Samosprávy vítajú rozhodnutie priemyslu finančne sa podieľať na triedenom zbere odpadov

Komerčný obsah

29. septembra 2011 sa v  Sielnici konal druhý ročník konferencie určenej pre zástupcov samospráv. Na konferencii boli štátnymi orgánmi odprezentované pripravované zmeny v odpadovej legislatíve. „Je to už druhý ročník konferencie a tematika odpadov a triedeného zberu je pre samosprávy veľmi aktuálna. Práve preto sme zaznamenali obzvlášť vysokú účasť a záujem o informácie zo strany miest a obcí,“ povedala Hana Nováková MBA, generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK, ktorá konferenciu pre samosprávy organizovala.

Nový zákon o odpadoch

Slovenská republika musí implementovať rámcovú smernicu o odpadoch, a aj preto Ministerstvo životného prostredia pripravuje nový zákon o odpadoch. Zástupcovia samosprávy mali možnosť vzniesť svoje námety a diskutovať priamo s odborníkmi, ktorí sa podieľajú na tvorbe zákona. JUDr. Ivana Škovranová z Centra odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva Slovenskej agentúry životného prostredia porozprávala o novom návrhu zákona o odpadoch a o jeho vplyve na odpadové hospodárstvo v miestnych samosprávach.

Veľmi dôležitou oblasťou, ktorú musí nová legislatíva vyriešiť, je financovanie triedeného zberu. Obce ocenili a súhlasili s návrhom zástupcu priemyslu, ktorý prezentoval, ako by malo financovanie triedeného zberu fungovať v budúcnosti.

Na odpadové hospodárstvo je potrebné nazerať, ako na celok a nie triedený zber vytrhávať z komplexu. Financovanie triedeného zberu je v súčasnej podobe neudržateľné. Množstvo peňazí v systéme klesá, ale nároky na triedený zber stúpajú. „Systém financovania separovaného zberu je potrebné zreformovať a nastaviť tak, aby bolo možné splniť všetky ciele, ktoré na Slovensko kladie Európska únia a zároveň, aby sme dokázali využiť celý hospodársky potenciál triedeného zberu“ navrhuje Miroslav Jurkovič, výkonný riaditeľ Slovenského priemyselného združenia pre obaly a životné prostredie. Navrhuje, aby Slovensko čerpalo zo skúseností zo zahraničia a využilo princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov: „Priemysel je zástancom riešenia, v ktorom budú do systému všetky relevantné subjekty fungujúce na trhových princípoch. Nemá zmysel vytváranie štátnych centralizovaných riešení. Priama podpora zaručí, že peniaze, ktoré zaplatia výrobcovia a dovozcovia, budú použité efektívne – na financovanie triedeného zberu a nie na budovanie nadmerných recyklačných kapacít. Pre mestá a obce je to možnosť, ako vykryť zvýšené náklady na triedený zber a vyrovnať tak hospodárenie. Priama finančná podpora zároveň zaručí flexibilné a efektívne riešenie krízových situácií (pokles cien druhotných surovín). Priama spolupráca umožní operatívnu komunikáciu o problémoch a potrebách spolupracujúcich partnerov.“

Tento princíp počíta s komplexným prepojením triedeného zberu odpadov a celkového nakladania s komunálnym odpadom v samospráve. Toto prepojenie pomôže motivovať obyvateľov zapájať sa do triedeného zberu, prepojenie a spoločné obstarávanie služieb zaistí lepšiu pozíciu samospráv pri vyjednávaní celkových nákladov na nakladanie s odpadmi. V takto nastavenom systéme mestá a obce nebudú na triedený zber doplácať a výrobcovia a dovozcovia budú môcť efektívne plniť svoju povinnosť „znečisťovateľ platí“. Je potrebné nastaviť systém tak, aby všetky oprávnené organizácie uzatvárali zmluvy s mestami a obcami o financovaní triedeného zberu odpadu a priamo sa podieľali na ich nákladoch. Sú potrebné transparentné pravidlá, ktoré sprehľadnia finančné toky tak, aby peniaze plynuli od priemyslu priamo obciam a mestám a zároveň sa stanovili pravidlá na preukazovanie materiálových tokov.

Aktuálny stav triedeného zberu na Slovensku

Na to, aby bolo možné nastaviť podmienky do budúcnosti, je potrebné poznať aktuálny stav, a preto na konferencii odznela i prezentácia hodnotiaca súčasný stav triedeného zberu na Slovensku.

Oprávnená organizácia ENVI-PAK v septembri 2009 zintenzívnila systém priamej podpory triedeného zberu v mestách a obciach na Slovensku. Do septembra 2011 je v systéme priamej podpory zapojených približne 2,3 milióna obyvateľov žijúcich vo viac ako 1000 mestách a obciach. Na základe údajov z miest a obci je možné zhodnotiť stav triedeného zberu na Slovensku. Ako povedal Ing. Roman Vandák zo spoločnosti ENVI-PAK: “Na Slovensku je veľmi nízka úroveň triedenia odpadu, ktorá v budúcnosti neumožní plniť ciele SR voči Európskej únii. Problémom je hlavne nízka miera využitia existujúcej infraštruktúry a poddimenzovaná finančná podpora triedeného zberu.“

„Preto je potrebné zvýšiť finančnú podporu na triedený zber v mestách a obciach. Pripravovaná legislatíva by mala byť nastavená tak, že všetci účastníci odpadového reťazca budú mať jasne nastavené legislatívne práva a povinnosti, zníži sa administratívna náročnosť vykazovania zberu, zhodnotenia a recyklácie pre miestne samosprávy a zlepší sa postavenie obce v tomto reťazci. Tým sa samosprávam uľahčí prístup k finančným prostriedkom od priemyslu a podporí sa zhodnocovanie vyseparovaných odpadov“, doplnila Hana Nováková

Zákonná evidencia nakladania s odpadmi a dodržiavanie odpadovej legislatívy je aktuálnou témou pre všetky samosprávy na Slovensku. Slovenská inšpekcia životného prostredia preto informovala účastníkov konferencie o kontrolách dodržiavania aktuálnej legislatívy, najčastejších chybách a sankciách pre samosprávy.

Slovenská agentúra životného prostredia zastúpená Ing. Vierou Šimkovicovou, CSc.s predstavila strategické ciele odpadového hospodárstva SR, ktorým je najmä odklonenie odpadov od skládkovania, resp. znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov. K tomu je potrebné zaviesť opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, znižovanie nebezpečných vlastností odpadov a podpora opätovného použitia výrobkov (plány prevencie) a tiež zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vrátane energetického zhodnocovania odpadov.

Výzvou na nasledovné obdobie je pre samosprávy i blížiaca sa povinnosť zavedenia zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Účastníci konferencie vítali praktické informácie a príklady riešení mesta Topoľčany.

Konferencia sa konala s podporou Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska. Partnermi konferencie boli Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie, Slovenské združenie pre značkové výrobky, Únia potravinárov Slovenska, Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Slovenské združenie výrobcov piva a sladu.


Oprávnenú organizáciu ENVI-PAK založili priemyselné spoločnosti, aby prostredníctvom nej podporili zavedenie a zdokonalenie separovaného zberu odpadu v slovenských obciach a mestách. Podľa platnej európskej legislatívy sú členské krajiny EÚ povinné do roku 2012 zabezpečiť prísne ciele recyklácie: na Slovensku ich plneniu napomáha od roka 2003 oprávnená organizácia ENVI-PAK. Priemysel (tzv. povinné osoby) založil túto spoločnosť na splnenie záväzkov o obaloch a odpadoch z obalov. Na splnenie tohto cieľa zhromažďuje oprávnená organizácia ENVI-PAK finančné prostriedky od povinných osôb (týka sa celého obalového reťazca: výrobcov obalov, baličov, plničov, dovozcov a čiastočne aj obchodnej siete). Z týchto prostriedkov finančne podporuje systémy zberu a triedenia komunálnych odpadov v obciach tak, aby bola dosiahnutá požadovaná miera zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov.

Oprávnená organizáciu ENVI-PAK je ako akcionár spoločnosti PRO EUROPE exkluzívnym držiteľom licencie na používanie ochrannej známky ZELENÝ BOD na Slovensku. ZELENÝ BOD je registrovaná ochranná známka. Jej umiestnenie na obaloch výrobkov informuje, že výrobca sa spolupodieľa na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorý je najrozšírenejším spôsobom zabezpečovania využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe. Podnikatelia, ktorí majú právo používať ochrannú známku ZELENÝ BOD a umiestňujú ju na obaly svojich výrobkov, takýmto spôsobom deklarujú svoj pozitívny prístup k životnému prostrediu a zapojenie sa do systému ZELENÝ BOD.