8 miliónov eur na biomasu a kolektory

Program je súčasťou opatrení na zmiernenie následkov hospodárskej krízy. Z 8 miliónov eur podporí inštaláciu kotlov na biomasu a slnečných kolektorov slúžiacich na vykurovanie a ohrev vody pre rodinné a bytové domy.

Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach stanovuje výšku dotácií a podmienky pre pridelenie dotácií:

  • pre slnečné kolektory je dotácia:
    • pre rodinné domy do plochy kolektorov 8 m2 vrátane – 100 eur za m2 inštalovanej plochy slnečných kolektorov
    • nad 8 m2 – 800 eur a 50 eur za každý m2 inštalovanej plochy naviac
    • pre bytové domy je dotácia 100 eur za m2 inštalovanej plochy slnečných kolektorov, maximálne však do výšky zodpovedajúcej 3 m2 na každý byt v bytovom dome
  • na kotly na biomasu je dotácia:
    • pre rodinné domy 25 % z ceny kotla, maximálne však 830 eur

Inštalované zariadenia musia spĺňať technické parametre, konkretizované na stránkach ministerstva hospodárstva.

Záujemcovia môžu žiadosti podávať už od 20. apríla, po ukončení inštalácie zariadenia. Žiadosti sa podávajú u administrátora programu, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (regionálne pobočky Bratislava, Trenčín, Banská Bystrica, Košice).

Pri rodinných domoch podávajú žiadosť na oba typy zariadenia vlastníci nehnuteľnosti. V prípade bytových domov (platí len pre slnečné kolektory) je oprávneným žiadateľom správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov.