Najlepšie triedi Skalica a Demänovská Dolina

Komerčný obsah

[Foto: ENVI - PAK]

Bratislava, 13. 06. 2019 – Spoločnosť ENVI – PAK po druhýkrát zverejnila rebríček miest a obcí podľa ich úspešnosti v triedení odpadu. Na prvom mieste v kategórii obcí s viac ako 5 000 obyvateľmi skončila Skalica. V kategórii obcí s menej ako 5 000 obyvateľmi sa na čele hodnotenia umiestnila Demänovská Dolina.

Kľúčové sú efektivita a vyťažiteľnosť

Do portfólia OZV ENVI – PAK patrilo v roku 2018 približne 40 % všetkých miest a obcí na Slovensku. Rebríček bol zostavený kombináciou hodnotenia dvoch kľúčových parametrov pri zbere a triedení odpadov – efektivita a vyťažiteľnosť.

„Efektivita udáva, ako účinne je využívaná inštalovaná infraštruktúra v jednotlivých obciach. Konkrétne to znamená, koľko gramov odpadu sa vyzbiera v jednom litri zberných nádob, resp. vo vreciach určených na triedenie pre domácnosti,“ vysvetľuje Roman Vandák, riaditeľ komoditného oddelenia ENVI – PAK. „Okrem uloženia správneho druhu odpadu do jednotlivých nádob je dôležité aj to, aby  do nich bol ukladaný správne, teda aby zaberal čo najmenej miesta,“ dodáva. Druhý z ukazovateľov, ktorý je pre hodnotenie kľúčový, je vyťažiteľnosť. Predstavuje pomer hmotnosti triedeného odpadu na počet obyvateľov v danej obci. Jej hodnota je tak tým vyššia, čím viac kíl triedeného odpadu sa na obyvateľa obce ročne vyzbiera.

Priemerná vyťažiteľnosť na Slovensku je približne 33 kilogramov na obyvateľa ročne. Ukazovateľ efektivity najúspešnejších obcí sa pohybuje nad hranicou 100 g/liter, pričom priemerná hodnota obcí je 33 g/liter.  Presné údaje o jednotlivých obciach a mestách nájdete tu.

Regionálne rozdiely

Aktuálne rebríčky ukazujú, že západu Slovenska sa v triedení odpadu darí najlepšie. Spomedzi top 20 obcí s najlepšími výsledkami do 5 000 obyvateľov bola viac ako polovica obcí zo západného Slovenska a v prípade sídiel s viac ako 5 000 obyvateľmi sú to až dve tretiny z top 20 sledovaných obcí. Presné údaje o jednotlivých obciach a mestách nájdete tu.

„Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje regionálne rozdiely, je, kedy bol v obci založený triedený zber, a ako ho obec rozvíjala,“ hodnotí situáciu Vandák. „Spomenúť treba aj ľudský faktor: disciplínu občanov a spôsob, akým s nimi zamestnanci miestneho oddelenia životného prostredia pracujú a komunikujú. V mestách a obciach, ktoré sa  umiestnili na čele rebríčka, je množstvo zapálených ľudí, ktorí vzdelávajú, robia osvetu a učia obyvateľov, čo a ako majú zbierať,“ hovorí Roman Vandák.

Ako funguje súčasná odpadová politika

Výrobcovia a dovozcovia sú zodpovední za svoje výrobky a obaly, v ktorých sú zabalené, aj po tom, čo ich predajú spotrebiteľovi a stanú sa z nich odpady. Princíp takzvanej rozšírenej zodpovednosti výrobcov uplatňujú organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Na trhu ich je viac, výrobcovia si z nich môžu vybrať alebo si založiť vlastnú organizáciu, čím vzniká zdravé konkurenčné prostredie. Povinnosti OZV vysvetľuje Hana Nováková z OZV ENVI – PAK: „Dohliadame, aby výrobcovia mali splnené povinnosti na základe slovenskej aj európskej legislatívy.“ ENVI – PAK je najväčšou OZV na Slovensku a spolupracuje s viac ako 2 000 výrobcami a dovozcami. Z peňazí, ktoré výrobcovia OZV zaplatia, sa financuje zber triedeného odpadu, infraštruktúra, dotrieďovanie, lisovanie, balenie a ďalšia manipulácia s odpadom.

NAJÚSPEŠNEJŠIE OBCE V TRIEDENÍ ODPADOV S POPULÁCIOU NAD 5 000 OBYVATEĽOV

 

NAJÚSPEŠNEJŠIE OBCE V TRIEDENÍ ODPADOV S POPULÁCIOU POD 5 000 OBYVATEĽOV

 

O METODIKE

Poradové miesto v rebríčku vzniklo kombináciou dvoch faktorov kľúčových pri zbere a triedení odpadov. Sú to efektivita a vyťažiteľnosť.

Efektivita je ukazovateľ, ktorý predstavuje pomer hmotnosti vyzbieraného odpadu (v gramoch) na liter dostupnej odpadovej infraštruktúry v sledovaných obciach.

Vyťažiteľnosť predstavuje pomer objemu vyzbieraného odpadu v kilogramoch na obyvateľa v sledovaných obciach.

Celkové poradie obcí vychádza z dosiahnutých výsledkov v ukazovateľoch efektivita a vyťažiteľnosť za rok 2018. V oboch parametroch mohli jednotlivé mestá a obce nad 5 000 obyvateľov získať 1 až 63 bodov a obce do 5 000 obyvateľov 1 až 1246 bodov, pričom platí priama úmera: čím vyššie bodové hodnotenie obec zaznamenala, tým lepšie postavenie v rebríčku dosiahla. Na základe súčtu bodov za oba ukazovatele bol zostavený výsledný rebríček.

Výsledky aktuálneho rebríčka nie sú porovnateľné s výsledkami rebríčka z predchádzajúceho roka, a to kvôli medziročným zmenám v počte zazmluvnených obcí.

Partneri

ENVI - PAK