Evidujte odpad. Získate čistejšiu obec, lepšie triedenie a spokojných občanov

Komerčný obsah

[Foto: JRK Slovensko]

PR SPRÁVA / Cieľom Slovenska je do roku 2020 recyklovať 50 % zmesového komunálneho odpadu (ZKO), v súčasnosti sa pohybujeme na úrovni okolo 30 %. Do roku 2035 je cieľom zvýšiť triedenie odpadu nad 65 % a skládkovať menej ako 10 % odpadu.

Otázke v akom stave je naše životné prostredie a aké ho zanecháme ďalšej generácii už čelí naša spoločnosť každodenne. Množstvo vyprodukovaného odpadu každým rokom rastie aj v súvislosti s rastom životnej úrovne. Takýto trend je z dlhodobého hľadiska neudržateľný. Preto je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré zlepšia úroveň triedenia odpadu a následne pozitívne ovplyvnia správanie ľudí s cieľom znížiť množstvo produkovaného odpadu.

Cieľom Slovenska je do roku 2020 recyklovať 50 % ZKO, v súčasnosti sa pohybujeme na úrovni okolo 30 %. Do roku 2035 je cieľom zvýšiť triedenie odpadu nad 65 % a skládkovať menej ako 10 % odpadu. Aktuálne však väčšina odpadu, aj takého, ktorý by sa dal vytriediť, končí na skládkach. Ich kapacita sa zmenšuje a mnohým končí aj životnosť. Aktivity smerujúce k zvýšeniu triedenia odpadu a následne zníženie produkcie odpadu, ktorý končí na skládkach by mali byť v najbližšom desaťročí kľúčové.

Aby sme boli úspešní pri plnení týchto cieľov, je potrebné zapojenie každého občana. Dnes poznáme len veľmi málo dát o triedení z domácností. V prevažnej väčšine samospráv je systém v podstate nespravodlivý, keďže domácnosti, ktoré sú zodpovedné, triedia, kompostujú alebo produkujú minimum odpadu vo väčšine samospráv platia rovnaký paušálny poplatok ako obyvatelia, ktorí vykladajú len nádobu so ZKO. Evidovanie a monitorovanie odpadu pomôže samospráve mať odpad pod kontrolou z každej domácnosti či subjektu. Podľa získaných údajov môže pripraviť motivačný systém, ktorý môže byť v duchu „Plať za to čo vyhodíš“ a prispeje tak k dosiahnutiu vyššie splnených cieľov.

Evidenčný systém odpadov z domácností – ELWIS začína využívať čoraz viac samospráv. Spýtali sme sa na názor odborníkov v odpadovom hospodárstve a samospráv, prečo vidia v tomto riešení potenciál:

Katarína Bednáriková, Inštitút cirkulárnej ekonomiky

,,V systéme ELWIS vidím jeden z nástrojov, ktorý môže napomôcť k zníženiu množstva skládkovaných odpadov a vlastne aj množstva odpadov celkovo. Tento cieľ má nielen všeobecne zrejmý environmentálny rozmer, ale aj rozmer ekonomický, ktorý zjednodušene povedané, predstavuje úspora financií, ktoré sa vynakladajú na fungovanie odpadového hospodárstva. Na to, aby bolo možné nastaviť účinný systém, ktorý vytvorí ľuďom podmienky pre triedenie odpadov a zároveň ich bude motivovať k ich minimalizácii je potrebné spoznať to, ako sa ľudia k svojim odpadom správajú. Pomocou evidencie odpadov je možné zmapovať aktuálnu situáciu odpadového hospodárstva v obci či v meste až na úroveň domácností. Pravidelným evidovaním odpadov vyprodukovaných jednotlivými domácnosťami sa získa prehľad o správaní sa občanov a odpady prestanú byť anonymné, čo je základný krok k dosiahnutiu požadovaného cieľa.“

Obec Rakovice, okres Piešťany

Zníženie množstva skládkovaného odpadu v obci začali riešiť nakúpením záhradných kompostérov pre občanov. Po následnej analýze odpadu však v nádobách na ZKO zostávalo ešte stále veľa odpadu, ktorý sa dá triediť. Chceli vedieť, kto odpad tvorí a v akom množstve. Viac pracovať a edukovať občanov, prečo je nezodpovedné správanie pre obec a v konečnom dôsledku aj pre nich samotných nevýhodné. A v neposlednom rade určite šetriť prostriedky z obecného rozpočtu, vzhľadom na meniacu sa odpadovú legislatívu. Začali s evidenciou ZKO aj triedeného odpadu. Po roku môžu skonštatovať, že miera triedenia odpadu kontinuálne rastie a občania sa so systémom stotožnili. Prijali aj VZN, ktoré upravuje tvorbu miestneho poplatku a umožňuje odmeniť občanov za výborné výsledky v triedení. ,,Je pred nami ešte dlhá cesta, aby sme produkovali stále menej odpadu a zmenili myslenie smerom k jeho netvoreniu,“ skonštatoval starosta obce Dušan Daloš.

Obec Košeca, okres Ilava

Obec Košeca dlhodobo pracuje na tom, aby odpadové hospodárstvo fungovalo efektívne. Neustále pracuje s občanmi, aby zodpovedne triedili odpad. Pre zavedenie systému evidencie odpadu sa rozhodli, preto aby aj po zmene poplatkov za skládkovanie zachovali vyrovnaný rozpočet na odpadové hospodárstvo tak ako to fungovalo doteraz. Cieľom obce je nezvyšovať poplatky pre občanov a motivovať občanov k zodpovednému triedeniu a znižovaniu množstva ZKO. V obci sa eviduje ZKO a triedený odpad z každej domácnosti a subjektu. V prvom období chce samospráva analyzovať získanú údaje a na základe nich nastaviť systém motivačného miestneho poplatku za odpady pre občanov. Už po prvých zberoch sa môžu pochváliť výborným prístupom občanov k systému. Vykladajú len naplnené nádoby, čo spôsobilo o 20-30% menej zbytočne vyvezených nádob, za ktoré obec nemusí platiť a pri každom zbere tak ušetrili približne 100 eur.

Obec Streženice, okres Púchov

V Streženiciach sa evidenčný systém práve pripravuje na spustenie. Hlavou motiváciou pre jeho zavedenie je efektívne vynakladanie peňazí na odpadové hospodárstvoa odstránenie neadresnosti v odpadoch. Chcú, aby občania prevzali zodpovednosť za odpad, ktorý tvoria. Ak občan nechce triediť a produkuje viac odpadu bude platiť plný poplatok za odpad. Ak domácnosť triedi odpad, vyloží len naplnenú nádobu so ZKO napr. len 1x za mesiac (frekvencia zvozu v obci je každých 14 dní) bude odmenená úľavou na poplatku.

Príklady z Čiech

Systém evidencie odpadov funguje v Českej republike už viac ako štyri roky. Samosprávy vďaka nemu získali prehľad o tom, kde v obci odpad vzniká, nastavili lepšiu spoluprácu s občanmi, informujú a motivujú ich. Obci Prostrední Bečva sa podarilo znížiť množstvo ZKO o 31 % a ušetriť viac ako 13 000 Eur za prvý rok využívania. Obec Hlásna Třebáň za zavedenie systému získala ocenenie Smart City. Vzrástlo množstvo vytriedeného odpadu a príjmy obce z tohto odpadu.

Samosprávy by sa už dnes mali pripraviť na to, že odpad sa stáva drahou komoditou. Mať prehľad o tom kde odpad vzniká, dáta o produkovaní z každej domácnosti, aktívne pracovať s občanmi, vyhodnocovať situáciu a prijímať opatrenia na základe relevantných podkladov bude základom dobre fungujúceho odpadového hospodárstva, ktoré je aj ekonomicky efektívne.