Prelomové rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva SR vo veci platnosti ochrannej známky ZELENÝ BOD

Komerčný obsah

ÚPV SR potvrdil, že medzinárodné ochranné známky „ZELENÝ BOD“ č. 585713, č. 585714, č. 653449 a č. 653450 spĺňajú zákonné podmienky na priznanie ochrany pre územie Slovenskej republiky stanovené zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. ÚPV SR svojimi rozhodnutiami potvrdil platnosť medzinárodných ochranných známok „ZELENÝ BOD“ č. 585713, č. 585714, č. 653449 a č. 653450 pre územie Slovenskej republiky v triedach 35, 39, 40 a 42.

Majiteľom medzinárodných ochranných známok č. 585713, č. 585714, č. 653449 a č. 653450 „ZELENÝ BOD“ je spoločnosť Der Grȕne Punkt Duales System Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 720-726, 511 45 Kȍln, Nemecko. Pre územie Slovenskej republiky boli k uvedeným medzinárodným ochranným známkam (na základe licenčnej zmluvy) poskytnuté práva na ich používanie spoločnosti ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 858 010. Spoločnosti ENVI-PAK, a.s. boli súčasne udelené i dispozičné práva poskytovať na území Slovenskej republiky na základe písomnej zmluvy tretím osobám súhlas na ich používanie.

Ochranné známky „ZELENÝ BOD“ sú chránené pred neoprávneným používaním tretími osobami v zmysle platných právnych predpisov. Bez súhlasu ich majiteľa nesmú tretie osoby v obchodnom styku používať ochranné známky „ZELENÝ BOD“ a umiestňovať ochranné známky „ZELENÝ BOD“ na obaloch svojich výrobkov. Nedovoleným používaním a/alebo umiestňovaním ochranných známok „ZELENÝ BOD“ na obaloch výrobkov by daná osoba neoprávnene ťažila zo známosti a dobrého mena ochranných známok „ZELENÝ BOD“ a poskytovala spotrebiteľskej verejnosti nepravdivé informácie o tom, že participuje v systéme zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov „ZELENÝ BOD“ a vyznáva hodnoty systému „ZELENÝ BOD“. Výlučne majiteľ ochranných známok „ZELENÝ BOD“ alebo majiteľom ustanovená osoba je oprávnená udeľovať tretím osobám súhlas a určovať podmienky na používanie ochranných známok „ZELENÝ BOD“.

Popis jednotlivých tried, pre ktoré sú ochranné známky „ZELENÝ BOD“ platne registrované pre územie Slovenskej republiky:

Trieda 35:
Poradenstvo pre spotrebiteľa a podniky v otázkach súvisiacich so životným prostredím a odpadom, t.j. obmedzenie produkcie odpadov, zberu, prepravy, triedenia recyklovaných materiálov a eliminácie odpadu a surovín za účelom opätovného využitia, poradenstvo pre podniky produkujúce alebo využívajúce obaly a/alebo obalové materiály v triede 35;

Trieda 39:
Zber a doprava odpadu a surovín za účelom ich opätovného využitia pre tretie osoby v triede 39;

Trieda 40:
Spracovanie materiálov, recyklácia obalových materiálov, recyklácia odpadu a surovín za účelom opätovného využitia pre tretie osoby v triede 40;

Trieda 42:
Triedenie odpadu a surovín za účelom opätovného využitia, rovnako ako ich roztriedenie chemickou, fyzickou a/alebo biologickou cestou pre tretie osoby, poradenstvo v otázkach zameraných na životné prostredie a elimináciu odpadu, poradenstvo v oblasti rozvoja, výberu a použitia ekologických a úsporných obalov a obalových materiálov, ako aj ich označovania v triede 42.

Ochranná známka ZELENÝ BOD (medzinárodné ochranné známky č. 3951175, č. 298273 a č. 297960) je zároveň registrovaná v registri Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT) – Úradu Európskej únie pre registráciu ochranných známok a vzorov v Alicante, v Španielsku. ÚHVT je agentúra Európskej únie zodpovedná za ochranné známky a vzory registrácie, ktoré sú platné vo všetkých 27 krajinách EÚ. Ochranné známky spoločenstva registrované v ÚHVT sú platné v Európskej únii ako celku (vo všetkých 27 členských štátoch). Nie je možné obmedziť geografický rozsah ochrany niektorých členských štátov.