Vyššia recyklácia odpadu? Každý musí začať sám od seba

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Smetiak na papier pred a po minimalizovaní odpadu. [NATUR-PACK]

Ak obyvatelia porušujú pravidlá pri triedení odpadu – či už zámerne svojou ľahostajnosťou alebo nevedomky z dôvodu nedostatku informácií – zbytočne komplikujú a predražujú celý systém, píše RENÁTA MIHÁLIKOVÁ.

Mgr. Renáta Miháliková, PhD. riadi environmentálne oddelenie organizácie zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK.

Aktuálne prebieha medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu o odpadoch. Ide už o deviatu novelu zákona o odpadoch od roku 2016, odkedy v plnom rozsahu začal platiť princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov (s účinnosťou od 1. júla 2016).

Ten v praxi znamená, že nakladanie s „farebnými kontajnermi a vrecami“ – triedený zber papiera, plastov, skla, kovových a nápojových obalov v mestách a obciach – financujú výrobcovia, teda tí, ktorí uvádzajú na slovenský trh tovary zabalené v obaloch a neobalové výrobky z papiera, skla a plastov.

Meniaca sa legislatíva

Okrem tejto výraznej zmeny bolo zadefinovaných množstvo rôznorodých vzťahov a povinností, ktoré by už mali v tomto systéme fungovať. Deviata novela napovedá, že ešte stále nie sú vyladené.

Súčasne zavádza ďalšie zmeny, ktoré nevyplývajú len z povinnosti transpozície európskych smerníc odpadového balíčka, ale snaží sa aj nastaviť a upraviť to nefungujúce.

Nové zmeny prichádzajú aj napriek tomu, že sa tie nedávno zavedené nestihli ešte v praxi relevantne otestovať, a teda ani nemohol byť vyhodnotený ich dopad. Možno by stačilo dôraznejšie dbať na dodržiavanie platnej legislatívy a „falošných“ hráčov dôsledne sankcionovať.

Analýza zloženia triedeného odpadu

NATUR-PACK ako zástupca časti spomenutých výrobcov dôsledne plní ich prenesené povinnosti a prezieravo sleduje aj meniacu sa legislatívu v európskom kontexte.

Jednou z našich aktivít priamo v teréne je sledovanie zloženia triedeného odpadu. Aktuálne sme vykonali už takmer 70 analýz na území celého Slovenska. Sledujeme, aký je pomer nečistôt v týchto zberných nádobách. Legislatíva nám ukladá aj povinnosť sledovať pomer obalov a neobalových výrobkov, keďže zber týchto samostatných prúdov odpadu prebieha spoločne do jednej zbernej nádoby (do toho istého kontajnera sa spolu zbierajú napríklad krabica, noviny a podobne).

Pre účinný boj proti plastovému odpadu chýbajú štatistiky

Bez štatistických údajov je náročné sledovať konkrétny prúd odpadov a prijímať opatrenia na zlepšenie nakladania s ním, či už organizačné alebo finančné, píše PETRA CSÉFALVAYOVÁ.

V súvislosti s chystaným zálohovaním jednorazových nápojových obalov sme začali sledovať, aký pomer tvoria práve tieto obaly. V blízkej budúcnosti sa tiež zameriame na pomer jednotlivých druhov plastov v súvislosti s pripravovanou ekomoduláciou (závislosť poplatkov výrobcov od recyklovateľnosti ich výrobkov – pozn. red.) alebo s práve schválenou smernicou o zákaze jednorazových plastov.

Flash analýzy

V jarných mesiacoch sme otestovali „flash analýzy“ – rýchle analýzy obsahu jednej zbernej nádoby určenej na triedený odpad priamo v teréne.

Zrealizovali sme analýzu kontajnera s objemom 1 100 litrov v meste Košice. Okrem zvyčajných ukazovateľov sme zisťovali, aký vplyv má minimalizovanie objemu odpadu (napríklad stláčanie plastových obalov) na naplnenosť nádoby.

Obyvateľ – aktívny hráč

Obyvateľ je významný hráč v systéme triedeného zberu. On rozhoduje, či vyprodukuje odpad, a ak áno, kde odpad skončí. On rozhoduje, či sa do triedeného zberu odpadu aktívne zapojí.

Aj keď sa rozhodne odpad triediť, ešte stále je podstatné, čo presne do farebných kontajnerov a vriec vhodí. Ak porušuje pravidlá pri triedení odpadu – či už zámerne svojou ľahostajnosťou alebo nevedomky z dôvodu nedostatku informácií, zbytočne komplikuje a predražuje celý systém.

Ak nezminimalizuje objem, kontajner je preplnený. Následne smetiarske autá vozia vzduch, čím rastú požiadavky na doplnenie ďalších kontajnerov alebo na častejší vývoz.

Ak do farebných kontajnerov vhodí odpad, ktorý tam nepatrí, opäť zbytočne výrazne navyšuje výdavky za dotriedenie a následne aj odvoz takéhoto odpadu určeného zvyčajne na zneškodnenie.

Aj obyvateľ by sa mal správať prezieravo, lebo v konečnom dôsledku sa mu jeho správanie môže vrátiť vo forme zvýšených cien výrobkov, ktoré si kúpi ako spotrebiteľ. V cene výrobku je zahrnutá povinnosť recyklácie jeho obalu, a teda za zvýšené náklady za svoju nedisciplinovanosť zaplatí ako spotrebiteľ v cene výrobku, ktorý si kúpi.

Samozrejme, okrem ekonomického efektu dôsledného triedenia odpadu pri zdroji obyvateľmi je nemenej významný aj environmentálny aspekt. Motivácia dôsledne triediť odpad je jednoznačná, už len aby každý začal sám od seba.