zavedenia praktických opatrení to nejde. Nedá sa o niečom len rozprávať a nemať/nedať možnosť to vykonávať. Preto sme radi súčasťou projektov, ktoré v sebe okrem vzdelávacích aktivít zastrešia aj túto praktickú stránku.

Ideálne ju predstavuje zavedenie triedeného zberu a kompostovania. Dôležité je totiž o odpadoch nielen rozprávať, ale aj vytvárať podmienky, ktoré vedú k jeho predchádzaniu a znižovaniu množstva spaľovaných odpadov a odpadov ukladaných na skládku. Takto môžu študenti uplatňovať princípy, o ktorých sa učia aj vo svojom každodennom fungovaní a šíriť túto myšlienku aj po ukončení časovo obmedzených projektov.

Kompostovacie zariadenie. [INCIEN]

Na školách sme spoznali aj to, že pre študentov a učiteľov je náročné úplne precítiť realitu problémov s odpadmi z prostredia peknej školy a upratanej triedy. Preto za veľmi dôležitú súčasť vzdelávacieho procesu považujeme exkurzie na miesta, kde končí náš vlastný odpad a výmenu skúseností s ľuďmi z praxe. Cesta odpadu totiž nekončí v koši ani v smetiarskom aute. Je oveľa dlhšia a mal by ju poznať každý. Lebo len na základe čo najväčšieho množstva informácii môžeme robiť zodpovedné rozhodnutia.

Nič tak neotvorí oči ako návšteva skládky alebo spaľovne. Dôležité je však vidieť aj to čo sa deje s odpadom, ktorý sa rozhodneme vytriediť.

Spolupráca rodiny, školy a samosprávy

Veríme, že chápanie odpadov v širších súvislostiach a ideálne v súvislostiach obehového hospodárstva sa spolu s takýmito exkurziami stanú súčasťou štandardného vzdelávania na Slovensku. Tu vidíme začiatok zmeny správania vo vzťahu k tvorbe odpadu.

Zmena správania prichádza postupne, ale nemôže ju vykrývať iba škola. Docielime ju len za intenzívnej spolupráce rodiny, školy a samosprávy. To, čo sa deti naučia doma, by mali mať možnosť žiť v škole. Informácie zo školy by mali prinášať do svojich domovov.

Uvedomelá spotreba nie je niečo, čo je potrebné učiť v pravom slova zmysle. Je to niečo, čo všetci predsa vieme, každý z nás podvedome cíti čo je správne. Stačí to len v sebe hľadať.

Príroda nám dáva krásny príklad v netvorení odpadu.