Čo sa môže Slovensko naučiť od Holandska v obehovej ekonomike

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Holandsko a Slovensko môžu vzájomnou spoluprácou poskytnúť obehovej ekonomike potrebný spád. [EPA/Koen Van Weel]

Posun k obehovej ekonomike v Slovinsku dokázal zasiahnuť celý región. Podobné ohnisko v strednej Európe si bude vyžadovať konkrétne ciele a plány aj pre automobilový sektor, píše FREEK VAN EIJK.

Freek van Eijk je riaditeľom Holland Circular Hotspot, verejno-súkromnej platformy, kde výskumné inštitúcie a úrady spolupracujú na výmene skúseností a podpore podnikania. Vlani v novembri prednášal na seminári Slovak Business Agency o obehovej ekonomike v Banskej Bystrici.

Holandsko nepredstiera, že má odpovede na všetko. Naša poloha v delte Rýnu nás však veľmi skoro prinútila dať hlavy dokopy a pracovať na riešení environmentálnych problémov. Učili sme sa za pochodu a naše úspechy aj zlyhania môžu dnes slúžiť ako inšpirácia pre iných.

Odpadové hospodárstvo je kvalitným odrazovým mostíkom smerom k obehovej ekonomike. Prvým krokom je dodržiavať odpadovú pyramídu. Vyšehradské krajiny sa zatiaľ trápia pri dodržaní európskych limitov 2020 pre komunálny odpad. Slovensko v roku 2016 vytriedilo iba 23 percent tohto typu odpadu. Cieľom pre rok 2025 je 55 percent. Pre rok 2035 je to 65 percent. Ako lákavé a relatívne jednoduché riešenie sa javí budovanie spaľovní, do ktorých sa bude posielať netriedený komunálny odpad. V skutočnosti však ide o kapitálový stimul, ktorý môže zabrániť udržateľnejším recyklačným aktivitám na nasledujúcich 20 rokov. Za cenu jednej spaľovne môžete zorganizovať rozsiahly zber priamo pri zdroji. Prvá veľká časť organického odpadu sa musí najskôr riešiť separovaným zberom a následne jeho zhodnotením kompostovaním alebo digesciou.

Trh pre recyklované materiály

V budúcnosti obehovej ekonomiky nás možno čakajú aj bioplasty či textil a chemikálie z bioodpadu. Separovanie má zmysel najmä pri odpade, ktorý má trhovú hodnotu. Sú nimi napríklad papier, kovy, alebo pevné plasty. Pri odpadoch akými sú plastové tašky, batérie či iné spadajúce pod smernicu o odpadných elektrických a elektronických zariadeniach je hodnota príliš nízka, aby bolo financovanie systému rentabilné.

Od žiaroviek k jedlu: Ako Holandsko buduje obehové hospodárstvo

Obehová ekonomika povedie k rastu HDP aj k novým pracovným miestam. Holandsko je jedným zo svetových lídrov v jej zavádzaní, píše FREEK VAN EIJK.

Pre spracovávateľa je najdôležitejšie zachovanie profesionality a zodpovednosti v celom hodnotovom reťazci. Vláda nastavuje ciele a podmienky. Výrobcovia a dodávatelia financujú a spravujú systém, ideálne nie ako ďalšiu nákladovú položku, ale ako motiváciu zlepšiť ho. Miestne úrady by mali motivovať občanov a vytvoriť zberné služby. Triediace a recyklačné zariadenia by mali dodávať recyklované materiály dostatočnej kvality, aby s nimi priemysel vedel ďalej pracovať. V tomto prípade môže priemysel zvýšiť objem recyklovaného materiálu reakciou na dopyt, zatraktívniť odvetvie a vyhnúť sa slepým uličkám. Samotné recyklačné ciele musia byť sprevádzané vytvorením trhu pre recyklované materiály.

Plast a automobilový priemysel

Na Slovensku vidím príležitosti aj v automobilovom priemysle a v zásobovacom reťazci. Automobilový priemysel tvorí takmer 43 percent celkovej slovenskej priemyselnej produkcie. Na Slovensku sa každoročne vyrobí viac ako milión áut. V súčasnosti je táto oblasť v transformácií a princípy obehovej ekonomiky predstavujú kľúčovú súčasť ďalšieho vývoja. Ak sú tradičné podnikateľské modely v automobilovom priemysle na ústupe, musí sa Slovensko dívať do budúcnosti.

Automobilový priemysel je rozsiahle, vysoko technické odvetvie, ktoré vytvára komplexné produkty zložené z mnohých komponentov. Pomôcť by mu mohlo  vytvorenie nových materiálnych reťazcov, napríklad pre plasty alebo textil.

Expert na zelené inovácie: Vlastniť auto je iracionálne

Doprava budúcnosti bude založená na zdieľanej ekonomike, ktorá zníži jej cenu aj emisie. Systém bikesharingu, ktorý si vybrala Bratislava, je však najprimitívnejší, hovorí odborník na ekoinovácie RADOSLAV MIZERA.

Posun v dopyte spotrebiteľov volá po nových službách mobility. Prísnejšie regulácie si zase vyžadujú spoluprácu v oblasti inovácií na celom hodnotovom reťazci. Blížime sa do bodu, kedy je nutné prehodnotiť sociálne úlohy, vlastníctvo a zamyslieť sa nad novými možnosťami dizajnu, produkcie, spotreby a nakladania s odpadom.

Auto strávi na cestách iba 4 až 8 percent svojej existencie. Mobilita a služby ako zdieľanie áut sú dobrými odpoveďami obehovej ekonomiky.

Repasovanie, opätovná výroba produktu pri zachovaní špecifikácií originálneho produktu využitím kombinácie použitých, opravených a nových častí sa môže stať súčasťou nových štandardov. Predstavte si opätovne vyrobené súčasti motorov za polovičnú cenu. Na Slovensku pre tento proces predpoklady existujú.

Slovensko ako regionálny líder?

K dosiahnutiu cieľov pomáha, keď národné aj regionálne vlády stanovia ambiciózne ciele v súlade s lokálnou dynamikou. Môžu to byť napríklad energeticky neutrálne zóny, mestské časti s nulovými emisiami alebo továrne s nulovým odpadom. Na lokálnej úrovni je dôležité poskytnúť platformu pre lídrov v týchto oblastiach, ktorí môžu následne ďalej inšpirovať ostatných. Malým startupom, založeným na princípoch obehovej ekonomiky, môžeme pomôcť napríklad verejným obstarávaním. Regionálne administratívy sa môžu stať stmeľovacím prvkom, ktorý pomôže zblížiť hráčov napríklad v priemyselných zónach, kde odpad jedného môže slúžiť ako zdroj pre druhého.

Odpadový zákon sa opäť zmení, aby Slovensko splnilo európsky cieľ

S cieľom dosiahnuť európske méty ide envirorezort zvýhodniť recyklovateľné výrobky a zadefinovať potravinový odpad. V roku 2035 musia krajiny recyklovať až 65 percent komunálneho odpadu.

Dynamike rastu môže dopomôcť priestor pre experimenty napríklad poskytnutím prázdnych budov malým startupom. Lokálni pionieri môžu urobiť veľmi veľa pre implementáciu obehovej ekonomiky zdola-nahor. Napokon je dôležité zaradiť princípy obehovej ekonomiky do vzdelávacieho systému. Práve naše deti sú konzumentmi a lídrami zajtrajška.

Som presvedčený, že Holanďania a Slováci vzájomnou pomocou môžu poskytnúť obehovej ekonomike spád a vytvoriť pracovné miesta v širšom regióne. Sme malé krajiny a možno sa nám nepodarí vytvoriť gigantické odvetvie, ale môžeme sa snažiť o čo najväčší dopad obehovej ekonomiky pre budúce generácie.

Inovácia samotná je skvelá vec, avšak aby bola cítiť čo najviac, potrebujeme ju zrýchliť a rozšíriť. Veľmi radi by sme zistili, či sa Slovensko môže stať ďalším obehovým ohniskom. Posun k obehovej ekonomike v Slovinsku dokázal zasiahnuť celý región a podobné ohnisko v strednej Európe by sa mohlo stať centrom pre zrýchľovanie inovácie a predávanie znalostí obehovej ekonomiky. Vytvorenie niečoho podobného si bude vyžadovať transformačnú agendu s konkrétnymi cieľmi a plánmi pre automobilový sektor aj pre ďalšie priority ako hodnotový reťazec, či mestá a regióny. Potrebné môžu byť aj konkrétne sociálne či investičné agendy.

V konečnom dôsledku môže byť nevyhnutná nová legislatíva, regulácie, podpora inteligentných trhov, financovanie inovácií, medzinárodná spolupráca a najmä úprava ľudského správania.

Titulok a medzititulky – redakcia.