Triedený zber je na vzostupe. Na splnenie cieľov je však potrebné využiť najmä potenciál biologicky rozložiteľného odpadu

Komerčný obsah

[OZV ENVI - PAK]

Bratislava, 7. 12. 2020 – Množstvo recyklácie papiera, plastov, skla, kovových obalov a nápojových kartónov vďaka zavedeniu rozšírenej zodpovednosti výrobcov v roku 2016 každý rok rastie. Inak to nebolo ani roku 2019. Množstvo triedených zložiek komunálneho odpadu v roku 2019 vzrástlo oproti roku 2018 o 44 852 ton, pričom napríklad v roku 2016 bolo vyzbieraných 175 692 ton zložiek triedeného komunálneho odpadu (papier a lepenka, sklo, plasty a kovové obaly) a v roku 2019 bolo vyzbieraných až   273 556 ton týchto zložiek. Informácie vyplývajú z publikácií Odpady v Slovenskej republike za roky 2012 až 2019, aktuálne zverejnenú  Štatistickým úradom SR v decembri 2020.

Okrem toho klesá množstvo týchto odpadov v zmesovom komunálnom odpade (KO) – podľa dát ministerstva životného prostredia, ktoré určuje ciele zberu, sa nachádza v zmesovom komunálnom odpade približne 24,67 % obalových a neobalových zložiek, kým v roku 2019 to bolo 29,93 %. Na jar 2018 Európsky parlament a Rada prijali rozsiahlu novelu viacerých odpadových predpisov. Slovensko bude musieť v roku 2020 dosiahnuť recykláciu 50 % z vyprodukovaných komunálnych odpadov a v roku 2030 to bude až 65 %. Ako dosiahnuť ciele, ktoré stanovila Európska únia?

Zdroj údajov: Analýzy ZKO ENVI - PAK 2020

Trend nárastu triedenia potvrdzujú nielen analýzy spoločnosti ENVI – PAK, ale aj štatistiky recyklácie, ktoré každoročne zverejňuje EUROSTAT: kým v roku 2015 (pred zavedením rozšírenej zodpovednosti výrobcov) sa recyklovalo len 14,9 % KO, v roku 2018 to bolo 36,3 % a v roku 2019 takmer 39 %. „Organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré zabezpečujú a financujú triedený zber v obciach už, s pravidelnou istotou každoročne navyšujú množstvo vyzbieraných odpadov v súlade so stanovenými cieľmi zberu. Aj za posledný rok sa znížilo množstvo papiera, plastov, skla, kovových obalov a nápojových kartónov v zmesovom KO o takmer 6 % a zvyšný potenciál týchto zložiek v komunálnom odpade tak klesol na  24 %,“ uviedol Roman Vandák, riaditeľ komoditného oddelenia spoločnosti OZV ENVI – PAK. Na splnenie európskeho cieľa je však potrebné zamerať sa najmä na biologicky rozložiteľný odpad, ktorý sa nachádza v zmesovom KO v rozsahu od 30 – 50 %.

Klesá podiel skládkovania komunálneho odpadu

Oproti roku 2013 sa zlepšila recyklácia komunálnych odpadov a znížilo sa množstvo skládkovania. Od zavedenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov v roku 2016 sa skládkovanie znížilo z 1 289 895 ton na 1 198 249 ton v roku 2019, a to aj napriek celkovému nárastu vyše 416 000 ton komunálnych odpadov v rozmedzí spomínaných rokov.

„Zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa prejavilo vo výraznom náraste triedenia komunálnych odpadov na Slovensku. Tešíme sa, že k tomu prispeli najmä odpady z obalov a neobalových výrobkov. Je vidieť, že systém funguje a nepotrebuje revolučné zmeny. Samozrejme, stále je priestor na jeho vylepšovanie. Potenciál na dosahovanie stanovených cieľov vidíme najmä v bioodpade,“ vyjadrila sa Hana Nováková, generálna riaditeľka organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK.

Produkcia komunálnych odpadov stále rastie

Lepšia ekonomická situácia a vyššia kúpyschopnosť populácie znamenajú, že rastie aj celková produkcia komunálnych odpadov. Podľa ročenky, ktorú zverejnil Štatistickú úrad SR, sa v roku 2019 celkovo vyprodukovalo v Slovenskej republike   2 369 725 ton komunálnych odpadov. Najväčší podiel mali v tejto produkcii z vytriediteľných zložiek  kovy.

Rezervy v bioodpade

Pri biologicky rozložiteľnom odpade (BRO) má Slovensko najväčšie rezervy. Ten je najvýznamnejšou zložkou zmesového komunálneho odpadu, v závislosti od druhu zástavby a ročného obdobia tvorí až 50 % zmesového komunálneho odpadu. Práve v triedenom zbere biologického odpadu je Slovensko hlboko pod priemerom EÚ, keďže podľa hodnotenia Európskej environmentálnej agentúry (EEA) separovane zbiera len niečo cez 20 % vyprodukovaného biologického odpadu (priemer EÚ je 50 %). To ukazuje, že v biologickom odpade je najväčší potenciál na dosiahnutie 50 % cieľa, ktorý na Slovensko kladie EÚ. Preto je obzvlášť dôležitá intenzifikácia zberu a následného kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu.

Napredujeme v triedenom zbere, biologicky rozložiteľný odpad zaostáva. Aký je teda jeho potenciál zberu a recyklácie?

Na Slovensku sa v roku 2019 vyprodukovalo  2 298 860 ton KO (bez drobného stavebného odpadu). Biologický rozložiteľný odpad podľa EEA predstavuje 34 %, čo znamená 781 612 ton. Porovnaním zrecyklovaného resp. kompostovaného množstva BRO (249 878 ton) vyplýva, že využívame potenciál recyklácie len na úrovni 32 %.

Ak by v roku 2020 Slovensko využilo potenciál biologicky rozložiteľného odpadu (vychádzajúc z údajov roku 2019) tak, že vyzbiera a zrecykluje 60 % z neho a rovnako aj 60 % svojho celkového potenciálu   pri zložkách papier, sklo, plast a kovy, už v roku 2020 by dosiahlo európsky ciel recyklácie komunálneho odpadu v rozsahu 50 % a to aj za predpokladu stagnácie ostatných triedených zložiek ako sú batérie, elektroodpad a textil.

Nárast recyklácie

Pozitívom je fakt, že miera recyklácie komunálneho odpadu je na vzostupe a klesá jeho skládkovanie, hoci stále sú pri skládkovaní značné rezervy. Od roku 2012 vzrástla miera recyklácie KO z 13,2 % na 38,5 % v roku 2019 a skládkovanie kleslo za rovnaké obdobie zo 73,1 % na 52,1 %. Ako je uvedené vyššie, zo zmesového odpadu je možné vybrať ešte relatívne veľké množstvo bioodpadu, ktorý nemusí skončiť na skládkach.