Výsledky triedeného zberu v mestách a obciach v roku 2012

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

V porovnaní s rokom 2011 došlo v monitorovaných obciach a mestách (1638 obcí a miest)[1] k nárastu ročného vyprodukovaného komunálneho odpadu na jedného obyvateľa o 10 kg na úroveň takmer 319 kg, Štatistický úrad Slovenskej republiky udáva priemerné množstvo vyprodukovaných komunálnych odpadov na obyvateľa Slovenskej republiky na úrovni 323 kg na obyvateľa a rok[2]

Ak by sme sa na produkciu komunálneho odpadu pozreli z pohľadu regiónov SR (tab.č.1), tak najviac komunálneho odpadu na jedného obyvateľa za rok vyprodukovali v regióne stred (Banskobystrický VÚC) viac ako 340 kg a v regióne západ (Bratislavsky VÚC, Trenčiansky VÚC a Nitriansky VÚC) viac ako 335 kg. Okolo celoslovenského priemeru sa pohybovala produkcia komunálnych odpadov v regióne sever (Žilinský VÚC) a to 310 kg. Najmenej odpadu produkoval región východ (prešovský a košický kraj) len niečo viac ako 266 kg na obyvateľa za rok.

Priemer EÚ podľa údajov EUROSTAT je 503 kg na obyvateľa (údaj je za rok 2011).

  

Tab.č.1: Produkcia komunálneho odpadu regiónov SR podľa údajov ENVI-PAK

Množstvo vytriedených odpadov v prepočte na obyvateľa (vyseparovateľnosť) zostalo na rovnakej úrovni ako v roku 2011 a v roku 2010. Každý obyvateľ SR vytriedil ročne 25,70 kg (zarátavané komodity papier, sklo, plast a nápojové kartóny). Najviac takmer 29 kg/obyvateľ vytriedili obyvatelia regiónu západ, najmenej v regióne východ len niečo viac ako 19 kg (tab. č. 2).

 

Tab.č.2: Priemerná vyseparovateľnosť (množstvo vytriedeného odpadu v prepočte na jedného obyvateľa) v jednotlivých regiónoch SR

 Podľa údajov oprávnenej organizácie ENVI-PAK je z pohľadu nákladov  na vytriedenie jednej tony odpadu najoptimálnejšie, keď občania vytriedia ročne  45 kg (viď. tab.č.3) . Vtedy funguje systém triedeného zberu, v pomere cena a množstvo, ideálne. Nižšie množstvo vytriedených odpadov je spojené s vyššou mierou prímesí v triedenom zbere, ktoré zvyšujú náklady na vytriedenie jednej tony odpadu. Naopak, vyššie množstvo vytriedených odpadov si vyžaduje vyššiu zapojenosť obyvateľov do triedeného zberu spojenú predovšetkým so zvýšením kapacity infraštruktúry. Pričom v tomto prípade náklady na prevádzku systému sa zvyšujú omnoho viac, ako množstvá vytriedených odpadov.

 

Tab.č.3: Nákladovosť triedeného zberu podľa vyseparovateľnosti

Pozitívny vývoj bol v roku 2012 zaznamenaný len v efektívnosti využívania nainštalovanej zbernej siete (kontajnery a vrecia). Z každého jedného litra infraštruktúry bolo za rok vytriedených 40,82 g, rok predtým to bolo 36,32 g triedených materiálov, čo predstavuje medziročný nárast o 12 %. Najefektívnejšie je využívaná zberná sieť v regióne západ, viac ako 56 g, naopak, najmenej v regióne východ, menej ako 30 g (tab. č. 4). Tento výsledok svedčí o tom, že lepšie výsledky oproti predchádzajúcemu obdobiu sme dosiahli vo využívaní predovšetkým systému triedeného zberu prostredníctvom vriec.

 

Tab.č.4: Efektivita zbernej siete regiónov SR

Teoretická maximálna efektivita existujúcej infraštruktúry (existujúca sieť by sa využívala maximálne efektívne, tzn. kontajnery a vrecia by boli maximálne naplnené a vyvážané v tom správnom okamihu) je 160,66 g/liter/rok.

Záver

Na základe údajov z miest a obcí možno konštatovať, že pretrváva pomerne nízka úroveň triedeného zberu.

Miera využitia existujúcej infraštruktúry je  nízka, ale pozitívom je, že medziročne stúpla o 12 %.

Najzávažnejším je však zistenie, že úroveň triedeného zberu už tretí rok stagnuje, pričom však štatisticky prišlo k celkovému nárastu vyprodukovaného komunálneho odpadu v prepočte na jedného obyvateľa.

Rast životnej úrovne je zvyčajne sprevádzaný aj rastom produkcie komunálnych odpadov (priemer EÚ 503 kg/rok/obyvateľ), na základe čoho možno predpokladať, že množstvo produkovaných odpadov bude naďalej rásť.

Pokiaľ triedený zber v mestách a obciach nedostane nový impulz, tak s istotou môžeme už teraz konštatovať, že v prípade rastu produkovaného komunálneho odpadu nedokážeme splniť strategický cieľ z Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2011-2015 a neznížime množstvo komunálnych odpadov ukladaných na skládky.


[1] Ak nie je v texte uvedený zdroj, tak údaje pochádzajú z databázy oprávnenej organizácie ENVI-PAK