Zlatý mravec 2011, cena najlepším v odpadovom hospodárstve

Komerčný obsah

Deň odpadového hospodárstva (DOH) sa stal za uplynulé roky prestížnym a vysoko uznávaným odborným fórom doma i v zahraničí.

„Na kongrese dostávajú priestor nielen medzinárodne uznávané autority v oblasti nakladania s odpadmi, ale aj zástupcovia inštitúcií zodpovedných za tvorbu koncepcií, legislatívy a nástrojov realizácie štátnych politík jednotlivých štátov EÚ,“ informuje Ľubomír Augustín, hlavný organizátor konferencie. K pravidelným účastníkom kongresu DOH neodmysliteľne patria predstavitelia a manažéri spoločností, podnikajúcich v tomto sektore, štátnej správy a samosprávy, domácich i zahraničných odborných organizácií, tlače a elektronických médií.

Odovzdávanie prestížnej celoslovenskej ceny Zlatý mravec sa stalo už tradíciou na samotnej konferencii, ktorá sa konala 10. novembra 2011. Zlatý mravec sa udeľuje v piatich kategóriách raz ročne odpadárom z celého Slovenska, ktorí prispeli svojou činnosťou k rozvoju v oblasti odpadového manažmentu. „Tento rok pribudla k tradičným 4 kategóriám nová s názvom "Environmentálna výchova" so zameraním na odpadové hospodárstvo“, dodáva Peter Krasnec, prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH).

Vyhlasovateľmi jedinečnej súťaže na Slovensku v oblasti odpadového manažmentu sú Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK), Slovenské priemyselné združenie pre obaly (SLICPEN) a spoločnosť Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o.

Hodnotiacu komisiu Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec v tomto roku tvorili 12-ti nezávislí zástupcovia odbornej verejnosti (Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o., Ministerstvo životného prostredia SR, SAŽP – COHEM, Združenie miest a obcí, Slovenská inšpekcia životného prostredia, GJG-Enviro, a.s., ASPEK, SLICPEN, APOH, Recyklačný fond, Slovenská technická univerzita). „Členovia hodnotiacej komisie nezastupujú žiadne organizácie, predstavujú len svoje vlastné odborné názory,“ upresňuje Peter Krasnec. Zlatého mravca odovzdali organizátori súťaže spoločne s generálnym riaditeľom sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia Ministerstva životného prostredia SR – Vladimírom Blažíčkom.

Víťazom kategórie Komunálne odpadové hospodárstvo sa stali Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s. s projektom „Komunálne odpadové hospodárstvo pre samosprávy“. Cenu prevzala Zuzana Gallová, konateľka spoločnosti.

V kategórii Firemné odpadové hospodárstvo sa víťazom sa stala spoločnosť PCA Slovakia, s.r.o. za projekt „Efektívne odpadové hospodárstvo v automobilovom priemysle“. Hodnotiaca komisia ocenila, že spoločnosť PCA zavedením princípov odpadového hospodárstva , predchádzaním vzniku odpadov, vzdelávaním a motiváciou zamestnancov v závode PCA v Trnave vytvorila vysoko efektívny systém podnikového odpadového hospodárstva. Ocenenie si osobne odniesol Laurent Beroni, technický riaditeľ a člen predstavenstva PCA Slovakia,s.r.o

DRON – Sklady, s.r.o. získali prestížne ocenenie v kategórii inovatívnych riešení s projektom „Technologická linka DSSC/SCA“, ktorý je zameraný na výskum a vývoj technológie spracovania odpadu procesom termického štiepenia. Ocenenie si prevzal László Farkas, konateľ spoločnosti.

V rámci projektov environmentálnej výchovy, získala prvenstvo košicko-talianska spoločnosť KOSIT a.s. s projektom „Škôlka Ježka Separka“. Ide o jedinečnú komplexne spracovanú edukatívnu pomôcku pre učiteľov a deti materských škôl. Zlatého mravca prevzal generálny riaditeľspoločnosti Alvise Gerotto.

Študentský projekt vyhrala Bc. Nora Koteríková z Technickej univerzity vo Zvolene za diplomovú prácu „Experiment aplikácie odpadových pieskov z foriem a jadier na výrobu betonárskych výrobkov“.

Za dlhoročne vynaloženú prácu a úsilie v oblasti ekológie/odpadového hospodárstva bola udelená špeciálna cena – Čestné uznanie, ktoré právom získali Priatelia Zeme – SPZ.